Natječaji

Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2015. godinu („Zelinske novine“, br. 13/15) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 27. srpnja 2015. godine  raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za stočarsku proizvodnju
  u  2015. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore u stočarskoj proizvodnji, u sljedećim sektorima:
1.  Kontrola higijenske ispravnosti mlijeka za proizvođače svježeg sira i vrhnja
2.Umjetno osjemenjivanje krmača
3. Uzgoj i držanje pčelinjih zajednica

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2015. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava  za  mjere potpore stočarske proizvodnje u 2015. godini;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Kopiju računa o nastalim troškovima po pojedinom sektoru i prema pojedinom Zahtjevu;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva  upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa.

Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja za pojedini sektor neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za mjere potpore u stočarskoj proizvodnji Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline.

Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
Pojedina gradska potpora se korisnicima odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do iskorištenja proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “ Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju” ili osobno u sobu 41.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline,  tel. 2019-212

 

Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2015. godinu („Zelinske novine“,br.13/15) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 27. srpnja 2015. godine raspisuje NATJEČAJ

za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za biljnu proizvodnju

u 2015. godini

1. Predmet natječaja

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za biljnu proizvodnju i podizanje višegodišnjih nasada u sljedećim sektorima:

1. Nabava loznih cjepova,

2. Nabava voćnih sadnica,

3. Nabava sadnica jagoda,

4. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje

5. Nabava nove proizvodne opreme u grijanoj plasteničkoj proizvodnji

6. Analiza tla za sve poljoprivredne kulture

2. Vrijeme trajanja natječaja:

Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2015. godine. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća, ili do utroška sredstava.

3. Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za dodjelu sredstava za mjere potpore biljne proizvodnje u 2015. godini;

 • Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva;

 • Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

 • Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;

 • Kopija računa o nastalim troškovima po pojedinom sektoru i prema pojedinom Zahtjevu;

 • Obostrana kopija osobne iskaznice;

 • Kopija žiro računa.

  Zahtjev se podnosi na obrascima MPG21 – za nabavu loznih cjepova; MPG22 – za nabavu voćnih sadnica; MPG23 – za nabavu sadnica jagoda; MPG24 – za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje; MPG25 - za nabavu nove proizvodne opreme u grijanim plastenicima; MPG26 – za analizu tla

  Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:

 • Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41 ) ili www.zelina.hr.

  Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja za pojedini sektor neće se razmatrati.

  4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Sv. Ivana Zeline:

  Natječaju za mjere potpore u biljnoj proizvodnji Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;

 • da se poljoprivredne površine za koje se traži potpora nalaze na području Grada Svetog Ivana Zeline;

 • da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline

Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.

Pojedina gradska potpora se korisnicima odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do utroška proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:

Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju” ili osobno u sobu 41.

6. Informacije:

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

U „Narodnim novinama" 77 od 15.07.2015. objavljen je natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

Web-stranica „Narodnih novina" je: narodne-novine.nn.hr.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama" počinje teći osmodnevni rok za podno¬šenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada, 23.07.2015., posljednji dan roka.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za gospodarstvo:
- prati propise iz oblasti gospodarstva i brine se o primjeni istih,
- obavlja upravne, stručne i druge poslove iz oblasti gospodarstva koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost jedinica lokalne samouprave,
- planira i brine o provođenju mjera za razvoj poduzetništva,
- obavlja poslove u vezi korištenja poticajnih i kreditnih sredstava za razvoj poduzetništva,
- obavlja poslove u vezi korištenja sredstava europskih fondova,
- pruža stručnu pomoć potencijalnim investitorima te postojećim poduzetnicima i obrtnicima za realizaciju pojedinih projekata i programa od interesa za Grad,
- brine o realizaciji gospodarskih projekata od interesa za Grad (provođenje postupaka u vezi s izradom studija i elaborata, financiranjem, projektiranjem, ishođenjem dozvola i praćenjem građenja),
- obavlja poslove u vezi s upravljanjem zemljištem, stambenim i poslovnim prostorom,
- vodi brigu o radu i poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu Grada (planovi i izvješća o poslovanju),
- priprema prijedloge akata koje donose jedinice lokalne samouprave radi provedbe zakonskih propisa i propisa donesenim na temelju zakona, vodi potrebite evidencije, izdaje određena uvjerenja, potvrde ili rješenja i sl., surađuje s određenim strukovnim udrugama u gospodarstvu (udruženje obrtnika, udruge poslodavaca, udrugama potrošača, obrtničkim i gospodarskim komorama, i sl.),
- pruža stručnu pomoć poduzetnicima putem stručnih savjeta i uputa,
- sudjeluje u programima obrazovanja i educiranja poduzetnika,
- surađuje s drugim istorodnim specijalističkim službama te stručnim organizacijama,
- stručno se osposobljava i uključuje se u organizirane oblike stručnog usavršavanja,
- vodi potrebne evidencije i podnosi određena izvješća o stanju gospodarstva na području Grada,
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Gradonačelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,1, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.488,75 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obra¬čun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru praktičnog znanja i intervju.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14),
- Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12 i 28/13),
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13),
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14),
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09).

Provjera praktičkog rada sastoji se od testa računalne pismenosti koji se temelji na jednostavnijim zadacima iz područja koje uključuje: osnovna znanja korištenja računala (korištenja operativnog sustava Microsoft Windows 7), znanja i vještina upotrebe Microsoft Office paketa (obrada teksta, tablične kalkulacije), te upotrebu Interneta i elektroničke pošte.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. Intervju (razgovori) provest će se s kandidatima koji su s uspjehom položili pisani test i provjeru praktičnog rada.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju - manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnosite¬lja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri zna¬nja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu primljeni.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Na ovoj web stranici bit će objavljivane i dodatne upute vezane uz natječaj, pri čemu će se novije objave nalaziti na vrhu ovog dokumenta.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Natječaj možete preuzeti u prilogu.

U „Narodnim novinama" 75 od 08.07.2015. objavljen je natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent - komunalni redar, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

Web-stranica „Narodnih novina" je: narodne-novine.nn.hr.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama" počinje teći osmodnevni rok za podno¬šenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada, 16.07.2015., posljednji dan roka.

Opis poslova radnog mjesta referent - komunalni redar:
- prati propise iz komunalnog gospodarstva i brine se za njihovu primjenu,
- obavlja nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, te odgovara za provedbu tih odluka,
- obavlja nadzor nad provedbom i drugih odluka Grada za koje je tom odlukom zadužen, odgovara za provedbu tih odluka,
- prati stanje u oblasti komunalnog reda, te podnosi izvješća s prijedlozima mjera,
- donosi rješenja u svrhu održavanja komunalnog reda,
- u okviru svojih ovlasti naplaćuje mandatne kazne, odnosno podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka,
- nadzire korištenje javnih površina te u tom smislu poduzima odgovarajuće mjere u skladu s svojim ovlastima
- priprema i otprema poštu iz svog djelokruga rada,
- stručno se osposobljava i uključuje se u organizirane oblike stručnog usavršavanja,
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Gradonačelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,4, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.488,75 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obra¬čun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru praktičnog znanja i intervju.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 147/14 i 36/15) – članci 16.-18.,
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13) - članak 28. i 36.,
- Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, br. 153/13) - članak 2. i članci 42.-60.,
- Prekršajni zakon („Narodne novine“, br. 107/07, 39/13 i 157/13) - članak 5., članci 31.-34., 41.-43., članci 239.-245.,
- Odluka o komunalnom redu („Zelinske novine“, br. 3/09),
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama i zbrinjavanju lešina uginulih životinja („Zelinske novine“, br. 3/09),
- Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09).

Provjera praktičkog rada sastoji se od testa računalne pismenosti koji se temelji na jednostavnijim zadacima iz područja koje uključuje: osnovna znanja korištenja računala (korištenja operativnog sustava Microsoft Windows 7), znanja i vještina upotrebe Microsoft Office paketa (obrada teksta, tablične kalkulacije), te upotrebu Interneta i elektroničke pošte.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. Intervju (razgovori) provest će se s kandidatima koji su s uspjehom položili pisani test i provjeru praktičnog rada.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju - manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnosite¬lja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri zna¬nja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu primljeni.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Na ovoj web stranici bit će objavljivane i dodatne upute vezane uz natječaj, pri čemu će se novije objave nalaziti na vrhu ovog dokumenta.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Grad Sveti Ivan Zelina raspisuje:

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama, odnosno drugim organizacijama civilnog društva za provedbu programa/projekata u 2015. godini

 

Natječaj i Obrazac za prijavu možete preuzeti u prilogu.

Na temelju odluke Skupštine društva ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., donijete na 21. sjednici dana 20. svibnja 2015. godine, raspisuje se

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora društva ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.

Na temelju članka 26. Statuta Turističke zajednice Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine, br. 1/12), a u svezi s člankom 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 152/08) i člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN, br. 42/14 i 114/14), raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za direktora/icu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Svetog Ivana Zeline

Turistička zajednica Grada Svetog Ivana Zeline, dana 07.05.2015. godine, objavljuje Javni poziv za davanje na korištenje prostora na javnim površinama za manifestaciju "Svetoivanjski dani 2015."

 

Javni poziv možete preuzeti u prilogu.

 

Turistička zajednica Grada Svetog Ivana Zeline, dana 07.05.2015. godine, objavljuje Natječaj za davanje na korištenje prostora na javnoj površini za manifestaciju "Svetoivanjski dani 2015."

 

 Natječaj možete preuzeti u prilogu.

Turistička zajednica Grada Svetog Ivana Zeline, dana 06.05. 2015. godine, objavljuje Natječaj za nabavu ugostiteljskih usluga i zabavnog programa za manifestaciju "Svetoivanjski dani 2015."


Natječaj možete preuzeti u prilogu.

Stranica 16 od 20

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina