Petak, 15 Siječanj 2021 12:53

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline prikupljanjem pismenih ponuda

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u naselju Sveti Ivan Zelina: kčbr. 3127/2, livada i šuma Raciljnjak, površine 4028 m2 (od čega livada površine 944 m2 te šuma površine 3084 m2) upisane u zk. ul. br. 2327 k.o. Zelina kod Općinskog suda u Sesvetama, Zemljišnoknjižnog odjela Sveti Ivan Zelina, kao vlasništvo Grada Svetog Ivana Zeline, OIB: 49654336134, Trg Ante Starčevića 12, Sveti Ivan Zelina.

2. Početna kupoprodajna cijena za cjelokupnu nekretninu iz točke 1. ovog natječaja iznosi 228.100,00 kuna.

3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe, koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH, pod uvjetom da nemaju dugovanja prema Gradu Svetom Ivanu Zelini.

4. Porez na promet nekretnine, kao i troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

5. Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu u visini od 20% od početne kupoprodajne cijene odnosno 45.620,00 kuna. Uplata se vrši na IBAN Grada Sv. Ivana Zeline, broj: HR9023600001842900004, model: HR68, poziv na broj: 9016 – OIB ponuditelja, sa svrhom: „jamčevina za sudjelovanje na natječaju za kupnju nekretnine: kčbr. 3127/2 k.o. Zelina“.
Jamčevina za sudjelovanje na natječaju koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina za sudjelovanje na natječaju uračunava se u kupoprodajnu cijenu nekretnina. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili odbije sklopiti ugovor o kupoprodaji, nema pravo na povrat jamčevine za sudjelovanje na natječaju.

6. Nekretnina se prodaje prema načelu “viđeno-kupljeno” što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi.
Grad Sv. Ivan Zelina ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, odnosno kulturu nekretnine, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru. Površina predmetne nekretnine je preuzeta iz podataka navedenih u posjedovnici zemljišnoknjižnog uloška za navedenu nekretninu.

7. Sudionici natječaja dužni su pismene ponude dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sv. Ivan Zelina, s naznakom na omotnici: «Ponuda za kupnju nekretnine: kčbr. 3127/2 k.o. Zelina – ne otvaraj». Rok za dostavu ponude je do 26. siječnja 2021. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave. Javno otvaranje ponuda bit će dana 26. siječnja 2021. godine u 12,00 sati u prostorijama Grada Sv. Ivana Zeline na adresi Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina, I kat, mala dvorana za sastanke.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji osobno, zakonski zastupnik ili osoba koju on opunomoći uz predočenje punomoći koju za fizičke osobe ovjerava javni bilježnik ili drugo nadležno tijelo, a za pravne osobe zakonski zastupnik. Fizička osoba je dužna predočiti osobnu iskaznicu, a zakonski zastupnik ili njegov punomoćnik, osobnu iskaznicu i presliku izvatka iz sudskog registra.

8. Pismena ponuda mora sadržavati:
- za fizičke osobe: ime, prezime, adresu, broj telefona, OIB,
- za pravne osobe: naziv tvrtke, adresu sjedišta, broj telefona, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
- oznaku (broj kat. čestice i kat. općinu) i površinu nekretnine za koju se daje ponuda
- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama
- broj računa (IBAN) i naziv banke ponuditelja, za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja.

Uz ponudu je potrebno priložiti:
- dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice), odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu,
- za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda
- dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe)
- dokaz o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje na natječaju
- potvrdu Grada Sv. Ivana Zeline da ponuditelj, kao i članovi njegovog kućanstva te tvrtke i obrti koji su bilo u vlasništvu ponuditelja, bilo u vlasništvu članova njegovog kućanstva, nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Sv. Ivanu Zelini, po bilo kojoj osnovi, izdanu u razdoblju od dana objavljivanja ovog natječaja do posljednjeg dana za dostavu ponuda.

Ponude se moraju izraditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Sva dokumentacija koja se prilaže uz ponudu mora biti na hrvatskom jeziku. Dokumenti koji nisu napisani hrvatskim jezikom moraju biti prevedeni na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

9. Nepravodobne, nepotpune, te ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja neće se razmatrati.

10. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja.
Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta ovog Natječaja.
Ovaj natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda.
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta ovog natječaja, ponude isti najviši iznos cijene, natječaj će se ponoviti.

11. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od obavijesti da je odabran kao najpovoljniji ponuditelj, sklopiti ugovor o kupoprodaji. U protivnom, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora i gubi pravo na povrat jamčevine za sudjelovanje na natječaju.
Kupoprodajna cijena plaća se u cijelosti u roku od 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ukoliko kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u roku, dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja, a ukoliko zakasni s plaćanjem više od 30 (trideset) dana od dana isteka roka, Grad Sv. Ivan Zelina ima pravo raskinuti kupoprodajni ugovor, a uplaćenu jamčevinu za sudjelovanje na natječaju zadržati.

Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac može ishoditi na temelju ugovora o kupoprodaji nekretnine i potvrde Grada Sv. Ivana Zeline o isplati kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu.
Grad Sv. Ivan Zelina će ugovorom o kupoprodaji nekretnine dopustiti ulazak kupcu u posjed kupljene nekretnine odmah po isplati utvrđene kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu.

12. Grad Sv. Ivan Zelina pridržava pravo poništiti ovaj natječaj, odnosno ne prihvatiti ni jednu ponudu, odnosno odustati od sklapanja kupoprodajnog ugovora bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima.

KLASA: 053-02/20-01/01
URBROJ: 238/30-02/07-21-7
Sv. Ivan Zelina, 15. siječnja 2021.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Košćec, v.r.

Pročitano 165 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija