Natječaji

Na temelju članka 26. Statuta Turističke zajednice Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine, br. 1/12), a u svezi s člankom 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 152/08) i člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN, br. 110/10) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Svetog Ivana Zeline donijete dana 26. lipnja 2014. godine, raspisuje se Javni natječaj za direktora/icu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Svetog Ivana Zeline.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, dana 02. srpnja 2014. objavljuje rezultate pisanog testiranja


 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne i druge javne naknade, dana 02. srpnja 2014. objavljuje rezultate pisanog testiranja

 

 

 

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, dana 27. lipnja 2014., objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

I. Povjerenstvo je utvrdilo da na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti 4 kandidata, i to, prema abecednom redu prezimena:
1. Cvrlja Miroslav
2. Mateljan Kranjčević Sunčica
3. Njegovec Miro
4. Trkanjec Luka

II. Podnositeljima nepravodobnih i/ili neurednih prijava i/ili prijava koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

III. Kandidati pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (navedeni pod točkom I.) trebaju se okupiti dana 02. srpnja 2014. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sv. Ivana Zeline, Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, u 09,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 09,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastoji se od dva testa, i to od testa koji obuhvaća poznavanje pravnih propisa iz djelokruga radnog mjesta i testa računalne pismenosti. Svaki test se sastoji od 30 pitanja. Kod većine trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora, te pitanja koja tj. odgovore koje je potrebno nadopuniti. Bodovanje testova: broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3 (zaokružen na jednu decimalu), što daje broj bodova postignutih na testu, pri čemu broj bodova ne može biti manji od 1. Intervjuu će moći pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 15 točnih odgovora odnosno najmanje 5 bodova na svakom testu.

Rješavanje oba testa traje najviše 90 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Svetog Ivana Zeline www.zelina.hr.

IV. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na web-stranici Grada Svetog Ivana Zeline www.zelina.hr, dana 02. srpnja 2014. godine, iza 15,00 sati.

Osim toga, Povjerenstvo će, putem kontakt telefona navedenih u prijavama, obavijestiti sve kandidate koji pristupe testiranju o rezultatima.

Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova, iz svakog djela provjere znanja, istim putem ujedno biti obaviješteni o terminu njihova intervjua. Povjerenstvo planira provesti intervjue u razdoblju od 03.-09. srpnja 2014. godine, prema dinamici koja će ovisiti o broju kandidata koji ostvare pravo na pristup intervjuu.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline.

KLASA:112-02/14-01/02
URBROJ: 238/30-03/19-14-21
Sv. Ivan Zelina, 27.06.2014.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Dragutin Mahnet, dipl.iur.

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne i druge javne naknade, dana 27. lipnja 2014., objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

I. Povjerenstvo je utvrdilo da na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti može pristupiti 12 kandidata, i to, prema abecednom redu prezimena:
1. Coljak Dragutin
2. Detelić Karmen
3. Frljak Iva
4. Habek Mirjana
5. Kos Kristina
6. Mihalić Marina
7. Novaković Vesna
8. Rečec Ivana
9. Šarutan Ivana
10. Vešligaj Mirjana
11. Vidak Nataša
12. Vrščak Barbara

II. Podnositeljima nepravodobnih i/ili neurednih prijava i/ili prijava koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

III. Kandidati pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (navedeni pod točkom I.) trebaju se okupiti dana 02. srpnja 2014. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sv. Ivana Zeline, Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, u 09,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 09,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastoji se od dva testa, i to od testa koji obuhvaća poznavanje pravnih propisa iz djelokruga radnog mjesta i testa računalne pismenosti. Svaki test se sastoji od 30 pitanja. Kod većine trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora, te pitanja koja tj. odgovore koje je potrebno nadopuniti. Bodovanje testova: broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3 (zaokružen na jednu decimalu), što daje broj bodova postignutih na testu, pri čemu broj bodova ne može biti manji od 1. Intervjuu će moći pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 15 točnih odgovora odnosno najmanje 5 bodova na svakom testu.

Rješavanje oba testa traje najviše 90 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Svetog Ivana Zeline www.zelina.hr.

IV. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na web-stranici Grada Svetog Ivana Zeline www.zelina.hr, dana 02. srpnja 2014. godine, iza 15,00 sati.

Osim toga, Povjerenstvo će, putem kontakt telefona navedenih u prijavama, obavijestiti sve kandidate koji pristupe testiranju o rezultatima.

Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova, iz svakog djela provjere znanja, istim putem ujedno biti obaviješteni o terminu njihova intervjua. Povjerenstvo planira provesti intervjue u razdoblju od 03.-09. srpnja 2014. godine, prema dinamici koja će ovisiti o broju kandidata koji ostvare pravo na pristup intervjuu.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline.

KLASA: 112-02/14-01/01

URBROJ: 238/30-03/19-14-61

Sv. Ivan Zelina, 27.06.2014.

 

                                                                                                                                                                                                                            PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
                                                                                                                                                                                                                                     Dragutin Mahnet, dipl.iur.

U „Narodnim novinama" broj 71 od 11.06.2014. objavljen je natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

Web-stranica „Narodnih novina" je: narodne-novine.nn.hr.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama" počinje teći desetodnevni rok za podno¬šenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada, 23.06.2014., posljednji dan roka.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo:
- prati propise iz oblasti zaštite okoliša, prirodne i kulturne baštine, prostornog uređenja i graditeljstva i brine se za njihovu primjenu,
- izrađuje potrebna izvješća za Gradsko vijeće i Gradonačelnika,
- prati stanje u području svoje nadležnosti i predlaže mjere za unapređenje stanja,
- koordinira i organizira rad u vezi s izradom i donošenjem prostornih, urbanističkih i detaljnih planova, izradom studija i elaborata te čuvanjem i pohranjivanjem planova,
- vodi poslove iz područja katastra koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave (katastar vodova i drugo sukladno posebnim propisima),
- priprema nacrte odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja u području zaštite okoliša, prirodne i kulturne baštine, prostornog uređenja i graditeljstva,
- prati i proučava stanje u prostoru i ostvarivanje politike prostornog uređenja u odnosu na ostvarivanje ciljeva društvenog i gospodarskog razvitka,
- koordinira i obavlja poslove u vezi s nadzorom nad izvođenjem radova na nekretninama u vlasništvu grada i kapitalnih investicija koje se izvode na području Grada,
- prikuplja tehničku dokumentaciju za izdavanje potrebnih dozvola za radove gradnje i rekonstrukcije (lokacijske i građevinske dozvole),
- priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju u vezi investicija kojima je Grad nositelj,
- izrađuje nacrte odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i Gradonačelnika iz svoje nadležnosti,
- vrši kontrolu obračuna površine i volumena objekata za potrebe obračuna komunalne naknade i doprinosa te drugih naknada,
- surađuje s drugim istorodnim specijalističkim službama te stručnim organizacijama,
- stručno se osposobljava i uključuje se u organizirane oblike stručnog usavršavanja,
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Gradonačelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,1, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.488,75 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obra¬čun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, praktičnu provjeru znanja i intervju.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07,  36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13),
- Zakon o gradnji (NN 153/13),
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i 143/13),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 153/13),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12),
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09).

Provjera praktičkog rada sastoji se od testa računalne pismenosti koji se temelji na jednostavnijim zadacima iz područja koje uključuje: osnovna znanja korištenja računala (korištenja operativnog sustava Microsoft Windows 7), znanja i vještina upotrebe Microsoft Office paketa (obrada teksta, tablične kalkulacije), te upotrebu Interneta i elektroničke pošte.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. Intervju (razgovori) provest će se s kandidatima koji su s uspjehom položili pisani test i provjeru praktičnog rada.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju - manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnosite¬lja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri zna¬nja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu primljeni.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Na ovoj web stranici bit će objavljivane i dodatne upute vezane uz natječaj, pri čemu će se novije objave nalaziti na vrhu ovog dokumenta.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

 

 

U „Narodnim novinama" 71 od 11.06.2014. objavljen je natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne i druge javne naknade, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

Web-stranica „Narodnih novina" je: narodne-novine.nn.hr.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama" počinje teći desetodnevni rok za podno¬šenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada, 23.06.2014., posljednji dan roka.

Opis poslova radnog mjesta referent za komunalne i druge javne naknade:
- prati propise iz komunalnog gospodarstva i brine se za njihovu primjenu,
- prati problematiku u vezi s komunalnim i drugim javnim naknadama na području Grada, izrađuje potrebna izvješća i predlaže mjere za unapređenje stanja,
- vodi i ažurira evidencije obveznika komunalne naknade, komunalnog doprinosa te drugih gradskih i javnih naknada,
- priprema rješenja komunalne naknade, komunalnog doprinosa te drugih gradskih i javnih naknada,
- vodi evidencije o dugovanjima po osnovu komunalne naknade, komunalnog doprinosa te drugih gradskih i javnih naknada,
- obavlja poslove u vezi s žalbenim postupkom i prisilnom naplatom nenaplaćenih dugovanja,
- priprema i otprema poštu iz svog djelokruga rada,
- stručno se osposobljava i uključuje se u organizirane oblike stručnog usavršavanja,
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Gradonačelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,6, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.488,75 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obra¬čun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru praktičnog znanja i intervju.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07,  36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12),
- Opći porezni zakon (“Narodne novine”, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13) – čl. 124.-157.,
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine”, br. 153/09, 90/11 i 56/13) – čl. 13.-21. i čl. 72.,
- Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09).

Provjera praktičkog rada sastoji se od testa računalne pismenosti koji se temelji na jednostavnijim zadacima iz područja koje uključuje: osnovna znanja korištenja računala (korištenja operativnog sustava Microsoft Windows 7), znanja i vještina upotrebe Microsoft Office paketa (obrada teksta, tablične kalkulacije), te upotrebu Interneta i elektroničke pošte.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. Intervju (razgovori) provest će se s kandidatima koji su s uspjehom položili pisani test i provjeru praktičnog rada.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju - manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnosite¬lja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri zna¬nja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu primljeni.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Na ovoj web stranici bit će objavljivane i dodatne upute vezane uz natječaj, pri čemu će se novije objave nalaziti na vrhu ovog dokumenta.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

 

Utorak, 20 Svibanj 2014 14:29

Natječaj za osnivanje prava građenja

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12), članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 36.a stavka 1. točke 5. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (“Zelinske novine”, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst) te Zaključka Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline, klasa: 406-09/14-01/13, ur.broj: 238/30-01/01-14-3 od 19.05.2014. god., Gradonačelnik Grada Sv. Ivana Zeline raspisuje

    NATJEČAJ

            za osnivanje prava građenja

 • PREDMET NATJEČAJA

  Zemljište koje se putem natječaja daje za osnivanje prava građenja nalazi se u sklopu Sportsko rekreacijskog centra u Sv. Ivanu Zelini, na postojećim parcelama   k.č.br. 1248, 1249, 1250 k.o. Zelina.

  Pravo građenja se osniva radi izgradnje sportsko rekreacijskog sadržaja i to novog igrališta za hokej i prateće klupske kuće. Igralište za hokej i prateća klupska kuća izgradit će se prema odabranom Idejnom rješenju, koje treba izraditi sukladno Projektnom zadatku, koji čini prilog natječajnoj dokumentaciji.

  Pravo građenja se osniva na temelju pravnog posla – ugovora o osnivanju prava građenja koji će sklopiti Grad Sv. Ivan Zelina, kao osnivač prava građenja i odabrani ponuditelj, kao nositelj prava građenja.

  Na temelju osnovanog prava građenja na postojećim parcelama k.č.br. 1248, 1249, 1250 k.o. Zelina odabrani ponuditelj će ishoditi lokacijsku dozvolu te izraditi parcelacijski elaborat. Temeljem lokacijske dozvole, parcelacijskim elaboratom će se, od postojećih parcela k.č.br. 1248, 1249, 1250 k.o. Zelina, formirati nove katastarske čestice, i to čestica na kojoj će se graditi igralište za hokej i prateća klupska kuća te čestice koje će se formirati od preostalih dijelova postojećih parcela 1248, 1249, 1250 k.o. Zelina. Nakon provedbe parcelacije, osnovano pravo građenja ostat će i dalje kao teret na novoformiranoj čestici na kojoj će se graditi igralište za hokej i prateća klupska kuća, i to na rok iz točke II. ovog natječaja, dok će na ostalim novoformiranim česticama pravo građenja prestati, o čemu će Grad Sv. Ivan Zelina i odabrani ponuditelj sklopiti aneks Ugovoru o osnivanju prava građenja.

  Grad Sv. Ivan Zelina kao osnivač prava građenja je isključivo vlasnik predmetnog zemljišta, te iskazuje da predmetno zemljište nije opterećeno nikakvim upisanim i neupisanim teretima.

 • OPĆI UVJETI NATJEČAJA

  Pravo učešća na natječaju imaju domaće pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske.

  Natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda.

  Na predmetnoj nekretnini tj. na novoformiranoj čestici na kojoj će se graditi igralište za hokej i prateća klupska kuća, osniva se pravo građenja na rok do 20 godina.

  Početna jedinična cijena naknade za zemljište opterećeno pravom građenja (dalje u tekstu: naknada za pravo građenja) iznosi 0,31 kn/m² mjesečno.

  Nakon provedbe parcelacijskog elaborata odnosno nakon što će biti poznata točna površina novoformirane čestice na kojoj će se graditi igralište za hokej i prateća klupska kuća, a na temelju ponuđene jedinične cijene naknade za pravo građenja izabranog ponuditelja, utvrdit će se mjesečni iznos naknade za pravo građenja.

  Plaćanje naknade za pravo građenja izvršit će se jednokratno nakon prestanka prava građenja i to prvenstveno prijebojom (kompenzacijom) s naknadom tržišne vrijednosti (u trenutku prestanka prava građenja) igrališta za hokej i prateće klupske kuće, koju bi, sukladno čl. 295. st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Grad Sveti Ivan Zelina bio dužan isplatiti nositelju prava građenja, nakon prestanka prava građenja.

  Ukoliko bi, nakon prestanka prava građenja, visina tržišne vrijednosti igrališta za hokej i prateće klupske kuće bila veća od visine ukupno zbrojene naknade za pravo građenja za cijelo vrijeme trajanja prava građenja, Grad Sveti Ivan Zelina nije dužan nositelju prava građenja isplatiti razliku, odnosno nositelj prava građenja se odriče, od Grada Svetog Ivana Zeline, potraživati predmetnu razliku.

  Ukoliko bi, nakon prestanka prava građenja, visina tržišne vrijednosti igrališta za hokej i prateće klupske kuće bila manja od visine ukupno zbrojene naknade za pravo građenja za cijelo vrijeme trajanja prava građenja, nositelj prava građenja je dužan Gradu Svetom Ivanu Zelini isplatiti razliku.

  Nakon što bude ishođena potvrda glavnog projekta, Grad Sveti Ivan Zelina će, od ovlaštenog sudskog vještaka za građevinu, naručiti izradu procjene vrijednosti budućeg igrališta za hokej i prateće klupske kuće te procjenu troškova amortizacije predmetnih objekata kroz razdoblje trajanja prava građenja. Ukoliko predmetna procjena pokaže da će tržišna vrijednost igrališta za hokej i prateće klupske kuće nakon prestanka prava građenja, biti 20% ili za više od 20%, manja od visine ukupno zbrojene naknade za pravo građenja za cijelo vrijeme trajanja prava građenja, nositelj prava građenja je dužan predmetnu razliku naknade za pravo građenja isplatiti Gradu Svetom Ivanu Zelini u pet jednakih godišnjih obroka, počevši od godine koja slijedi godini u kojoj je osnovano pravo građenja. Ukoliko predmetna procjena pokaže da će tržišna vrijednost igrališta za hokej i prateće klupske kuće nakon prestanka prava građenja, biti, za manje od 20%, manja od visine ukupno zbrojene naknade za pravo građenja za cijelo vrijeme trajanja prava građenja, nositelj prava građenja je dužan predmetnu razliku naknade za pravo građenja isplatiti Gradu Svetom Ivanu Zelini nakon prestanka prava građenja.

  Grad Sv. Ivan Zelina zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude; u tom slučaju Grad Sv. Ivan Zelina ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove u svezi sudjelovanja ponuditelja u ovom natječaju, niti ima obvezu obavijestiti ponuditelje o razlozima za takav postupak.

  Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Sv. Ivana Zeline, putem web stranica Grada Sv. Ivana Zeline te u „Zelinskim novinama“, službenom glasilu Grada Sv. Ivana Zeline.

  Za računanje roka mjerodavan je dan objave natječaja na web stranicama Grada Sv. Ivana Zeline.

  Rok za podnošenje ponuda po natječaju je 8 dana od dana objave na web stranicama Grada Sv. Ivana Zeline .

 • POSEBNI UVJETI NATJEČAJA

  Obveza odabranog nositelja prava građenja je izgraditi objekt sukladno navedenoj namjeni, Projektnom zadatku te odabranom Idejnom rješenju.

  Rok za izgradnju igrališta za hokej je 30.06.2014. godine.

  Pravo građenja ne može se otuđiti niti opteretiti bez suglasnosti Grada Sv. Ivana Zeline. Zabrana otuđenja i opterećenja upisat će se u zemljišne knjige.

  Nakon prestanka prava građenja, Grad Sv. Ivan Zelina postaje vlasnikom igrališta za hokej i prateće klupske kuće.

 • PONUDA MORA SADRŽAVATI

  Osnovne podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB, adresu, domovnicu i rješenje o upisu u obrtni registar za fizičke osobe, odnosno naziv, sjedište, OIB i rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe).

  Idejno rješenje.

  Ponuđeni iznos mjesečne naknade za pravo građenja po metru kvadratnom (m²) zemljišta iz točke I. ovog Natječaja.

  Jamstvo za ozbiljnost ponude u vidu bjanko zadužnice u iznosu do 50.000,00 kn solemnizirane kod javnog bilježnika.

  Potvrda Grada Sv. Ivana Zeline iz koje treba biti vidljivo da ponuditelj nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema Gradu Sv. Ivanu Zelini.

  Svi prilozi ovog Natječaja te sve dodatne obavijesti i informacije u svezi Natječaja, mogu se preuzeti odnosno dobiti u prostorijama Grada Sv. Ivana Zeline na adresi Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina ili zahtijevati putem telefona broj: 01/2019 209 ili putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., i to svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

  Ponude s prilozima se dostavljaju putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sv. Ivan Zelina ili osobno u prostorijama Grada Sv. Ivana Zeline, s naznakom: «Natječaj za osnivanje prava građenja – ne otvarati», najkasnije do 29.05.2014. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave, što je ujedno i vrijeme otvaranja ponuda. Otvaranje ponuda obaviti će se bez prisustvovanja javnosti u službenim prostorijama Grada Sv. Ivana Zeline, na adresi Trg A. Starčevića 12, 10380 Sv. Ivan Zelina,po redoslijedu zaprimanja i uz nazočnost članova Natječajnog povjerenstva Grada Sv. Ivana Zeline.

 • KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

  Najpovoljnija ponuda je ona koja ima najvišu ponuđenu naknadu za zemljište opterećeno pravom građenja, a pored toga u ocjenu će se uzeti u obzir idejno rješenje za planirani zahvat u predmetnom prostoru na parcelama, početak realizacije, vrijeme završetka, ukupna vrijednost investicije, opis namjene, količine sadržaja, kvalitete, broj zaposlenih, preuzimanje svih obveza vezanih za izradu dokumentacije.

  Ne uzimaju se u obzir nepotpune ponude i ponude pristigle nakon roka ovog natječaja, kako ni neprihvatljive ponude.

 • IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

  Grad Sv. Ivan Zelina će odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijeti u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda i o odluci obavijestiti ponuditelje preporučenim pismom.

  Rok zaključenja ugovora o osnivanju prava građenja je 8 dana od dana primitka obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od ponude.

  Ako izabrani ponuditelj iz bilo kojeg razloga odustane od zaključenja ugovora o pravu građenja, Grad Sv. Ivan Zelina može sklopiti ugovor sa sljedećim ponuditeljem koji je dao najpovoljniju ponudu.

  Danom zaključenja ugovora preuzimaju se sva prava i obveze i počinju teći rokovi.

  Podnošenje ponude u ovom natječaju ima značaj prihvaćanja svih uvjeta natječaja i ukupne natječajne dokumentacije, kao i svih posljedica koje iz toga proizlaze.                                                                                                                                         

 •  

   Gradonačelnik:

  Hrvoje Košćec, v.r.

  Na temelju članka 19. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2014. godinu („Zelinske novine", br. 2/14) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 19. veljače 2014. godine raspisuje
  NATJEČAJ
  za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za edukaciju i stručno osposobljavanje
  u 2014. godini

  1. Predmet natječaja:
  Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu - pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše do 500,00 kuna po jednom polazniku.

  2. Vrijeme trajanja natječaja:
  Natječaj je otvoren do 15.prosinca 2014. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

  3. Potrebna dokumentacija:
  - Zahtjev za dodjelu potpora edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi u 2014. godini;
  - Dokaz o položenom tečaju;
  - Dokaz da je podnositelj (pojedinac) zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
  - Kopiju računa o obavljenoj izobrazbi, ako zahtjev podnosi pojedinačno;
  - Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
  - Obostrana kopija osobne iskaznice;
  - Kopija žiro računa.

  Zahtjev se podnosi na obrascu MPG51.
  Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
  - Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sv. Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

  Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.

  4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
  Natječaju za mjeru potpore edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
  - imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
  - da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline

  Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
  Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i do iskorištenja proračunskih sredstava.

  5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
  Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
  Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom "Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju ".

  6.Informacije:
  Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212

  GRADONAČELNIK

  Hrvoje Košćec

  Na temelju članka 19. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2014. godinu („Zelinske novine", br. 2/14) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 19. veljače 2014. godine raspisuje

  NATJEČAJ
  za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala u 2014. godini

  1. Predmet natječaja:
  Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala u 2014. godini, prema zaključenoj polici osiguranja od elementarnih nepogoda mraza, tuče, požara i/ili udara groma u visini od 25% premije osiguranja (maksimalno 8.000,00 kn po obiteljskom gospodarstvu).

  2. Vrijeme trajanja natječaja:
  Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2014. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća - do utroška sredstava.

  3. Potrebna dokumentacija:
  - Zahtjev za dodjelu sredstava za potporu premije osiguranja usjeva, nasada i sadnog materijala u 2014. godini;
  - Kopija zaključene police osiguranja u 2014. godini od rizika mraza, tuče, požara i/ili udara groma za proizvodnju usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala;
  - Kopija računa o uplati prve rate premije osiguranja u 2014. godini prema zaključenoj polici osiguranja;
  - Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva;
  - Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
  - Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
  - Obostrana kopija osobne iskaznice.

  Zahtjev se podnosi na obrascu MPG41.
  Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
  - Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sv. Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

  Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.

  4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
  Natječaju za mjeru potpore premije osiguranja usjeva, nasada i sadnog materijala Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
  - da imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
  - da imaju zaključenu policu osiguranja za 2014. godinu od rizika mraza, tuče, požara i/ili udara groma za
  proizvodnju usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala;
  - da su uplatili prvu ratu premije osiguranja.
  - da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline

  Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
  Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do iskorištenja proračunskih sredstava

  5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
  Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
  Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom "Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju".

  6.Informacije:
  Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212

  GRADONAČELNIK

  Hrvoje Košćec

  Stranica 32 od 35

  O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

  © 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

  Pristupačnost
  Kontrast
  Povećaj slova
  Smanji slova
  Disleksija