Petak, 10 Studeni 2017 10:10

Natječaj za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), članka 21. stavka 3. Statuta Gradska knjižnice Sveti Ivan Zelina, te Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 013-03/17-01/29, URBROJ: 238/30-02/07-17-1 od 06. studenoga 2017. godine, Natječajno povjerenstvo raspisuje

 

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina

Ravnateljem Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina može biti imenovana osoba, koja osim općih zakonskih uvjeta, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

Ravnatelja se imenuje na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu u knjižničarskoj struci u trajanju od najmanje pet godina što se dokazuje slijedećim dokumentima:
a) potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) ugovor o radu ili drugi akt (odluka, rješenje) ili potvrda poslodavca iz kojih je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
- prijedlog programa rada Gradske knjižnice za naredno četverogodišnje mandatno razdoblje
Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a izabrani kandidat za imenovanje će se, prije imenovanja, pozvati na predočenje izvornika.
S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja, obavit će se intervju.
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja
u „Zelinskim novinama“ – službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Sv. Ivana Zeline i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, s naznakom «natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice – ne otvarati».
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 013-03/17-01/29
URBROJ: 238/30-02/07-17-2
Sv. Ivan Zelina, 10. studenoga 2017.

Natječajno povjerenstvo

Pročitano 481 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina