Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 63

Novosti
Utorak, 20 Rujan 2011 06:22 Natječaj - zakup poslovnog prostora

Natječaj - zakup poslovnog prostora

MJESNI ODBOR DONJA DRENOVA
Natječajno povjerenstvo
D. Drenova, 15. rujna 2011.

 N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I           Daje se u zakup, u viđenom stanju, poslovni prostor – prizemlje zgrade (Društvenog doma) izgrađene na kčbr. 3587/1 i 3587/2 k. o. Blaškovec  s pripadajućom garažom na adresi: Donja Drenova 50, ukupne površine 80,00 m2, uz obavezu zakupnika da vlastitim sredstvima uredi predmetni prostor sukladno postojećem troškovniku, odnosno ponudama, prema kojima je vrijednost potrebnog ulaganja 88.667,74 kuna  i to najkasnije u roku 8 mjeseci  od dana zaključenja ugovora o zakupu:

 - rok zakupa - određeno vrijeme od 10 (deset) godina

- početni iznos zakupnine za cjelokupni prostor je 750,00 kuna mjesečno

- iznos jamčevine: 750,00 kuna

- namjena: trgovina na malo mješovitom robom

II          Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati i sve režijske troškove predmetnog prostora.

Obračunavanje zakupnine i režijskih troškova počinje od dana potpisivanja ugovora o zakupu, u kojem će se regulirati način, odnosno rokovi plaćanja istog.

Zakupnik će se osloboditi plaćanja zakupnine za određeno vremensko razdoblje do visine uloženih sredstava za potrebne radove, odnosno usluge sukladno postojećem troškovniku, odnosno ponudama (koji će biti i sastavni dio ugovora o zakupu)  tj. do iznosa od 88.667,74 kuna, a za što mora zakupodavcu predati dokaz o izvršenom plaćanju tih izvedenih potrebnih radova.

Zakupnik može izvršiti i dodatna ulaganja koja nisu obuhvaćena postojećim  troškovnikom, odnosno ponudama, ali samo uz prethodno odobrenje zakupodavca s time da su takova ulaganja isključivi bespovratni trošak zakupnika i nisu osnova za oslobađanje od plaćanja zakupnine, odnosno ne kompenziraju se sa zakupninom.

U slučaju prestanka zakupa po bilo kojoj osnovi (osim u slučaju krivnje zakupodavca),  zakupnik nema pravo na povrat uloženih sredstava u predmetni poslovni prostor.

 Zakupnik na kojeg se ne odnosi zabrana davanja u podzakup iz čl. 58. st. 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, može dati u podzakup predmetni poslovni prostor, ali samo uz pisanu suglasnost zakupodavca.

 Sve troškove vezane uz sklapanje ugovora o zakupu snosi zakupnik.

III.        Natjecati se mogu  fizičke i pravne osobe.

IV.       Ponude se podnose u zatvorenim omotnicama zaključno s danom  29. rujna 2011.  godine do 10,00 sati, na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina (za Mjesni odbor D. Drenova) 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, uz naznaku "ponuda (zakup prostora u D. Drenovi) - ne otvarati".

Do navedenog roka ponude moraju biti zaprimljene u Gradu Sv. Ivan Zelini, a ne u poštanskom uredu.

Ponuda mora sadržavati:

1. osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, odnosno naziv, adresa, osobni

identifikacijski broj)

2. presliku osobne iskaznice za fizičke osobe

3. rješenje o upisu u registar obrtnika ili obrtnicu za fizičke osobe - obrtnike

4. izvod iz sudskog, odnosno drugog registra za pravne osobe

5. dokaz o nekažnjavanju

6. dokaz o prvenstvenom pravu za osobe iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

7. dokaz o financijskoj stabilnosti BON 1, ne stariji od 6 mjeseci

8. dokaz o solventnosti SOL 2, ne stariji od 6 mjeseci

9. potvrdu Porezne uprave iz koje je vidljivo da je izvršena obveza plaćanja gradskih

poreza prema Gradu Sv. Ivanu Zelini, ne stariju od 30 dana

10. potvrdu Grada Sv. Ivana Zeline o izvršenoj obvezi plaćanja komunalne naknade

11. dokaz o uplaćenoj jamčevini

12. ponuđeni iznos zakupnine

Dokumentacija pod brojevima 3 do 11 može se  predati i u preslici, čija će s istovjetnost s izvornikom utvrditi prije zaključivanja ugovora o zakupu.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je kod zaključivanja ugovora o zakupu predati Mjesnom odboru Donja Drenova bjanko zadužnicu na iznos do 50.000,00 kuna, kao osiguranje za uredno izvršavanje svih obveza iz tog ugovora.

V         Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun broj: 2360000-1101630567, Mjesni odbor Donja Drenova, model: 68,  poziv na broj 7706 – OIB ponuditelja.

Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, jamčevina se uračunava u zakupninu, odnosno ukoliko odbije zaključiti ugovor o zakupu, jamčevina se ne vraća. Ostalim ponuditeljima jamčevina se vraća.

VI        Pravo na zakup ima ponuditelj koji uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja ponudi i najviši iznos zakupnine.

Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta natječaja.

Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda.

Ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude,  članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta RH najmanje 12 mjeseci,   imaju prednost pri zakupu poslovnog prostora sukladno odredbama čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 VII       Poslovni prostor može se razgledati svakog radnog dana od 09,00 - 13,00 sati, uz prethodnu najavu na tel.: 01/2019-209.

 VIII      Javno otvaranje ponuda bit će 29. rujna  2011. godine  u 10,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I kat, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina.

 Svi ponuditelji mogu biti nazočni kod javnog otvaranja ponuda.

Nepravovremene i nepotpune ponude, kao i ponude ponuditelja koji imaju nepodmireni dospjeli dug prema Mjesnom odboru Donja Drenova, odnosno Gradu Sv. Ivanu Zelini neće se razmatrati.

 IX        Mjesni odbor Donja Drenova pridržava pravo ne odabrati ni jednog ponuditelja te pravo poništenja natječaja bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. br. 2019-209.
Petak, 16 Rujan 2011 07:34 Koncert HPD-a "Zelina"

Koncert HPD-a "Zelina"

HPD "Zelina“ će u srijedu, 28. rujna u dvorani „Kraluš“ u 20 sati, zajedno sa brojnim gostima održati koncert u sjećanje na dragog prijatelja Zorana Remenara - Črnka. Na repertoaru će se naći splet Črnkovih najdražih pjesama te plesne koreografije iz Zeline i Makedonije.

Osim HPD-a nastupaju:
Slomljena srca
Nikola Baričević
Prigorski kvartet
Složna braća
Orkestar bez naslova
Filipov i Cikijev bend
Cinkuši
Teta Liza
Antun i Josip Iveković

Cijena ulaznice je 30 kn.

Veselimo se Vašem dolasku!

Dani hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebačke županije i Grada Zagreba održat će se 15. i 16. listopada 2011. godine – od 10:00 do 19:00 sati u balonu Boćarskog doma (Prisavlje 2, Zagreb).

Svi zainteresirani izlagači mogu se prijaviti do 26. rujna ispunjavanjem prijavnice koja se nalazi ovdje. Prijavnice se šalju na adresu: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb ili putem faxa na 01/ 6009-474.
Sve dodatne informacije, svi zainteresirani izlagači, mogu dobiti na tel. 01/ 6009-426, 01/ 6009-496, 01/ 6009-420.

Preuzeto sa: www.zagrebacka-zupanija.hr

Ponedjeljak, 12 Rujan 2011 07:03 «Svjetski dan prve pomoći»

«Svjetski dan prve pomoći»

Svake godine, u Hrvatskoj i svijetu, raste broj društava Crvenog križa koja prihvaćaju inicijativu Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i druge subote u mjesecu rujnu obilježavaju Svjetski dan prve pomoći. Cilj je privući pažnju javnosti i ukazati na važnost pravodobno i na pravilan način pružene prve pomoći. Kroz prvu pomoć nastoji se također izgraditi svijest o solidarnom pomaganju svima kojima je pomoć potrebna, bez razlike.

«Svjetski dan prve pomoći» koji je u Sv. Ivanu Zelini obilježen 09. rujna 2011., na središnjem zelinskom trgu pod geslom «PRUŽIMO PRVU POMOĆ – SPASIMO SVAKI UGROŽENI ŽIVOT» privukao je mnogobrojne sugrađane koji su uz podjelu edukativnih materijala, besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi upoznati s tečajevima prve pomoći koje mogu polaziti u GDCK, kao i samom važnošću pružene prve pomoći u svakodnevnom životu. Uz dogradonačelnika Filipa Ćurka i učenike 5. razreda OŠ D.Domjanića i njihove profesorice, štand GDCK Sv. Ivan Zelina posjetili su brojni sugrađani. Izvršeno je 97 mjerenja šećera u krvi i više od 100 sugrađana izmjerilo je tlak u krvi.

Ravnateljica:

Branka Puhelek

Četvrtak, 08 Rujan 2011 12:18 Izložba “Narodne nošnje Zagrebačke županije i Grada Zagreba na starim razglednicama”

Izložba “Narodne nošnje Zagrebačke županije i Grada Zagreba na starim razglednicama”

Stare razglednice su kulturno-povijesni dokumenti velike vrijednosti. Pomažu nam da spoznamo i rekonstruiramo materijalnu i nematerijalnu baštinu hrvatskog naroda. Predmet ovog istraživanja samo je jedan mali dio te kulturne baštine – narodne nošnje hrvatskog naroda na području Zagrebačke županije i grada Zagreba. Istraživanje Muzeja Sv. Ivan Zelina u suradnji s brojnim vanjskim suradnicima pretočeno je u izložbu koja je danas otvorena u prostorima Turističke zajednice Zagrebačke županije. Izložb ..

Utorak, 06 Rujan 2011 11:10 Obrazovni programi Učilišta

Obrazovni programi Učilišta

U tijeku su upisi na tečajeve i radionice koje se izvode pri Pučkom otvorenom učilitu Sv. Ivan Zelina. Upisi za godišnje programe traju do kraja mjeseca rujna. Iskoristite pogodnosti (kvalitetni programi, stručni predavači, niske cijene, obročno plaćanje) i odlučite se što prije za jedan od ponuđenih programa.

 

Osigurajte svoje radno mjesto, osposobite se za napredovanje
ili se jednostavno zabavite
usvajanjem novih znanja i vještina
u Pučkom otvorenom učilištu Sv. Iv ..

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina