12.12.2016. - 10. sjednica Gradskog vijeća


Materijali uz poziv za 10. sjednicu Gradskog vijeća

    Poziv na 10. sjednicu Gradskog vijeća

 1.  Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline
 2.  Aktualni sat
 3. Donošenje I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu
 4. Donošenje Odluke o Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Svetom Ivanu Zelini u 2016. godini
 6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Svetog Ivana Zeline u 2016. godini
 7. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu
 8. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu
 9. Donošenje Izmjena Socijalnog programa Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu
10. Donošenje Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu
12. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Svetom Ivanu Zelini u 2017. godinu
13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Svetog Ivana Zeline u 2017. godini
14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu
15. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Sv. Ivana Zeline za 2017. godinu
16. Donošenje Socijalnog programa Grada Sv. Ivana Zeline za 2017. godinu
17. Donošenje Odluke o potporama u poljoprivredi Grada Sv. Ivana Zeline za 2017. godinu
18. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu
19. Donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu
20. Donošenje:
  A) Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja, odnosno sustava civilne zaštite na području Grada Sv. Ivana Zeline za 2016. godinu
  B) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu s financijskim učincima za razdoblje od 2017. do 2019. godine
21. Donošenje Odluke o prodaji trgovačkog društva ZELINA - PLIN d.o.o. i sektora plina u trgovačkom društvu ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.
22. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću
23. Informacija o sudskom sporu Dražen Mihalic – Zelinske komunalije d.o.o.

 

 

MATERIJALI ZA 10. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA


folder man

Pročitano 1238 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina