Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 63

Četvrtak, 31 Ožujak 2011 09:29

Natječaj za davanje u zakup lokacije za postavljanje pokretne naprave - kioska

N A T J E Č A J
za davanje u zakup lokacije za postavljanje pokretne naprave - kioska I. Daje se u zakup sljedeća lokacija u Sv. Ivanu Zelini:
1. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 21,00 m2 za namjenu: prodaja voća i povrća

II. Lokacija iz točke I. daje se u zakup na određeno vrijeme do 31. prosinca 2012. godine, uz pravo zakupodavca da, bez ikakve
odgovornosti, u svako doba i prije isteka tog roka odustane od ugovora o zakupu bez navođenja razloga odustanka.

III. Zakupljena lokacija ne smije se dati u podzakup

IV. Početna cijena zakupnine:
- za cjelokupnu lokaciju pod I.1. iznosi 126,00 EUR-a (protuvrijednost u kunama) mjesečno
U zakupninu nisu uključeni režijski troškovi, već sve režijske troškove, kao i naknade, odnosno poreze vezane uz predmetnu
lokaciju snosi zasebno u cijelosti zakupnik.

V. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe.

VI. Najpovoljniji ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor o zakupu lokacije je ponuditelj, koji, uz ispunjenje svih uvjeta iz ovog
natječaja, ponudi i najviši iznos zakupnine.

VII. Ponude se podnose u zatvorenim omotnicama zaključno s danom 08. travnja 2011. godine do 10,00 sati na adresu: Grad Sv.
Ivan Zelina, Povjerenstvo za davanje u zakup lokacije za postavljanje pokretne naprave, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića
12, uz naznaku «ponuda /zakup lokacije/ - ne otvarati».
Do navedenog roka ponude moraju biti zaprimljene u Gradu Sv. Ivan Zelini, a ne u poštanskom uredu.
U ponudi je potrebno navesti cijenu zakupnine koju ponuditelj nudi za predmetnu lokaciju.
Uz ponudu je potrebno priložiti:
- osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, odnosno naziv, adresa, osobni identifikacijski broj)
- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe
- rješenje o upisu u registar obrtnika ili obrtnicu za fizičke osobe - obrtnike
- izvod iz sudskog, odnosno drugog registra za pravne osobe
- dokaz o nekažnjavanju fizičke osobe, odnosno direktora ili druge odgovorne osobe
pravne osobe (uvjerenje suda, odnosno izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika)
- potvrdu Porezne uprave iz koje je vidljivo da je izvršena obveza plaćanja gradskih
poreza prema Gradu Sv. Ivanu Zelini, ne stariju od 30 dana
- potvrdu Grada Sv. Ivana Zeline o izvršenoj obvezi plaćanja komunalne naknade.
Priložena dokumentacija može biti i u preslici, čija će se istovjetnost s izvornikom provjeriti prije zaključivanja ugovora o zakupu
lokacije.
Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je kod zaključivanja ugovora o zakupu lokacije predati Gradu Sv. Ivanu Zelinu bjanko
zadužnicu na iznos do 50.000,00 kuna, potvrđenu kod javnog bilježnika, kao osiguranje za uredno izvršavanje svih obveza iz tog
ugovora.

VIII. Javno otvaranje ponuda bit će 08. travnja 2011. godine u 10,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I kat, na
adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina.
Svi natjecatelji mogu biti nazočni kod javnog otvaranja ponuda.
Nepravovremene i nepotpune ponude, kao i ponude natjecatelja koji imaju nepodmireni dospjeli dug prema Gradu neće se
razmatrati.

IX. Grad pridržava pravo ne odabrati ni jednog ponuđača te pravo poništenja natječaja bez ikakve odgovornosti prema
natjecateljima i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 01/2019-200; 2019-209.

KLASA: 372-03//10-01/05
URBROJ: 238/30-02-11-25

GRADONAČELNIK
Vlado Žigrović, dr.vet.med., v.r.

Zelinske novine 3/11
Pročitano 2063 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija