Petak, 10 Studeni 2017 10:14

Natječaj za imenovanje ravnatelja Muzeja Sveti Ivan Zelina

Na temelju članka 27. Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 110/15), članka 34. Statuta Muzeja Sveti Ivan Zelina, te Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 013-03/17-01/30, URBROJ: 238/30-02/07-17-1 od 06. studenoga 2017. godine, Natječajno povjerenstvo raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Muzeja Sveti Ivan Zelina

Za ravnatelja Muzeja Sveti Ivan Zelina može biti imenovana osoba koja, osim ispunjavanja općih zakonskih uvjeta, ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
Iznimno, za ravnatelja Muzeja Sveti Ivan Zelina može biti imenovana osoba koja, osim ispunjavanja općih zakonskih uvjeta, ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
Ravnatelja se imenuje, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada Muzeja Sveti Ivan Zelina, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i potrebnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima što se dokazuje slijedećim dokumentima:
a) potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) ugovor o radu ili drugi akt (odluka, rješenje) ili potvrda poslodavca iz kojih je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja Sveti Ivan Zelina
Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a izabrani kandidat za imenovanje će se, prije imenovanja, pozvati na predočenje izvornika.
S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja, obavit će se intervju.
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja u „Zelinskim novinama“ – službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Sv. Ivana Zeline i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, s naznakom «natječaj za ravnatelja Muzeja – ne otvarati».
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 013-03/17-01/30
URBROJ: 238/30-02/07-17-2
Sv. Ivan Zelina, 10. studenoga 2017.

Natječajno povjerenstvo

Pročitano 597 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina