1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za:
1. Stručni nadzor i ocjenu sukladnosti u ekološkoj proizvodnji
2. Stručni nadzor integrirane proizvodnje

1. Predmet natječaja
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore odnose se na primarnu proizvodnju: biljnu proizvodnju, podizanje višegodišnjih nasada i unapređenje stočarske proizvodnje kroz sljedeće sektore:
1. Sektor povrćarstva (uključujući proizvodnju jagoda i gljiva) i cvjećarstva (uključujući ljekovito i začinsko bilje);
2. Sektor voćarstva;
3. Sektor vinogradarstva i vinarstva,
4. Sektor stočarstva (uključuje pčelarsku proizvodnju i nabavu sjemena za umjetno osjemenjivanje krmača

1. PREDMET PRODAJE

- Vrsta vozila: M1 motorna vozila sa manje od 8 sjedala
- Marka vozila: Peugeot
- Tip i model vozila: 406 2.2 HDI
- Boja vozila: plava s efektom
- VIN oznaka: VF38C4HXF81446986
- Reg. oznaka: ZG7270GE
- Vrsta motora: diesel
- Godina proizvodnje: 2002.
- Snaga motora (kW): 98 kw
- Radni obujam (3m3): 2179
- Prijeđeni km: 278.887
- Registriran do: 07.04.2020.

Navedeno vozilo Grad Sveti Ivan Zelina je naslijedio, kao ošasnu imovinu, temeljem Rješenja o nasljeđivanju posl.br. O-1526/2019, UPP-OS-111/2019 od 23.08.2019., te je stoga u prometnoj dozvoli, kao vlasnik vozila naveden ostavitelj, fizička osoba.
Vozilo je moguće razgledati svakog radnog dana u razdoblju od 07,00 do 15,00 sati na adresi Trg A. Starčevića 12, 10380 Sv. Ivan Zelina.

2. POČETNA CIJENA
6.458,13 kuna

3. UVJETI I NAČIN PRODAJE
Vozilo se prodaje prema načelu „viđeno-kupljeno“, slijedom čega su isključeni svi naknadni prigovori kupca po bilo kojoj osnovi.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja, ponude isti iznos kupoprodajne cijene, natječaj će se ponoviti.

4. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv trgovačkog društva, OIB i adresu),
- presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
- dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti (neslužbeni izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, ne stariji od 30 dana),
- iznos ponuđene cijene,
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine.

5. JAMČEVINA
Ponuđači su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne vrijednosti vozila za čiju se kupnju daje ponuda. Dužna jamčevina se uplaćuje na račun Grada Svetog Ivana Zeline IBAN: HR9023600001842900004, model 68, poziv na broj 7706-OIB ponuditelja s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline.“

Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora gubi pravo na povrat jamčevine. Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

6. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom: „Ponuda na natječaj za kupnju rabljenog vozila – ne otvarati“

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude podnesene izvan roka, kao i nepotpune ponude neće se razmotriti.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

7. ODLUKA O PODNESENIM PRIJAVAMA
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na prijedlog Natječajnog povjerenstva. Natječajno povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati ni jedna ponuda. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

8. OSTALI PODACI:
Nakon izbora najpovoljnijeg ponuditelja, Grad Sveti Ivan Zelina će najpovoljnijem ponuditelju izdati račun, koji je isti dužan platiti u roku od 8 dana od izdavanja. Kupoprodajna cijena se uplaćuje na žiro račun Grada Svetog Ivana Zeline ili na blagajni Grada. Eventualne poreze i druge pristojbe podmiruje kupac.
Nakon što se plati kupoprodajna cijena, Grad Sveti Ivan Zelina će najpovoljnijem ponuditelju predati vozilo i pravomoćno Rješenje o nasljeđivanju posl.br. O-1526/2019, UPP-OS-111/2019 od 23.08.2019., kako bi najpovoljniji ponuditelj mogao, temeljem navedenog Rješenja o nasljeđivanju i izdanog računa, izvršiti prijenos vlasništva predmetnog vozila na svoje ime.

Grad Sveti Ivan Zelina zadržava pravo odustanka od prodaje nakon provedenog natječaja i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na 01/2019-214 ili na adresi Trg A. Starčevića 12, soba 38.

KLASA: 740-09/19-01/09
URBROJ: 238/30-02/19-19-12
Sv. Ivan Zelina, 25. studeni 2019.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Košćec, v.r.

Petak, 15 Studeni 2019 14:31

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – put u Kladešćici, a koja u cijelosti ili djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 3758/3, 3803/2, 3803/1, 3823, 3822, 3821, 3820 katastarske općine Orešje,

Srijeda, 25 Rujan 2019 11:33

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – put od Zelingrada do Kladešćice kbr. 7c,

Srijeda, 25 Rujan 2019 11:28

Poziv na javni uvid

 

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – put u Kominu ,

Ponedjeljak, 26 Kolovoz 2019 14:12

Javni poziv

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59. stavak 1. točku 1. i članak 60. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, broj 68/18, 110/18) te Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja komunalne infrastrukture, KLASA: 011-01/19-01/03, URBROJ: 541-01-19-11, od 2. travnja 2019., Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje

Utorak, 21 Svi 2019 12:17

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – dio ulice Čegci u naselju Biškupec Zelinski,

Utorak, 21 Svi 2019 12:14

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – put u naselju Gornje Psarjevo,

Stranica 10 od 27

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija