Natječaji

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto referent - komunalni redar, dana 28. srpnja 2015., objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI


I. Povjerenstvo je utvrdilo da na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti 4 kandidata, i to, prema abecednom redu prezimena:
1. Dužaić Denis
2. Kos Kristina
3. Skočak Damir
4. Šamec Jadranko
 
II. Podnositeljima nepravodobnih i/ili neurednih prijava i/ili prijava koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja upućena je odgovarajuća pisana obavijest.

III. Kandidati pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (navedeni pod točkom I.) trebaju se okupiti dana 03. kolovoza 2015. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sv. Ivana Zeline, Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, u 09,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 09,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastoji se od dva testa, i to od testa koji  obuhvaća poznavanje pravnih propisa iz djelokruga radnog mjesta i testa računalne pismenosti. Svaki test se sastoji od 30 pitanja. Kod većine trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora, te pitanja koja tj. odgovore koje je potrebno nadopuniti. Bodovanje testova: broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3 (zaokružen na jednu decimalu), što daje broj bodova postignutih na testu, pri čemu broj bodova ne može biti manji od 1. Intervjuu će moći pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 15 točnih odgovora odnosno najmanje 5 bodova na svakom testu.

Rješavanje oba testa traje najviše 90 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Svetog Ivana Zeline www.zelina.hr.

IV. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na web-stranici Grada Svetog Ivana Zeline www.zelina.hr, dana 03. kolovoza 2015. godine, iza 15,00 sati. 

Osim toga, Povjerenstvo će, putem kontakt telefona navedenih u prijavama, obavijestiti sve kandidate koji pristupe testiranju o rezultatima.

Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova, iz svakog djela provjere znanja, istim putem ujedno biti obaviješteni o terminu njihova intervjua.  Povjerenstvo planira provesti intervjue u razdoblju od 06.-07. kolovoza 2015. godine, prema dinamici koja će ovisiti o broju kandidata koji ostvare pravo na pristup intervjuu.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline.


KLASA: 112-03/15-01/1
UR.BROJ: 238/30-03/19-15-13


PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Dragutin Mahnet, dipl.iur

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, dana 28. srpnja 2015., objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI


I. Povjerenstvo je utvrdilo da na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti 5 kandidata, i to, prema abecednom redu prezimena:
1. Dino Grgorović
2. Hodja Marija
3. Jarec Kosić Ivana
4. Potlaček Tomislav
5. Slaviček Ivan
 
II. Podnositeljima nepravodobnih i/ili neurednih prijava i/ili prijava koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja upućena je odgovarajuća pisana obavijest.

III. Kandidati pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (navedeni pod točkom I.) trebaju se okupiti dana 03. kolovoza 2015. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sv. Ivana Zeline, Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, u 11,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 11,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastoji se od dva testa, i to od testa koji  obuhvaća poznavanje pravnih propisa iz djelokruga radnog mjesta i testa računalne pismenosti. Svaki test se sastoji od 30 pitanja. Kod većine trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora, te pitanja koja tj. odgovore koje je potrebno nadopuniti. Bodovanje testova: broj točnih odgovora bit će podijeljen s 3 (zaokružen na jednu decimalu), što daje broj bodova postignutih na testu, pri čemu broj bodova ne može biti manji od 1. Intervjuu će moći pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 15 točnih odgovora odnosno najmanje 5 bodova na svakom testu.

Rješavanje oba testa traje najviše 90 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Svetog Ivana Zeline www.zelina.hr.

IV. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na web-stranici Grada Svetog Ivana Zeline www.zelina.hr, dana 03. kolovoza 2015. godine, iza 15,00 sati. 

Osim toga, Povjerenstvo će, putem kontakt telefona navedenih u prijavama, obavijestiti sve kandidate koji pristupe testiranju o rezultatima.

Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova, iz svakog djela provjere znanja, istim putem ujedno biti obaviješteni o terminu njihova intervjua.  Povjerenstvo planira provesti intervjue u razdoblju od 06.-07. kolovoza 2015. godine, prema dinamici koja će ovisiti o broju kandidata koji ostvare pravo na pristup intervjuu.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline.

KLASA: 112-03/15-01/04
UR.BROJ: 238/30-03/19-15-12


PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Dragutin Mahnet, dipl.iur

 

 

 

Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2015. godinu („Zelinske novine“, br. 13/15) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 27. srpnja 2015. godine  raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za ekološku proizvodnju 
u  2015. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za ekološku proizvodnju u visini od:           
- 1.500,00 kn/ha za ljekovito bilje, povrće i industrijsko bilje i

 - 2.000,00 kn/ha za voćnjake i vinograde.

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2015. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava za  mjeru potpore u ekološkoj proizvodnji u 2015. godini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) za zemljište na kojem se obavlja proizvodnja, koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva  upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Dokaz da je podnositelj upisan u Upisnik ekoloških proizvođača;
- Potvrdnica ili certifikat o ekološkoj proizvodnji na navedenoj površini;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa.

Zahtjev se podnosi na obrascu MPG31
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.


4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za mjeru potpore u ekološkoj proizvodnji Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- koja se bave ekološkom proizvodnjom na prostoru Grada Svetog Ivana Zeline;
- da površina za koju se podnosi zahtjev nije manja od 0,1 ha za pojedinu proizvodnju za koju se podnosi zahtjev;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline.

Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do iskorištenja proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “ Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju ” ili osobno u sobu 41.

6.Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel: 2019-212.

Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2015. godinu („Zelinske novine“, br. 13/15) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 27. srpnja 2015. godine  raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala  u  2015. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala u 2015. godini, prema zaključenoj polici osiguranja od elementarnih nepogoda mraza, tuče, požara i/ili udara groma u visini od 25% premije osiguranja (maksimalno 8.000,00 kn po obiteljskom gospodarstvu).

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2015. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća - do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava za potporu premije osiguranja usjeva, nasada i sadnog materijala u 2015. godini;
- Kopija zaključene police osiguranja u 2015. godini od rizika mraza, tuče, požara i/ili udara groma za proizvodnju usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala;
- Kopija računa o uplati prve rate premije osiguranja u 2015. godini prema zaključenoj polici osiguranja;
- Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva  upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Obostrana kopija osobne iskaznice.

Zahtjev se podnosi na obrascu MPG41.
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sv. Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za mjeru potpore premije osiguranja usjeva, nasada i sadnog materijala Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da imaju zaključenu policu osiguranja za 2015. godinu od rizika mraza, tuče, požara i/ili udara groma za
      proizvodnju usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala;
- da su uplatili prvu ratu premije osiguranja.
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline

Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do iskorištenja proračunskih sredstava

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju” ili osobno u sobu 41.

6.Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212

Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2015. godinu („Zelinske novine“, br. 13/15) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 27. srpnja 2015. godine  raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za edukaciju i stručno osposobljavanje
u  2015. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu - pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše do 500,00 kuna po jednom polazniku, izuzev polaznika tečaja za edukaciju Održive upotrebe pesticida gdje iznos potpore po pojedinom korisniku iznosi 50,00 kuna.
2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2015. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća  do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu potpora edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi u 2015. godini;
- Dokaz o položenom tečaju;
- Dokaz da je podnositelj (pojedinac) zahtjeva  upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Kopiju računa o obavljenoj izobrazbi, ako zahtjev podnosi pojedinačno;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa.

Zahtjev se podnosi na obrascu MPG51.
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sv. Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za mjeru potpore edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline

Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i do iskorištenja proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju ”ili osobno u sobu 41.

6.Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline,  tel. 2019-212

Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2015. godinu („Zelinske novine“, br. 13/15) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 27. srpnja 2015. godine  raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za stočarsku proizvodnju
  u  2015. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore u stočarskoj proizvodnji, u sljedećim sektorima:
1.  Kontrola higijenske ispravnosti mlijeka za proizvođače svježeg sira i vrhnja
2.Umjetno osjemenjivanje krmača
3. Uzgoj i držanje pčelinjih zajednica

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2015. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava  za  mjere potpore stočarske proizvodnje u 2015. godini;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Kopiju računa o nastalim troškovima po pojedinom sektoru i prema pojedinom Zahtjevu;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva  upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa.

Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja za pojedini sektor neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za mjere potpore u stočarskoj proizvodnji Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline.

Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
Pojedina gradska potpora se korisnicima odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do iskorištenja proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “ Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju” ili osobno u sobu 41.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline,  tel. 2019-212

 

Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2015. godinu („Zelinske novine“,br.13/15) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 27. srpnja 2015. godine raspisuje NATJEČAJ

za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za biljnu proizvodnju

u 2015. godini

1. Predmet natječaja

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za biljnu proizvodnju i podizanje višegodišnjih nasada u sljedećim sektorima:

1. Nabava loznih cjepova,

2. Nabava voćnih sadnica,

3. Nabava sadnica jagoda,

4. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje

5. Nabava nove proizvodne opreme u grijanoj plasteničkoj proizvodnji

6. Analiza tla za sve poljoprivredne kulture

2. Vrijeme trajanja natječaja:

Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2015. godine. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća, ili do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za dodjelu sredstava za mjere potpore biljne proizvodnje u 2015. godini;

 • Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva;

 • Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

 • Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;

 • Kopija računa o nastalim troškovima po pojedinom sektoru i prema pojedinom Zahtjevu;

 • Obostrana kopija osobne iskaznice;

 • Kopija žiro računa.

  Zahtjev se podnosi na obrascima MPG21 – za nabavu loznih cjepova; MPG22 – za nabavu voćnih sadnica; MPG23 – za nabavu sadnica jagoda; MPG24 – za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje; MPG25 - za nabavu nove proizvodne opreme u grijanim plastenicima; MPG26 – za analizu tla

  Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:

 • Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41 ) ili www.zelina.hr.

  Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja za pojedini sektor neće se razmatrati.

  4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Sv. Ivana Zeline:

  Natječaju za mjere potpore u biljnoj proizvodnji Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;

 • da se poljoprivredne površine za koje se traži potpora nalaze na području Grada Svetog Ivana Zeline;

 • da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline

Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.

Pojedina gradska potpora se korisnicima odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do utroška proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:

Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju” ili osobno u sobu 41.

6. Informacije:

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

U „Narodnim novinama" 77 od 15.07.2015. objavljen je natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

Web-stranica „Narodnih novina" je: narodne-novine.nn.hr.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama" počinje teći osmodnevni rok za podno¬šenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada, 23.07.2015., posljednji dan roka.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za gospodarstvo:
- prati propise iz oblasti gospodarstva i brine se o primjeni istih,
- obavlja upravne, stručne i druge poslove iz oblasti gospodarstva koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost jedinica lokalne samouprave,
- planira i brine o provođenju mjera za razvoj poduzetništva,
- obavlja poslove u vezi korištenja poticajnih i kreditnih sredstava za razvoj poduzetništva,
- obavlja poslove u vezi korištenja sredstava europskih fondova,
- pruža stručnu pomoć potencijalnim investitorima te postojećim poduzetnicima i obrtnicima za realizaciju pojedinih projekata i programa od interesa za Grad,
- brine o realizaciji gospodarskih projekata od interesa za Grad (provođenje postupaka u vezi s izradom studija i elaborata, financiranjem, projektiranjem, ishođenjem dozvola i praćenjem građenja),
- obavlja poslove u vezi s upravljanjem zemljištem, stambenim i poslovnim prostorom,
- vodi brigu o radu i poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu Grada (planovi i izvješća o poslovanju),
- priprema prijedloge akata koje donose jedinice lokalne samouprave radi provedbe zakonskih propisa i propisa donesenim na temelju zakona, vodi potrebite evidencije, izdaje određena uvjerenja, potvrde ili rješenja i sl., surađuje s određenim strukovnim udrugama u gospodarstvu (udruženje obrtnika, udruge poslodavaca, udrugama potrošača, obrtničkim i gospodarskim komorama, i sl.),
- pruža stručnu pomoć poduzetnicima putem stručnih savjeta i uputa,
- sudjeluje u programima obrazovanja i educiranja poduzetnika,
- surađuje s drugim istorodnim specijalističkim službama te stručnim organizacijama,
- stručno se osposobljava i uključuje se u organizirane oblike stručnog usavršavanja,
- vodi potrebne evidencije i podnosi određena izvješća o stanju gospodarstva na području Grada,
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Gradonačelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,1, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.488,75 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obra¬čun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru praktičnog znanja i intervju.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14),
- Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12 i 28/13),
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13),
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14),
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09).

Provjera praktičkog rada sastoji se od testa računalne pismenosti koji se temelji na jednostavnijim zadacima iz područja koje uključuje: osnovna znanja korištenja računala (korištenja operativnog sustava Microsoft Windows 7), znanja i vještina upotrebe Microsoft Office paketa (obrada teksta, tablične kalkulacije), te upotrebu Interneta i elektroničke pošte.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. Intervju (razgovori) provest će se s kandidatima koji su s uspjehom položili pisani test i provjeru praktičnog rada.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju - manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnosite¬lja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri zna¬nja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu primljeni.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Na ovoj web stranici bit će objavljivane i dodatne upute vezane uz natječaj, pri čemu će se novije objave nalaziti na vrhu ovog dokumenta.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Natječaj možete preuzeti u prilogu.

U „Narodnim novinama" 75 od 08.07.2015. objavljen je natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent - komunalni redar, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

Web-stranica „Narodnih novina" je: narodne-novine.nn.hr.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama" počinje teći osmodnevni rok za podno¬šenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada, 16.07.2015., posljednji dan roka.

Opis poslova radnog mjesta referent - komunalni redar:
- prati propise iz komunalnog gospodarstva i brine se za njihovu primjenu,
- obavlja nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, te odgovara za provedbu tih odluka,
- obavlja nadzor nad provedbom i drugih odluka Grada za koje je tom odlukom zadužen, odgovara za provedbu tih odluka,
- prati stanje u oblasti komunalnog reda, te podnosi izvješća s prijedlozima mjera,
- donosi rješenja u svrhu održavanja komunalnog reda,
- u okviru svojih ovlasti naplaćuje mandatne kazne, odnosno podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka,
- nadzire korištenje javnih površina te u tom smislu poduzima odgovarajuće mjere u skladu s svojim ovlastima
- priprema i otprema poštu iz svog djelokruga rada,
- stručno se osposobljava i uključuje se u organizirane oblike stručnog usavršavanja,
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Gradonačelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,4, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.488,75 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obra¬čun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru praktičnog znanja i intervju.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 147/14 i 36/15) – članci 16.-18.,
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13) - članak 28. i 36.,
- Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, br. 153/13) - članak 2. i članci 42.-60.,
- Prekršajni zakon („Narodne novine“, br. 107/07, 39/13 i 157/13) - članak 5., članci 31.-34., 41.-43., članci 239.-245.,
- Odluka o komunalnom redu („Zelinske novine“, br. 3/09),
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama i zbrinjavanju lešina uginulih životinja („Zelinske novine“, br. 3/09),
- Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09).

Provjera praktičkog rada sastoji se od testa računalne pismenosti koji se temelji na jednostavnijim zadacima iz područja koje uključuje: osnovna znanja korištenja računala (korištenja operativnog sustava Microsoft Windows 7), znanja i vještina upotrebe Microsoft Office paketa (obrada teksta, tablične kalkulacije), te upotrebu Interneta i elektroničke pošte.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. Intervju (razgovori) provest će se s kandidatima koji su s uspjehom položili pisani test i provjeru praktičnog rada.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju - manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnosite¬lja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri zna¬nja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu primljeni.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Na ovoj web stranici bit će objavljivane i dodatne upute vezane uz natječaj, pri čemu će se novije objave nalaziti na vrhu ovog dokumenta.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Grad Sveti Ivan Zelina raspisuje:

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama, odnosno drugim organizacijama civilnog društva za provedbu programa/projekata u 2015. godini

 

Natječaj i Obrazac za prijavu možete preuzeti u prilogu.

Stranica 30 od 35

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija