Srijeda, 08 Siječanj 2020 10:25

Natječaj za dodjelu potpora ulaganja u modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2020. godinu

1. Predmet natječaja
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore odnose se na primarnu proizvodnju: biljnu proizvodnju, podizanje višegodišnjih nasada i unapređenje stočarske proizvodnje kroz sljedeće sektore:
1. Sektor povrćarstva (uključujući proizvodnju jagoda i gljiva) i cvjećarstva (uključujući ljekovito i začinsko bilje);
2. Sektor voćarstva;
3. Sektor vinogradarstva i vinarstva,
4. Sektor stočarstva (uključuje pčelarsku proizvodnju i nabavu sjemena za umjetno osjemenjivanje krmača


Maksimalni iznos potpore po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi 30.000,00 kuna.

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30. studenog 2020. godine. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća ili do utroška sredstava.
3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava za potpore ulaganja u modernizaciju poljoprivrednog gospodarstva, prema sektorima;,
- Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Kopija računa o nastalim troškovima po pojedinom sektoru i prema pojedinom Zahtjevu;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa i IBAN.

Zahtjev se podnosi na obrascima MPG11 – sektor povrćarstva; MPG12 – sektor voćarstva; MPG13 – sektor vinogradarstva i vinarstva; MP14 – sektor stočarstva.
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41 ) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja za pojedini sektor neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Sv. Ivana Zeline:
Natječaju za potpore u modernizaciji poljoprivrednih gospodarstva Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da se poljoprivredne površine za koje se traži potpora nalaze na području Grada Svetog Ivana Zeline;
- vrijednost ulaganja u pojedinom sektoru iznosi najmanje 5.000,00 kuna, osim u sektoru stočarstva gdje minimalna vrijednost ulaganja iznosi 2.000,00 kuna;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o potporama u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline

Sukladno Uredbi de minimis iznos potpore male vrijednosti koji je dodijeljen jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ne smije prijeći iznos 20.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.
Pojedina gradska potpora se korisnicima odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do utroška proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za potpore u poljoprivredi ” ili osobno u tajništvo, soba 24.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2020-212, 2020-204 radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

KLASA: 320-01/19-01/61
URBROJ: 238/30-02/18-20-5

 

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec, v.r.

Pročitano 162 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina