Utorak, 09 Veljača 2021 07:58

Javni poziv za dodjelu subvencija za obnovu pročelja građevina na području Kulturno – povijesne cjeline naselja Sveti Ivan Zelina u 2021. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Poziva je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi subvencioniranja obnove pročelja građevina na području Kulturno - povijesne cjeline naselja Sveti Ivan Zeline.

2. UVJETI PODNOŠENJA PRIJAVE

Podnositelj prijave iz ovoj Javnog poziva je punoljetna fizička osoba s područja Grada Svetog Ivana Zeline koja zadovoljava sljedeće uvjete:
- Vlasnik/suvlasnik postojeće građevine koja se nalazi na području Kulturno- povijesne cjeline naselja Svetog Ivana Zeline;
- Ima dokaz da je ista postojeća u smislu Zakona o gradnji;
- Nema dugovanja, po bilo kojoj osnovi, prema Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- Ispunjava ostale uvjete propisane Odlukom.
Ukoliko Podnositelj prijave ne zadovoljava jedan ili više od navedenih uvjeta njegova prijava isključit će se iz daljnjeg postupka.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ULAGANJA I IZNOS SUBVENCIJE

Prihvatljivi troškovi ulaganja sukladno ovom pozivu su:
- Troškovi radova na ugradnji sustava toplinske izolacije pročelja, ukrasnih elemenata i profilacija na pročelju, uključujući završni sloj prema vanjskom negrijanom prostoru sukladno projektnoj dokumentaciji
- Trošak izrade projektne dokumentacije obnove pročelja građevine.
Ukupan iznos osiguranih sredstava iznosi 150.000,00 kuna, a osiguran je u Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2021. godinu.
Iznos subvencije koju pojedini korisnik može ostvariti je:
a) Za radove 300 kn/m² obnovljenog uličnog pročelja, ali ne više od 50.000,00 kn po građevini
b) Za izradu projektne dokumentacije obnove pročelja građevine maksimalno 10.000,00 kuna
Podnositelj prijave na javni poziv može podnijeti najviše jednu prijavu u financijskoj godini.

4. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj prijave na Javni poziv dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Cjelovito popunjen i potpisan Prijavni obrazac u izvorniku (Prilog 1);
2. Zemljišno - knjižni izvadak za predmetnu građevinu, ne stariji od 30 dana;
3. Dokaz da je postojeća građevina postojeća u smislu odredbi Zakona o gradnji (presliku građevinske dozvole, rješenja o izvedenom stanju, uporabna dozvola, potvrda da je građevina izgrađena prije 1968.);
4. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana (u izvorniku);
5. Suglasnost suvlasnika o nosiocu projekta ako postoji suvlasništvo nad postojećom građevinom (Prilog 2.);
6. Projektna dokumentacija sa troškovnikom koja je odobrena od nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture;
7. Foto dokumentacija pročelja građevine na kojoj se izvode radovi;
8. Potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Svetom Ivanu Zelini.

Sve podnesene Prijave na Javni poziv predmet su provjere, te je moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika zatraženih dokumenata.
Ukoliko Podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka, te Podnositelj prijave nema pravo na žalbu.

5. NAČIN, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava na Javni poziv se dostavlja isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave ili osobnom dostavom na adresu :
Grad Sveti Ivan Zelina
Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša
Trg Ante Starčevića 12
10380 Sveti Ivan Zelina
uz naznaku:
Prijava na ''Javni poziv za dodjelu subvencija za obnovu pročelja građevina na području Kulturno – povijesne cjeline naselja Sveti Ivan Zelina u 2021. godini“
Rok za dostavu prijava počinje danom objave Javnog poziva u „Zelinskim novinama“, službeno glasilu Grada Svetog Ivana Zeline, a završava 30. studenog 2021. godine, odnosno objavom Grada Svetog Ivana Zeline o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog poziva.

6. OBRADA PRIJAVA I NAČIN DODJELE SREDSTAVA

Kriterij za odabir prijave je:
1. Datum i vrijeme podnesene prijave;
2. Pojedinačno zaštićeno kulturno dobro (kulturno dobro zaštićeno posebnim Rješenjem).
Pregled pristiglih prijava provesti će Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu Upravni odjel). O svakoj pristigloj prijavi Upravni odjel će izraditi zapisnik. Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.

Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline, a na temelju zapisnika.

Odluka će biti objavljena na Internet stranicama Grada Svetog Ivana Zeline i na oglasnoj ploči.
Na donesenu Odluku podnositelj prijave nema pravo prigovora.
Podnositelji prijave koji neće ostvariti subvenciju kao u predmetu javnog poziva, neće biti pojedinačno obavještavani.

Temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, Grad Sveti Ivan Zelina i Podnositelj prijave sklapaju Ugovor o međusobnim pravima i obvezama sukladno članku 13. Odluke o uvjetima i načinu dodjele subvencija za obnovu pročelja građevina na području Kulturno – povijesne cjeline naselja Sveti Ivan Zelina za razdoblje 2021. do 2023. godine.
Podnositelj prijave, prije potpisivanja ugovora, može pisanom izjavom odustati od subvencije Grada Svetog Ivana Zeline.

Rok za provedbu projekta i dostavu Zahtjeva za isplatu subvencije je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.
Iznimno, rok za dostavu Zahtjeva za isplatu može se produljiti ukoliko je upitna realizacija investicije zbog objektivnih razloga i više sile.
Upravni odjel odlučuje o produljenju roka, temeljem zahtjeva korisnika i dostavlja korisniku pisanu obavijest.

Korisniku subvencije odobreni iznos može se isplatiti maksimalno kroz 3 obroka odnosno po ispostavljenim privremenim situacijama
Obrok 1. - 1/3 odobrenog iznosa
Obrok 2. - 1/3 odobrenog iznosa
Obrok 3. - po završetku radova/usluga uz predočenje kopije računa sa specifikacijom izvedenih radova/izvršenih usluga i podnijetim Zahtjevom za isplatu.
Dokumentacija za isplatu sadrži:
1. Ispunjen i potpisani Zahtjev za isplatu sredstava (Prilog 3.);
2. Presliku računa/privremene situacije sa specifikacijom izvedenih radova;
3. IBAN i broj žiro računa;
4. Foto dokumentacija izvedenih radova.

Isplata sredstava izvršiti će se u roku 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu sredstava.
Ukoliko se nakon isplate subvencije utvrdi da su podaci navedeni u zahtjevu neistiniti ili ne odgovaraju stvarnom stanju, korisnik subvencije je dužan dobivena sredstva vratiti u Proračun Grada Svetoga Ivana Zeline.

7. OSTALE INFORMACIJE

Tekst Javnog poziva s pripadajućim obrascima (Prilog 1, Prilog 2, Prilog 3) bit će objavljen u „Zelinskim novinama“, na službenim internet stranicama Grada Svetog Ivana Zeline www.zelina.hr i na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati prijaviteljima.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, soba br.41 ili na broj telefona: 01/2019-204; 01/2019-212.


KLASA: 421-04/21-01/01
URBROJ: 238/30-02/18-21-1
Sveti Ivan Zelina, 8. veljače 2021. godine

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec, v.r.

 

Pročitano 112 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija