Natječaji
Utorak, 20 Svibanj 2014 12:29

Natječaj za osnivanje prava građenja

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12), članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 36.a stavka 1. točke 5. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (“Zelinske novine”, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst) te Zaključka Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline, klasa: 406-09/14-01/13, ur.broj: 238/30-01/01-14-3 od 19.05.2014. god., Gradonačelnik Grada Sv. Ivana Zeline raspisuje

    NATJEČAJ

            za osnivanje prava građenja

 • PREDMET NATJEČAJA

  Zemljište koje se putem natječaja daje za osnivanje prava građenja nalazi se u sklopu Sportsko rekreacijskog centra u Sv. Ivanu Zelini, na postojećim parcelama   k.č.br. 1248, 1249, 1250 k.o. Zelina.

  Pravo građenja se osniva radi izgradnje sportsko rekreacijskog sadržaja i to novog igrališta za hokej i prateće klupske kuće. Igralište za hokej i prateća klupska kuća izgradit će se prema odabranom Idejnom rješenju, koje treba izraditi sukladno Projektnom zadatku, koji čini prilog natječajnoj dokumentaciji.

  Pravo građenja se osniva na temelju pravnog posla – ugovora o osnivanju prava građenja koji će sklopiti Grad Sv. Ivan Zelina, kao osnivač prava građenja i odabrani ponuditelj, kao nositelj prava građenja.

  Na temelju osnovanog prava građenja na postojećim parcelama k.č.br. 1248, 1249, 1250 k.o. Zelina odabrani ponuditelj će ishoditi lokacijsku dozvolu te izraditi parcelacijski elaborat. Temeljem lokacijske dozvole, parcelacijskim elaboratom će se, od postojećih parcela k.č.br. 1248, 1249, 1250 k.o. Zelina, formirati nove katastarske čestice, i to čestica na kojoj će se graditi igralište za hokej i prateća klupska kuća te čestice koje će se formirati od preostalih dijelova postojećih parcela 1248, 1249, 1250 k.o. Zelina. Nakon provedbe parcelacije, osnovano pravo građenja ostat će i dalje kao teret na novoformiranoj čestici na kojoj će se graditi igralište za hokej i prateća klupska kuća, i to na rok iz točke II. ovog natječaja, dok će na ostalim novoformiranim česticama pravo građenja prestati, o čemu će Grad Sv. Ivan Zelina i odabrani ponuditelj sklopiti aneks Ugovoru o osnivanju prava građenja.

  Grad Sv. Ivan Zelina kao osnivač prava građenja je isključivo vlasnik predmetnog zemljišta, te iskazuje da predmetno zemljište nije opterećeno nikakvim upisanim i neupisanim teretima.

 • OPĆI UVJETI NATJEČAJA

  Pravo učešća na natječaju imaju domaće pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske.

  Natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda.

  Na predmetnoj nekretnini tj. na novoformiranoj čestici na kojoj će se graditi igralište za hokej i prateća klupska kuća, osniva se pravo građenja na rok do 20 godina.

  Početna jedinična cijena naknade za zemljište opterećeno pravom građenja (dalje u tekstu: naknada za pravo građenja) iznosi 0,31 kn/m² mjesečno.

  Nakon provedbe parcelacijskog elaborata odnosno nakon što će biti poznata točna površina novoformirane čestice na kojoj će se graditi igralište za hokej i prateća klupska kuća, a na temelju ponuđene jedinične cijene naknade za pravo građenja izabranog ponuditelja, utvrdit će se mjesečni iznos naknade za pravo građenja.

  Plaćanje naknade za pravo građenja izvršit će se jednokratno nakon prestanka prava građenja i to prvenstveno prijebojom (kompenzacijom) s naknadom tržišne vrijednosti (u trenutku prestanka prava građenja) igrališta za hokej i prateće klupske kuće, koju bi, sukladno čl. 295. st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Grad Sveti Ivan Zelina bio dužan isplatiti nositelju prava građenja, nakon prestanka prava građenja.

  Ukoliko bi, nakon prestanka prava građenja, visina tržišne vrijednosti igrališta za hokej i prateće klupske kuće bila veća od visine ukupno zbrojene naknade za pravo građenja za cijelo vrijeme trajanja prava građenja, Grad Sveti Ivan Zelina nije dužan nositelju prava građenja isplatiti razliku, odnosno nositelj prava građenja se odriče, od Grada Svetog Ivana Zeline, potraživati predmetnu razliku.

  Ukoliko bi, nakon prestanka prava građenja, visina tržišne vrijednosti igrališta za hokej i prateće klupske kuće bila manja od visine ukupno zbrojene naknade za pravo građenja za cijelo vrijeme trajanja prava građenja, nositelj prava građenja je dužan Gradu Svetom Ivanu Zelini isplatiti razliku.

  Nakon što bude ishođena potvrda glavnog projekta, Grad Sveti Ivan Zelina će, od ovlaštenog sudskog vještaka za građevinu, naručiti izradu procjene vrijednosti budućeg igrališta za hokej i prateće klupske kuće te procjenu troškova amortizacije predmetnih objekata kroz razdoblje trajanja prava građenja. Ukoliko predmetna procjena pokaže da će tržišna vrijednost igrališta za hokej i prateće klupske kuće nakon prestanka prava građenja, biti 20% ili za više od 20%, manja od visine ukupno zbrojene naknade za pravo građenja za cijelo vrijeme trajanja prava građenja, nositelj prava građenja je dužan predmetnu razliku naknade za pravo građenja isplatiti Gradu Svetom Ivanu Zelini u pet jednakih godišnjih obroka, počevši od godine koja slijedi godini u kojoj je osnovano pravo građenja. Ukoliko predmetna procjena pokaže da će tržišna vrijednost igrališta za hokej i prateće klupske kuće nakon prestanka prava građenja, biti, za manje od 20%, manja od visine ukupno zbrojene naknade za pravo građenja za cijelo vrijeme trajanja prava građenja, nositelj prava građenja je dužan predmetnu razliku naknade za pravo građenja isplatiti Gradu Svetom Ivanu Zelini nakon prestanka prava građenja.

  Grad Sv. Ivan Zelina zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude; u tom slučaju Grad Sv. Ivan Zelina ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove u svezi sudjelovanja ponuditelja u ovom natječaju, niti ima obvezu obavijestiti ponuditelje o razlozima za takav postupak.

  Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Sv. Ivana Zeline, putem web stranica Grada Sv. Ivana Zeline te u „Zelinskim novinama“, službenom glasilu Grada Sv. Ivana Zeline.

  Za računanje roka mjerodavan je dan objave natječaja na web stranicama Grada Sv. Ivana Zeline.

  Rok za podnošenje ponuda po natječaju je 8 dana od dana objave na web stranicama Grada Sv. Ivana Zeline .

 • POSEBNI UVJETI NATJEČAJA

  Obveza odabranog nositelja prava građenja je izgraditi objekt sukladno navedenoj namjeni, Projektnom zadatku te odabranom Idejnom rješenju.

  Rok za izgradnju igrališta za hokej je 30.06.2014. godine.

  Pravo građenja ne može se otuđiti niti opteretiti bez suglasnosti Grada Sv. Ivana Zeline. Zabrana otuđenja i opterećenja upisat će se u zemljišne knjige.

  Nakon prestanka prava građenja, Grad Sv. Ivan Zelina postaje vlasnikom igrališta za hokej i prateće klupske kuće.

 • PONUDA MORA SADRŽAVATI

  Osnovne podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB, adresu, domovnicu i rješenje o upisu u obrtni registar za fizičke osobe, odnosno naziv, sjedište, OIB i rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe).

  Idejno rješenje.

  Ponuđeni iznos mjesečne naknade za pravo građenja po metru kvadratnom (m²) zemljišta iz točke I. ovog Natječaja.

  Jamstvo za ozbiljnost ponude u vidu bjanko zadužnice u iznosu do 50.000,00 kn solemnizirane kod javnog bilježnika.

  Potvrda Grada Sv. Ivana Zeline iz koje treba biti vidljivo da ponuditelj nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema Gradu Sv. Ivanu Zelini.

  Svi prilozi ovog Natječaja te sve dodatne obavijesti i informacije u svezi Natječaja, mogu se preuzeti odnosno dobiti u prostorijama Grada Sv. Ivana Zeline na adresi Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina ili zahtijevati putem telefona broj: 01/2019 209 ili putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., i to svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

  Ponude s prilozima se dostavljaju putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sv. Ivan Zelina ili osobno u prostorijama Grada Sv. Ivana Zeline, s naznakom: «Natječaj za osnivanje prava građenja – ne otvarati», najkasnije do 29.05.2014. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave, što je ujedno i vrijeme otvaranja ponuda. Otvaranje ponuda obaviti će se bez prisustvovanja javnosti u službenim prostorijama Grada Sv. Ivana Zeline, na adresi Trg A. Starčevića 12, 10380 Sv. Ivan Zelina,po redoslijedu zaprimanja i uz nazočnost članova Natječajnog povjerenstva Grada Sv. Ivana Zeline.

 • KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

  Najpovoljnija ponuda je ona koja ima najvišu ponuđenu naknadu za zemljište opterećeno pravom građenja, a pored toga u ocjenu će se uzeti u obzir idejno rješenje za planirani zahvat u predmetnom prostoru na parcelama, početak realizacije, vrijeme završetka, ukupna vrijednost investicije, opis namjene, količine sadržaja, kvalitete, broj zaposlenih, preuzimanje svih obveza vezanih za izradu dokumentacije.

  Ne uzimaju se u obzir nepotpune ponude i ponude pristigle nakon roka ovog natječaja, kako ni neprihvatljive ponude.

 • IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

  Grad Sv. Ivan Zelina će odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijeti u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda i o odluci obavijestiti ponuditelje preporučenim pismom.

  Rok zaključenja ugovora o osnivanju prava građenja je 8 dana od dana primitka obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od ponude.

  Ako izabrani ponuditelj iz bilo kojeg razloga odustane od zaključenja ugovora o pravu građenja, Grad Sv. Ivan Zelina može sklopiti ugovor sa sljedećim ponuditeljem koji je dao najpovoljniju ponudu.

  Danom zaključenja ugovora preuzimaju se sva prava i obveze i počinju teći rokovi.

  Podnošenje ponude u ovom natječaju ima značaj prihvaćanja svih uvjeta natječaja i ukupne natječajne dokumentacije, kao i svih posljedica koje iz toga proizlaze.                                                                                                                                         

 •  

   Gradonačelnik:

  Hrvoje Košćec, v.r.

  Na temelju članka 19. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2014. godinu („Zelinske novine", br. 2/14) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 19. veljače 2014. godine raspisuje
  NATJEČAJ
  za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za edukaciju i stručno osposobljavanje
  u 2014. godini

  1. Predmet natječaja:
  Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu - pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše do 500,00 kuna po jednom polazniku.

  2. Vrijeme trajanja natječaja:
  Natječaj je otvoren do 15.prosinca 2014. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

  3. Potrebna dokumentacija:
  - Zahtjev za dodjelu potpora edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi u 2014. godini;
  - Dokaz o položenom tečaju;
  - Dokaz da je podnositelj (pojedinac) zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
  - Kopiju računa o obavljenoj izobrazbi, ako zahtjev podnosi pojedinačno;
  - Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
  - Obostrana kopija osobne iskaznice;
  - Kopija žiro računa.

  Zahtjev se podnosi na obrascu MPG51.
  Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
  - Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sv. Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

  Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.

  4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
  Natječaju za mjeru potpore edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
  - imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
  - da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline

  Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
  Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i do iskorištenja proračunskih sredstava.

  5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
  Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
  Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom "Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju ".

  6.Informacije:
  Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212

  GRADONAČELNIK

  Hrvoje Košćec

  Na temelju članka 19. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2014. godinu („Zelinske novine", br. 2/14) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 19. veljače 2014. godine raspisuje

  NATJEČAJ
  za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala u 2014. godini

  1. Predmet natječaja:
  Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala u 2014. godini, prema zaključenoj polici osiguranja od elementarnih nepogoda mraza, tuče, požara i/ili udara groma u visini od 25% premije osiguranja (maksimalno 8.000,00 kn po obiteljskom gospodarstvu).

  2. Vrijeme trajanja natječaja:
  Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2014. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća - do utroška sredstava.

  3. Potrebna dokumentacija:
  - Zahtjev za dodjelu sredstava za potporu premije osiguranja usjeva, nasada i sadnog materijala u 2014. godini;
  - Kopija zaključene police osiguranja u 2014. godini od rizika mraza, tuče, požara i/ili udara groma za proizvodnju usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala;
  - Kopija računa o uplati prve rate premije osiguranja u 2014. godini prema zaključenoj polici osiguranja;
  - Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva;
  - Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
  - Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
  - Obostrana kopija osobne iskaznice.

  Zahtjev se podnosi na obrascu MPG41.
  Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
  - Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sv. Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

  Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.

  4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
  Natječaju za mjeru potpore premije osiguranja usjeva, nasada i sadnog materijala Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
  - da imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
  - da imaju zaključenu policu osiguranja za 2014. godinu od rizika mraza, tuče, požara i/ili udara groma za
  proizvodnju usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala;
  - da su uplatili prvu ratu premije osiguranja.
  - da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline

  Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
  Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do iskorištenja proračunskih sredstava

  5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
  Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
  Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom "Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju".

  6.Informacije:
  Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212

  GRADONAČELNIK

  Hrvoje Košćec

  Na temelju članka 19. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2014. godinu („Zelinske novine", br. 2/14) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 19. veljače 2014. godine raspisuje

  NATJEČAJ
  za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za ekološku proizvodnju
  u 2014. godini

  1. Predmet natječaja:
  Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za ekološku proizvodnju u visini od:
  - 1.500,00 kn/ha za ljekovito bilje, povrće i industrijsko bilje i
  - 2.000,00 kn/ha za voćnjake i vinograde.

  2. Vrijeme trajanja natječaja:
  Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2014. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

  3. Potrebna dokumentacija:
  - Zahtjev za dodjelu sredstava za mjeru potpore u ekološkoj proizvodnji u 2014. godini ;
  - Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) za zemljište na kojem se obavlja proizvodnja, koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva;
  - Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
  - Dokaz da je podnositelj upisan u Upisnik ekoloških proizvođača;
  - Potvrdnica ili certifikat o ekološkoj proizvodnji na navedenoj površini;
  - Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
  - Obostrana kopija osobne iskaznice;
  - Kopija žiro računa.

  Zahtjev se podnosi na obrascu MPG31
  Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
  - Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

  Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se razmatrati.

  4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
  Natječaju za mjeru potpore u ekološkoj proizvodnji Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
  - imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
  - koja se bave ekološkom proizvodnjom na prostoru Grada Svetog Ivana Zeline;
  - da površina za koju se podnosi zahtjev nije manja od 0,1 ha za pojedinu proizvodnju za koju se podnosi zahtjev;
  - da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline.

  Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
  Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do iskorištenja proračunskih sredstava.

  5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
  Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
  Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom " Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju ".

  6.Informacije:
  Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel: 2019-212.

  GRADONAČELNIK

  Hrvoje Košćec

  Na temelju članka 19. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2014. godinu („Zelinske novine", br. 2/14) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 19. veljače 2014. godine raspisuje
  NATJEČAJ
  za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za stočarsku proizvodnju
  u 2014. godini

  1. Predmet natječaja:
  Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore u stočarskoj proizvodnji, u sljedećim sektorima:
  1. Kontrola higijenske ispravnosti mlijeka za proizvođače svježeg sira i vrhnja
  3. Umjetno osjemenjivanje krmača
  4. Uzgoj i držanje pčelinjih zajednica

  2. Vrijeme trajanja natječaja:
  Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2014. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava.

  3. Potrebna dokumentacija:
  - Zahtjev za dodjelu sredstava za mjere potpore stočarske proizvodnje u 2014. godini;
  - Kopiju računa o nastalim troškovima po pojedinom sektoru i prema pojedinom Zahtjevu;
  - Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
  - Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
  - Obostrana kopija osobne iskaznice;
  - Kopija žiro računa.

  Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
  - Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.

  Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja za pojedini sektor neće se razmatrati.

  4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
  Natječaju za mjere potpore u stočarskoj proizvodnji Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
  - imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
  - da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline.

  Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
  Pojedina gradska potpora se korisnicima odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do iskorištenja proračunskih sredstava.

  5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
  Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
  Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom " Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju".

  6. Informacije:
  Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212

  GRADONAČELNIK

  Hrvoje Košćec

  Na temelju članka 19. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2014. godinu („Zelinske novine",br.2/14) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 19. veljače 2014. godine raspisuje
  NATJEČAJ
  za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za biljnu proizvodnju
  u 2014. godini

  1. Predmet natječaja
  Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za biljnu proizvodnju i podizanje višegodišnjih nasada u sljedećim sektorima:
  1. Nabava loznih cjepova,
  2. Nabava voćnih sadnica,
  3. Nabava sadnica jagoda,
  4. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
  5. Nabava nove proizvodne opreme u grijanoj plasteničkoj proizvodnji
  6. Analiza tla za sve poljoprivredne kulture

  2. Vrijeme trajanja natječaja:
  Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2014. godine. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća, do utroška sredstava.
  3. Potrebna dokumentacija:
  - Zahtjev za dodjelu sredstava za mjere potpore biljne proizvodnje u 2014. godini;
  - Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva;
  - Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
  - Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u vinogradarski Registar – za saditelje
  vinograda osim ako vinograd sade prvi put;
  - Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
  - Kopija računa o nastalim troškovima po pojedinom sektoru i prema pojedinom Zahtjevu;
  - Obostrana kopija osobne iskaznice;
  - Kopija žiro računa.
  Zahtjev se podnosi na obrascima MPG21 – za nabavu loznih cjepova; MPG22 – za nabavu voćnih sadnica; MPG23 – za nabavu sadnica jagoda; MPG24 – za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje; MPG25 - za nabavu nove proizvodne opreme u grijanim plastenicima; MPG26 – za analizu tla

  Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
  - Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41 ) ili www.zelina.hr.

  Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja za pojedini sektor neće se razmatrati.

  4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Sv. Ivana Zeline:
  Natječaju za mjere potpore u biljnoj proizvodnji Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
  - imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
  - da se poljoprivredne površine za koje se traži potpora nalaze na području Grada Svetog Ivana Zeline;
  - da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline

  Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
  Pojedina gradska potpora se korisnicima odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do utroška proračunskih sredstava.

  5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
  Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
  Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom "Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju".

  6. Informacije:
  Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

  GRADONAČELNIK

  Hrvoje Košćec

  Srijeda, 19 Veljača 2014 11:52

  Natječaj za prodaju nekretnine

  Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12), članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 36.a stavka 1. točke 5. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst) te Zaključka gradonačelnika Grada Sv. Ivana Zeline, klasa: 406-09/14-01/04, ur.broj: 238/30-02/19-14-2 od 18.02.2014. god., gradonačelnik Grada Sv. Ivana Zeline raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za prodaju nekretnine

  1. PREDMET PRODAJE:
  Grad Sveti Ivan Zelina javnim natječajem prodaje nekretninu u vanknjižnom vlasništvu i to:
  - ½ dijela kčbr. 58/2 vinograd Ključica, ukupne površine 468 m2, upisana u zk. ul. br. 1725 k.o. Blaževdol.

  Pravo podnošenja ponude imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.
  Predmetna nekretnina može se razgledati u otvorenom roku za podnošenje pisanih ponuda, uz prethodnu najavu na telefon broj: 01/2019-200; 2019-209.

  2. POČETNA CIJENA:
  - 1.755,00 kuna

  3. JAMČEVINA:
  Ponuditelji su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na IBAN Grada Sv. Ivana Zeline: HR9023600001842900004 poziv na broj: HR68 7706-OIB ponuditelja, s naznakom «jamčevina za natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Blaževdol». Ista se može uplatiti i na blagajni prodavatelja - Grada.
  Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.
  U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora, odnosno uplate kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine.
  Ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

  4. SADRŽAJ PONUDE:
  Ponuda mora sadržavati:
  - oznaku nekretnine za koju se podnosi ponuda
  - ponuđeni iznos kupoprodajne cijene izraženu u kunama
  - dokaz o uplaćenoj jamčevini
  - ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe, a za pravne osobe izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe,
  presliku kartice tekućeg računa ili broja žiro-računa na koji se može vratiti jamčevina
  - podatke o ponuditelju, (OIB, prebivalište, broj telefona i dr.)
  - dokaz o nepostojanju duga prema Gradu Sv. Ivanu Zelini od strane ponuditelja, kao i od strane članova njegovog kućanstva, te tvrtki i obrta koji su bilo u vlasništvu ponuditelja, bilo u vlasništvu članova njegovog kućanstva.

  5. UVJETI PRODAJE:
  - nekretnina se prodaje po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi
  - poreze i sve druge pristojbe u vezi s kupoprodajom snosi kupac
  - kupac i članovi njegovog kućanstva, kao i tvrtke i obrti u njihovom vlasništvu ne smiju imati dugovanja prema Gradu Sv. Ivanu Zelini
  - nekretnina se prodaje pod uvjetom jednokratne isplate ponuđene cijene u cijelosti
  - prodavatelj zadržava pravo poništiti natječaj, pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, kao i pravo izabrati drugog najpovoljnijeg ponuditelja među prispjelim ponudama ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje (odustankom od kupnje smatra se nesklapanje ugovora u roku utvrđenom ovim natječajem, odnosno neplaćanje kupoprodajne cijene u roku utvrđenom ovim natječajem), a sve to bez ikakvog obrazloženja i odgovornosti prodavatelja prema ponuditeljima i njihovim troškovima.

  6. NAJPOVOLJNIJA PONUDA:
  Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
  Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta natječaja.
  Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda.
  U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja, ponude isti iznos cijene, natječaj će se ponoviti.

  7. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:
  Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, s naznakom: «ne otvarati – ponuda za natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Blaževdol».
  Rok za podnošenje pisanih ponuda je 28.02.2014.god. do 12,00 sati (do tog roka ponuda treba stići na urudžbeni zapisnik prodavatelja – Grada, bilo poštom, bilo osobnom dostavom).
  Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.
  Javno otvaranje ponuda bit će 28.02.2014.god. u 12,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I. kat, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, u nazočnosti ponuditelja, odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika.

  8. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA I PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CIJENE:
  Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o odabiru sklopiti kupoprodajni ugovor, te u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora platiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti.
  Dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon broj: 01/2019-200; 2019-209.

  GRADONAČELNIK:
  Hrvoje Košćec, v.r.

   Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), članka 21. stavka 3. Statuta Gradska knjižnice Sveti Ivan Zelina, te Zaključka Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline, klasa: 013-03/13-01/15, ur.broj: 238/30-01/01-13-3 od 24. rujna 2013., Natječajno povjerenstvo raspisuje   NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina     Ravnateljem/icom Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina može biti imenovana osoba, koja osim općih zakonskih uvjeta, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci. Ravnatelja/icu se imenuje na razdoblje od četiri godine. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili u ovjerenoj preslici: -dokaz o hrvatskom državljanstvu  -dokaz o stečenoj stručnoj spremi -dokaz o položenom stručnom ispitu -dokaz o radu u knjižničarskoj struci -uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja) -prijedlog programa rada Gradske knjižnice za naredno četverogodišnje mandatno razdoblje  - životopis Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, s naznakom «natječaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice». Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatu natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.   KLASA: 013-03/13-01/15 URBROJ: 238/30-01/07-13-5 Sv.Ivan Zelina, 28. listopada 2013.            Natječajno povjerenstvo  

  Temeljem članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) te članka 39. Statuta Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina, Upravno vijeće, sukladno svojoj  Odluci od 15. srpnja 2013.god., raspisuje


  NATJEČAJ
  za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina


  Za ravnatelja dječjeg vrtića  može biti imenovana osoba koja,osim ispunjavanja općih zakonskih uvjeta:
  - ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  - ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja
  - ima stručne i organizatorske sposobnosti
  - nije pravomoćno osuđena na kaznu zatvoraniti se protiv nje vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 25. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  - nije pravomoćno osuđenaniti se protiv nje vodi prekršajni postupak za prekršajna djela za nasilničko ponašanje iz članka 25. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  Uz pisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
  - dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  - dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN, br. 133/97, 4/98)
  - dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja
  - uvjerenje o nekažnjavanju odnosno nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
  - uvjerenje o nekažnjavanju odnosno nevođenju prekršajnog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
  - domovnicu
  - životopis
  - prijedlog Programa rada i razvoja Dječjeg vrtića u narednom mandatnom razdoblju
  Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
  Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.
  Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja na adresu : Dječji vrtića „Proljeće“ , Bocakova 7, 10 380 Sveti Ivan Zelina sa naznakom „natječaj za ravnatelja/icu“
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


                                                                                         UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA „PROLJEĆE“
                                                                                           

  Na temelju članka 4. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 4/13) i članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst i 5/13), Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

   

   

  N A T J E Č A J

  za davanje u zakup poslovnog prostora

  Stranica 16 od 18

  O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

  © 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina