Srijeda, 09 Svi 2018 08:07

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline i njihove zamjenike

Na temelju članka 33. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline (“Zelinske novine” br. 8/01, 1/06, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13, 12/13 – pročišćeni tekst, 4/18) te Odluke Gradskog vijeća o pokretanju postupka izbora Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline od 19.04.2018. godine, klasa: 021-01/18-01/02, urbroj: 238/30-01/01-18-3, Odbor za izbor i imenovanja, objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za članove
Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline i njihove zamjenike

 

I.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada te sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade.
Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II.

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline i njihove zamjenike objavljuje se na web stranici (www.zelina.hr) i na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline.

III.

Savjet mladih čini 7 članova i 7 zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

IV.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri godine.
U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života s prebivalištem ili boravištem na području Grada Svetog Ivana Zeline.

V.

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju:
- udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
- učenička vijeća,
- studentski zborovi,
- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj,
- neformalne skupine mladih (dalje u tekstu: ovlašteni predlagatelji).
Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih.

VI.

Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline i njihove zamjenike podnose se u roku 15 dana od dana objave javnog poziva, u pisanom obliku i obvezno sadrže:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja
- podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište, status - učenik, student, zaposlenik, dr. )
- očitovanje kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature (obrazac objavljen na web stranici Grada Svetog Ivana Zeline)
- obrazloženje prijedloga.
Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.
Kandidature se podnose na prijavnici objavljenoj na web stranici Grada Svetog Ivana Zeline.
Predlagatelj je dužan uz kandidaturu dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidat ispunjava uvjete iz točke IV. ovog poziva (uvjerenje o prebivalištu ili boravištu kandidata, presliku rodnog lista ili domovnice), te dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke V. ovog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra).
Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 20 mladih koji ističu kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum i godina rođenja, potpis i OIB.

VII.

Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline i njihove zamjenike dostavljaju se na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, Odbor za izbor i imenovanja Gradskoga vijeća Grada Svetog Ivana Zeline, Trg a. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina s naznakom: „Kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline“

VIII.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura objavljuju se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline i dostavljaju Gradskom vijeću.
Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline.

KLASA: 021-01/18-01/02
UR.BROJ: 238/30-01/01-18-4
Sv. Ivan Zelina, 09. svibnja 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PREDSJEDNICA ODBORA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Štefica Kamenarić - Filipović, v.r.

Pročitano 446 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija