Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 63

Natječaji

Na temelju članka 19. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2014. godinu („Zelinske novine", br. 2/14) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 19. veljače 2014. godine raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za stočarsku proizvodnju
u 2014. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore u stočarskoj proizvodnji, u sljedećim sektorima:
1. Kontrola higijenske ispravnosti mlijeka za proizvođače svježeg sira i vrhnja
3. Umjetno osjemenjivanje krmača
4. Uzgoj i držanje pčelinjih zajednica

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2014. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava za mjere potpore stočarske proizvodnje u 2014. godini;
- Kopiju računa o nastalim troškovima po pojedinom sektoru i prema pojedinom Zahtjevu;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa.

Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja za pojedini sektor neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za mjere potpore u stočarskoj proizvodnji Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline.

Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
Pojedina gradska potpora se korisnicima odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do iskorištenja proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom " Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju".

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec

Na temelju članka 19. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2014. godinu („Zelinske novine",br.2/14) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 19. veljače 2014. godine raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za biljnu proizvodnju
u 2014. godini

1. Predmet natječaja
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za biljnu proizvodnju i podizanje višegodišnjih nasada u sljedećim sektorima:
1. Nabava loznih cjepova,
2. Nabava voćnih sadnica,
3. Nabava sadnica jagoda,
4. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
5. Nabava nove proizvodne opreme u grijanoj plasteničkoj proizvodnji
6. Analiza tla za sve poljoprivredne kulture

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2014. godine. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća, do utroška sredstava.
3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava za mjere potpore biljne proizvodnje u 2014. godini;
- Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u vinogradarski Registar – za saditelje
vinograda osim ako vinograd sade prvi put;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Kopija računa o nastalim troškovima po pojedinom sektoru i prema pojedinom Zahtjevu;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa.
Zahtjev se podnosi na obrascima MPG21 – za nabavu loznih cjepova; MPG22 – za nabavu voćnih sadnica; MPG23 – za nabavu sadnica jagoda; MPG24 – za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje; MPG25 - za nabavu nove proizvodne opreme u grijanim plastenicima; MPG26 – za analizu tla

Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41 ) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja za pojedini sektor neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Sv. Ivana Zeline:
Natječaju za mjere potpore u biljnoj proizvodnji Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da se poljoprivredne površine za koje se traži potpora nalaze na području Grada Svetog Ivana Zeline;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline

Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
Pojedina gradska potpora se korisnicima odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do utroška proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom "Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju".

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec

Srijeda, 19 Veljača 2014 12:52

Natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12), članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 36.a stavka 1. točke 5. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst) te Zaključka gradonačelnika Grada Sv. Ivana Zeline, klasa: 406-09/14-01/04, ur.broj: 238/30-02/19-14-2 od 18.02.2014. god., gradonačelnik Grada Sv. Ivana Zeline raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine

1. PREDMET PRODAJE:
Grad Sveti Ivan Zelina javnim natječajem prodaje nekretninu u vanknjižnom vlasništvu i to:
- ½ dijela kčbr. 58/2 vinograd Ključica, ukupne površine 468 m2, upisana u zk. ul. br. 1725 k.o. Blaževdol.

Pravo podnošenja ponude imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.
Predmetna nekretnina može se razgledati u otvorenom roku za podnošenje pisanih ponuda, uz prethodnu najavu na telefon broj: 01/2019-200; 2019-209.

2. POČETNA CIJENA:
- 1.755,00 kuna

3. JAMČEVINA:
Ponuditelji su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na IBAN Grada Sv. Ivana Zeline: HR9023600001842900004 poziv na broj: HR68 7706-OIB ponuditelja, s naznakom «jamčevina za natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Blaževdol». Ista se može uplatiti i na blagajni prodavatelja - Grada.
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora, odnosno uplate kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

4. SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda mora sadržavati:
- oznaku nekretnine za koju se podnosi ponuda
- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene izraženu u kunama
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe, a za pravne osobe izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe,
presliku kartice tekućeg računa ili broja žiro-računa na koji se može vratiti jamčevina
- podatke o ponuditelju, (OIB, prebivalište, broj telefona i dr.)
- dokaz o nepostojanju duga prema Gradu Sv. Ivanu Zelini od strane ponuditelja, kao i od strane članova njegovog kućanstva, te tvrtki i obrta koji su bilo u vlasništvu ponuditelja, bilo u vlasništvu članova njegovog kućanstva.

5. UVJETI PRODAJE:
- nekretnina se prodaje po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi
- poreze i sve druge pristojbe u vezi s kupoprodajom snosi kupac
- kupac i članovi njegovog kućanstva, kao i tvrtke i obrti u njihovom vlasništvu ne smiju imati dugovanja prema Gradu Sv. Ivanu Zelini
- nekretnina se prodaje pod uvjetom jednokratne isplate ponuđene cijene u cijelosti
- prodavatelj zadržava pravo poništiti natječaj, pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, kao i pravo izabrati drugog najpovoljnijeg ponuditelja među prispjelim ponudama ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje (odustankom od kupnje smatra se nesklapanje ugovora u roku utvrđenom ovim natječajem, odnosno neplaćanje kupoprodajne cijene u roku utvrđenom ovim natječajem), a sve to bez ikakvog obrazloženja i odgovornosti prodavatelja prema ponuditeljima i njihovim troškovima.

6. NAJPOVOLJNIJA PONUDA:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta natječaja.
Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja, ponude isti iznos cijene, natječaj će se ponoviti.

7. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, s naznakom: «ne otvarati – ponuda za natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Blaževdol».
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 28.02.2014.god. do 12,00 sati (do tog roka ponuda treba stići na urudžbeni zapisnik prodavatelja – Grada, bilo poštom, bilo osobnom dostavom).
Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda bit će 28.02.2014.god. u 12,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I. kat, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, u nazočnosti ponuditelja, odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika.

8. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA I PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CIJENE:
Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o odabiru sklopiti kupoprodajni ugovor, te u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora platiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon broj: 01/2019-200; 2019-209.

GRADONAČELNIK:
Hrvoje Košćec, v.r.

 Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), članka 21. stavka 3. Statuta Gradska knjižnice Sveti Ivan Zelina, te Zaključka Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline, klasa: 013-03/13-01/15, ur.broj: 238/30-01/01-13-3 od 24. rujna 2013., Natječajno povjerenstvo raspisuje   NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina     Ravnateljem/icom Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina može biti imenovana osoba, koja osim općih zakonskih uvjeta, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci. Ravnatelja/icu se imenuje na razdoblje od četiri godine. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili u ovjerenoj preslici: -dokaz o hrvatskom državljanstvu  -dokaz o stečenoj stručnoj spremi -dokaz o položenom stručnom ispitu -dokaz o radu u knjižničarskoj struci -uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja) -prijedlog programa rada Gradske knjižnice za naredno četverogodišnje mandatno razdoblje  - životopis Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, s naznakom «natječaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice». Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatu natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.   KLASA: 013-03/13-01/15 URBROJ: 238/30-01/07-13-5 Sv.Ivan Zelina, 28. listopada 2013.            Natječajno povjerenstvo  

Temeljem članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) te članka 39. Statuta Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina, Upravno vijeće, sukladno svojoj  Odluci od 15. srpnja 2013.god., raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina


Za ravnatelja dječjeg vrtića  može biti imenovana osoba koja,osim ispunjavanja općih zakonskih uvjeta:
- ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja
- ima stručne i organizatorske sposobnosti
- nije pravomoćno osuđena na kaznu zatvoraniti se protiv nje vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 25. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- nije pravomoćno osuđenaniti se protiv nje vodi prekršajni postupak za prekršajna djela za nasilničko ponašanje iz članka 25. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Uz pisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN, br. 133/97, 4/98)
- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja
- uvjerenje o nekažnjavanju odnosno nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
- uvjerenje o nekažnjavanju odnosno nevođenju prekršajnog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
- domovnicu
- životopis
- prijedlog Programa rada i razvoja Dječjeg vrtića u narednom mandatnom razdoblju
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja na adresu : Dječji vrtića „Proljeće“ , Bocakova 7, 10 380 Sveti Ivan Zelina sa naznakom „natječaj za ravnatelja/icu“
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


                                                                                       UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA „PROLJEĆE“
                                                                                         

Na temelju članka 4. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 4/13) i članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst i 5/13), Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 10 Na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora ("Zelinske novine", br. 5/97, 2/03, 6/04 i 5/10) i članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 11/09 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

 

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora


N A T J E Č A J
za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava - kioska

I. Daju se u zakup sljedeće lokacije u Sv. Ivanu Zelini:
1. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 10,00 m2 za namjenu: prodaja tiska
2. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 12,00 m2 za namjenu: prodaja tekstila
3. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 13,00 m2 za namjenu: prodaja mesa
4. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 13,00 m2 za namjenu: prodaja cvijeća
5. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 21,00 m2 za namjenu: prodaja voća i povrća
6. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 15,00 m2 za namjenu: servis za skraćivanje i popravke
odjevnih predmeta
7. lokacija na javnoj površini (Ul. I. Gundulića kod ulaza na gradsko groblje), površine 8,00 m2 za namjenu: prodaja
cvijeća i svijeća
8. lokacija na novoj tržnici (Ul. braće Radića) površine 15,00 m2 za namjenu: prodaja tekstila
9. lokacija na novoj tržnici (Ul.braće Radića) površine 12,00 m2 za namjenu: frizerske usluge

Temeljem članka 8. Zakona o savjetu mladih («Narodne novine», broj 23/07.) i  članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline(«Zelinske novine», broj 9/07.) Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata/kinja  za izbor članova/ica
Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline

Utorak, 31 Srpanj 2012 08:37

Natječaj za davanje poslovnog prostora

 

Na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora ("Zelinske novine", br. 5/97, 2/03, 6/04 i 5/10) i članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 11/09 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I           Daje se u zakup, u viđenom stanju, neuređeni poslovni prostor površine 34 m2 (galerija 20 m2 i terasa 14 m2) u Sportskoj dvorani na adresi: Trg kardinala Alojzija Stepinca 1, Sv. Ivan Zelina, izgrađenoj na kčbr. 1834/1 k. o. Zelina:

- rok zakupa - određeno vrijeme od 5 (pet) godina, uz pravo zakupodavca da, bez ikakve odgovornosti (bez obveze naknade štete, odnosno bez obveze povrata uloženih sredstava i dr.), odustane od ugovora o zakupu i prije isteka tog roka u slučaju privođenja predmetnog prostora drugoj namjeni, iako zakupnik uredno izvršava sve svoje obveze

- početni iznos zakupnine za cjelokupni poslovni prostor (34 m2) je  555,00   kuna mjesečno

- iznos jamčevine:  555,00  kuna

- namjena: ugostiteljska djelatnost

Stranica 33 od 34

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija