Petak, 27 Travanj 2018 09:27

Javni natječaj za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta i prodaja opreme/uređaja grobnog mjesta na groblju Moravče

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst,), članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17), članka 36.a. stavka 1. točke 5. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13, 12/13 – pročišćeni tekst i 4/18) te Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 740-09/13-01/03, URBROJ: 238/30-02/07-18-22 od 27. travnja 2018. god., Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta i prodaju opreme/uređaja grobnog mjesta
na groblju Moravče

Pročitano 404 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina