Utorak, 11 Prosinac 2018 08:05

Javni poziv

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama ( Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – Trg kardinala Alojzija Stepinca u Svetom Ivanu Zelini, a koja djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 1814, 1834/1, 1815, 1831/1 i 1834/2 katastarske općine Zelina, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.
Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Grada Svetog Ivana Zeline, započet će dana 20. prosinca 2018. godine u 11:30 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 21. siječnja 2019. godine u 8:30 sati u prostorijama tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.

KLASA: 936-02/18-01/10
URBROJ: 238/30-02/20-18-3
Sveti Ivan Zelina, 10. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:
Hrvoje Košćec, v.r.

 

Utorak, 11 Prosinac 2018 08:01

Javni poziv

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama ( Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – Gundulićeva ulica u Svetom Ivanu Zelini, a koja djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 1813, 1771, 1769, 1768, 1767/3, 1767/1, 1765, 1764/1, 1762/2, 1837/1, 1834/1, 1814, 1815 i 1831/1 katastarske općine Zelina, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.
Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Grada Svetog Ivana Zeline, započet će dana 20. prosinca 2018. godine u 11:30 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 21. siječnja 2019. godine u 8:30 sati u prostorijama tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.

KLASA: 936-02/18-01/09
URBROJ: 238/30-02/20-18-3
Sveti Ivan Zelina, 10. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:
Hrvoje Košćec, v.r.

Na temelju članka 36.a. stavka 1. točke 5. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13, 12/13 – pročišćeni tekst, 4/18 i 20/18 - pročišćeni tekst) te Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 372-03/18-01/10, URBROJ: 238/30-02/07-18-1 od 07. prosinca 2018. god., Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava - kioska

I. Grad Sveti Ivan Zelina daje javnim natječajem u zakup sljedeće lokacije u Sv. Ivanu Zelini:

1. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 10,00 m2 za namjenu: prodaja tiska
2. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 13,00 m2 za namjenu: prodaja cvijeća
3. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 21,00 m2 za namjenu: prodaja voća i
povrća
4. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 15,00 m2 za namjenu: servis za
skraćivanje i popravke odjevnih predmeta
5. lokacija na javnoj površini (Ul. I. Gundulića kod ulaza na gradsko groblje), površine 8,00 m2
za namjenu: prodaja cvijeća i svijeća

II. Lokacije iz točke I. daju se u zakup na određeno vrijeme do 31. prosinca 2020. godine, uz pravo zakupodavca da, bez ikakve odgovornosti, u svako doba i prije isteka tog roka odustane od ugovora o zakupu bez navođenja razloga odustanka. Zakupodavac će odustanak priopćiti zakupniku pisanom izjavom o odustanku od ugovora u kojoj će navesti rok do kojeg je zakupnik dužan predati zakupodavcu zakupljenu lokaciju, slobodnu od osoba i stvari, a koji ne može biti kraći od 15 dana, računajući od dana kada je zakupnik primio izjavu o odustanku.

III. Zakupljene lokacije mogu se dati u podzakup samo uz pisanu suglasnost zakupodavca.

IV. Početni iznos zakupnine:

- za cjelokupnu lokaciju pod I.1. iznosi 1.000,00 kuna mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.2. iznosi 800,00 kuna mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.3. iznosi 950,00 kuna mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.4. iznosi 700,00 kuna mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.5. iznosi 400,00 kuna mjesečno

U zakupninu nisu uključeni režijski troškovi, već sve režijske troškove, kao i naknade, odnosno poreze vezane uz pojedinu predmetnu lokaciju snosi zasebno u cijelosti zakupnik.

V. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe za svaku lokaciju, ali u zakup im se može dati samo jedna lokacija (bilo novim zakupcima, bilo dosadašnjim).

VI. Prvenstveno pravo zakupa imaju dosadašnji zakupnici predmetnih lokacija pod uvjetom da nemaju dospjelih dugovanja prema Gradu Sv. Ivanu Zelini, kao i pod uvjetom da prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine postignut na natječaju za predmetne lokacije.

VII. Ponude se podnose u zatvorenim omotnicama zaključno s danom 17. prosinca 2018. godine do 12,00 sati na adresu: Grad Sv. Ivan Zelina, Povjerenstvo za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava - kioska, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, uz naznaku «ponuda /zakup lokacija/ - ne otvarati».

Do navedenog roka ponude moraju biti zaprimljene u Gradu Sv. Ivanu Zelini, a ne u poštanskom uredu.

U ponudi je potrebno navesti iznos zakupnine koji se nudi za predmetnu lokaciju.

Uz ponudu je potrebno priložiti:
- osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, odnosno naziv, adresa, osobni identifikacijski broj)
- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe
- rješenje o upisu u registar obrtnika ili obrtnicu za fizičke osobe - obrtnike
- izvod iz sudskog, odnosno drugog registra za pravne osobe
- dokaz o nekažnjavanju fizičke osobe, odnosno direktora ili druge odgovorne osobe
pravne osobe (uvjerenje suda, odnosno izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika)
- potvrdu Porezne uprave iz koje je vidljivo da nema dospjelih nepodmirenih obveza
prema Gradu Sv. Ivanu Zelini s osnove obveze plaćanja gradskih poreza, ne stariju
od 30 dana od dana podnošenja ponude
- potvrdu Grada Sv. Ivana Zeline iz koje je vidljivo da nema dospjelih nepodmirenih
obveza prema Gradu Sv. Ivanu Zelini (s osnove plaćanja zakupnine, komunalne naknade i dr.), ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude.

Priložena dokumentacija može biti i u preslici, čija će se istovjetnost s izvornikom provjeriti prije zaključivanja ugovora o zakupu lokacije.

Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja ponudi i najviši iznos zakupnine.

Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je kod zaključivanja ugovora o zakupu lokacije predati Gradu Sv. Ivanu Zelinu bjanko zadužnicu na iznos do 50.000,00 kuna, potvrđenu kod javnog bilježnika, kao osiguranje za uredno izvršavanje svih obveza iz tog ugovora.

VIII. Javno otvaranje ponuda bit će 17. prosinca 2018. godine u 12,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I kat, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina.
Svi ponuditelji mogu biti nazočni kod javnog otvaranja ponuda.
Nepravovremene i nepotpune ponude, kao i ponude ponuditelja koji imaju nepodmireni dospjeli dug prema Gradu neće se razmatrati.

IX. Grad pridržava pravo ne odabrati ni jednog ponuditelja te pravo poništenja natječaja bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 01/2019-209.

KLASA: 372-03/18-01/10
URBROJ: 238/30-02/07-18-2
Sv. Ivan Zelina, 07. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:
Hrvoje Košćec, v.r.

Ponedjeljak, 03 Prosinac 2018 12:43

Javni poziv

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama ( Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta u Svetom Ivanu Zelini, a koja djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 1894, 1856, 1892, 1893 i 1854 katastarske općine Zelina, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.
Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Grada Svetog Ivana Zeline, započet će dana 12. prosinca 2018. godine u 8:00 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 10. siječnja 2019. godine u razdoblju od 8:30 do 12:00 sati u prostorijama tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.


KLASA: 943-06/18-01/20
URBROJ: 238/30-02/20-18-4
Sveti Ivan Zelina, 03. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Košćec, v.r.

Ponedjeljak, 03 Prosinac 2018 12:34

Javni poziv

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama ( Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – dio ulice Bregi u Biškupcu Zelinskom i put u Selnici Psarjevačkoj, a koja djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 4879, 3761, 3757, 3758/1, 3762, 3759/1, 3764, 3765, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3777 i 4877 katastarske općine Zelina i k. č. br. 1985, 1638/1, 1638/2, 1637/5, 1637/3, 1639/5, 1639/1, 1639/2, 1639/3, 1639/6, 1640/1 i 1640/2 katastarske općine Psarjevo, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Grada Svetog Ivana Zeline, započet će dana 12. prosinca 2018. godine u 8:00 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 10. siječnja 2019. godine u razdoblju od 8:30 do 12:00 sati u prostorijama tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.

KLASA: 943-06/18-01/19
URBROJ: 238/30-02/20-18-4
Sveti Ivan Zelina, 03. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Košćec, v.r.

Ponedjeljak, 03 Prosinac 2018 12:31

Javni poziv

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama ( Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – dio Ulice Findri u Blaškovcu, a koja djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 5450/3, 5450/1, 5444, 5450/2, 5449, 5443, 5442, 5440, 5439, 5436, 5435, 5432, 5431, 5430, 5429, 5428, 5427, 5426, 5425, 5424, 5423, 5422, 5421, 5420, 5446, 5418, 5294, 5417, 5416, 5306, 5307, 5308, 5309, 5408/2, 5305, 5295, 5296/2, 5296/1, 5297, 5298, 5299/1, 5299/2 i 5300 katastarske općine Blaškovec, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Grada Svetog Ivana Zeline, započet će dana 12. prosinca 2018. godine u 8:00 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 10. siječnja 2019. godine u razdoblju od 8:30 do 12:00 sati u prostorijama tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.

KLASA: 943-06/18-01/18
URBROJ: 238/30-02/20-18-4
Sveti Ivan Zelina, 03. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Košćec, v.r.

Ponedjeljak, 03 Prosinac 2018 12:24

Javni poziv

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama ( Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – odvojak prema Petrišu u Polonju, a koja djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 913, 914/3, 914/2, 914/1, 918, 919, 1060, 911/6, 911/2, 911/4, 911/3, 912/6, 912/5, 912/4, 902/2 i 902/1 katastarske općine Novo Mjesto, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.
Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Grada Svetog Ivana Zeline, započet će dana 12. prosinca 2018. godine u 8:00 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 10. siječnja 2019. godine u razdoblju od 8:30 do 12:00 sati u prostorijama tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.

KLASA: 943-06/18-01/17
URBROJ: 238/30-02/20-18-3
Sveti Ivan Zelina, 03. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Košćec, v.r.

Ponedjeljak, 03 Prosinac 2018 12:13

Javni poziv

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama ( Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – Gradišćanska ulica u Blaževdolu, a koja djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 464/1, 464/2, 385/4, 385/24, 385/10, 385/11, 385/12, 385/13, 385/14, 385/19 i 387 katastarske općine Blaževdol, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Horvat, ovlašteni predstavnik tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Grada Svetog Ivana Zeline, započet će dana 12. prosinca 2018. godine u 8:00 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 10. siječnja 2019. godine u razdoblju od 8:30 do 12:00 sati u prostorijama tvrtke Geo Legin d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12a.                        

KLASA: 943-06/18-01/16

URBROJ: 238/30-02/20-18-3

Sveti Ivan Zelina, 03. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Košćec, v.r.

 

Grad Sveti Ivan Zelina dana, 24. listopada 2018. godine raspisuje:

Utorak, 26 Lipanj 2018 12:48

Objava rezultata pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, objavljuje

Stranica 3 od 17

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina