Ponedjeljak, 25 Studeni 2019 14:05

Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline

1. PREDMET PRODAJE

- Vrsta vozila: M1 motorna vozila sa manje od 8 sjedala
- Marka vozila: Peugeot
- Tip i model vozila: 406 2.2 HDI
- Boja vozila: plava s efektom
- VIN oznaka: VF38C4HXF81446986
- Reg. oznaka: ZG7270GE
- Vrsta motora: diesel
- Godina proizvodnje: 2002.
- Snaga motora (kW): 98 kw
- Radni obujam (3m3): 2179
- Prijeđeni km: 278.887
- Registriran do: 07.04.2020.

Navedeno vozilo Grad Sveti Ivan Zelina je naslijedio, kao ošasnu imovinu, temeljem Rješenja o nasljeđivanju posl.br. O-1526/2019, UPP-OS-111/2019 od 23.08.2019., te je stoga u prometnoj dozvoli, kao vlasnik vozila naveden ostavitelj, fizička osoba.
Vozilo je moguće razgledati svakog radnog dana u razdoblju od 07,00 do 15,00 sati na adresi Trg A. Starčevića 12, 10380 Sv. Ivan Zelina.

2. POČETNA CIJENA
6.458,13 kuna

3. UVJETI I NAČIN PRODAJE
Vozilo se prodaje prema načelu „viđeno-kupljeno“, slijedom čega su isključeni svi naknadni prigovori kupca po bilo kojoj osnovi.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja, ponude isti iznos kupoprodajne cijene, natječaj će se ponoviti.

4. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv trgovačkog društva, OIB i adresu),
- presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
- dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti (neslužbeni izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, ne stariji od 30 dana),
- iznos ponuđene cijene,
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine.

5. JAMČEVINA
Ponuđači su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne vrijednosti vozila za čiju se kupnju daje ponuda. Dužna jamčevina se uplaćuje na račun Grada Svetog Ivana Zeline IBAN: HR9023600001842900004, model 68, poziv na broj 7706-OIB ponuditelja s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline.“

Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora gubi pravo na povrat jamčevine. Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

6. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom: „Ponuda na natječaj za kupnju rabljenog vozila – ne otvarati“

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude podnesene izvan roka, kao i nepotpune ponude neće se razmotriti.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

7. ODLUKA O PODNESENIM PRIJAVAMA
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na prijedlog Natječajnog povjerenstva. Natječajno povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati ni jedna ponuda. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

8. OSTALI PODACI:
Nakon izbora najpovoljnijeg ponuditelja, Grad Sveti Ivan Zelina će najpovoljnijem ponuditelju izdati račun, koji je isti dužan platiti u roku od 8 dana od izdavanja. Kupoprodajna cijena se uplaćuje na žiro račun Grada Svetog Ivana Zeline ili na blagajni Grada. Eventualne poreze i druge pristojbe podmiruje kupac.
Nakon što se plati kupoprodajna cijena, Grad Sveti Ivan Zelina će najpovoljnijem ponuditelju predati vozilo i pravomoćno Rješenje o nasljeđivanju posl.br. O-1526/2019, UPP-OS-111/2019 od 23.08.2019., kako bi najpovoljniji ponuditelj mogao, temeljem navedenog Rješenja o nasljeđivanju i izdanog računa, izvršiti prijenos vlasništva predmetnog vozila na svoje ime.

Grad Sveti Ivan Zelina zadržava pravo odustanka od prodaje nakon provedenog natječaja i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na 01/2019-214 ili na adresi Trg A. Starčevića 12, soba 38.

KLASA: 740-09/19-01/09
URBROJ: 238/30-02/19-19-12
Sv. Ivan Zelina, 25. studeni 2019.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Košćec, v.r.

Pročitano 223 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina