Ponedjeljak, 07 Rujan 2015 11:22

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo

U „Narodnim novinama" 95 od 04.09.2015. objavljen je natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

Web-stranica „Narodnih novina" je: narodne-novine.nn.hr.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama" počinje teći osmodnevni rok za podno¬šenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada, 14.09.2015., posljednji dan roka.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za gospodarstvo: - prati propise iz oblasti gospodarstva i brine se o primjeni istih, - obavlja upravne, stručne i druge poslove iz oblasti gospodarstva koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost jedinica lokalne samouprave, - planira i brine o provođenju mjera za razvoj poduzetništva, - obavlja poslove u vezi korištenja poticajnih i kreditnih sredstava za razvoj poduzetništva, - obavlja poslove u vezi korištenja sredstava europskih fondova, - pruža stručnu pomoć potencijalnim investitorima te postojećim poduzetnicima i obrtnicima za realizaciju pojedinih projekata i programa od interesa za Grad, - brine o realizaciji gospodarskih projekata od interesa za Grad (provođenje postupaka u vezi s izradom studija i elaborata, financiranjem, projektiranjem, ishođenjem dozvola i praćenjem građenja), - obavlja poslove u vezi s upravljanjem zemljištem, stambenim i poslovnim prostorom, - vodi brigu o radu i poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu Grada (planovi i izvješća o poslovanju), - priprema prijedloge akata koje donose jedinice lokalne samouprave radi provedbe zakonskih propisa i propisa donesenim na temelju zakona, vodi potrebite evidencije, izdaje određena uvjerenja, potvrde ili rješenja i sl., surađuje s određenim strukovnim udrugama u gospodarstvu (udruženje obrtnika, udruge poslodavaca, udrugama potrošača, obrtničkim i gospodarskim komorama, i sl.), - pruža stručnu pomoć poduzetnicima putem stručnih savjeta i uputa, - sudjeluje u programima obrazovanja i educiranja poduzetnika, - surađuje s drugim istorodnim specijalističkim službama te stručnim organizacijama, - stručno se osposobljava i uključuje se u organizirane oblike stručnog usavršavanja, - vodi potrebne evidencije i podnosi određena izvješća o stanju gospodarstva na području Grada, - obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Gradonačelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,1, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.488,75 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obra¬čun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru praktičnog znanja i intervju.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07,  36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), - Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14), - Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12 i 28/13), - Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), - Zakon o državnim potporama (NN 47/14), - Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09).

Provjera praktičkog rada sastoji se od testa računalne pismenosti koji se temelji na jednostavnijim zadacima iz područja koje uključuje: osnovna znanja korištenja računala (korištenja operativnog sustava Microsoft Windows 7), znanja i vještina upotrebe Microsoft Office paketa (obrada teksta, tablične kalkulacije), te upotrebu Interneta i elektroničke pošte.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. Intervju (razgovori) provest će se s kandidatima koji su s uspjehom položili pisani test i provjeru praktičnog rada.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju - manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnosite¬lja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri zna¬nja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu primljeni.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Na ovoj web stranici bit će objavljivane i dodatne upute vezane uz natječaj, pri čemu će se novije objave nalaziti na vrhu ovog dokumenta.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Pročitano 1421 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija