Ponedjeljak, 11 Lipanj 2018 06:09

Natječaj za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina, te Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 013-03/18-01/05, URBROJ: 238/30-02/07-18-1 od 07. lipnja 2018 . godine, Natječajno povjerenstvo raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina

Osim općih zakonskih uvjeta, podnositelj prijave za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina (u daljnjem tekstu: Učilišta) mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
1.visoka stručna sprema s područja društvenih, humanističkih, prirodnih ili tehničkih znanosti
2.najmanje pet godina radnog iskustva u struci
3.ponuditi program rada Učilišta za razdoblje za koje se imenuje
4.stručne, radne i organizacijske sposobnosti
Ravnatelja se imenuje na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu u odgovarajućoj struci u trajanju od najmanje pet godina što se dokazuje slijedećim dokumentima:
a)potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b)ugovor o radu ili drugi akt (odluka, rješenje) ili potvrda poslodavca iz kojih je vidljivo
u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
- prijedlog programa rada Učilišta za naredno četverogodišnje mandatno razdoblje.
Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a izabrani kandidat za imenovanje će se, prije imenovanja, pozvati na predočenje izvornika.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv predmetne pisane obavijesti osobe koje se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj, nemaju pravo podnošenja pravnog lijeka.
S kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja, obavit će se intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja u dnevnom listu „24 sata“, u „Zelinskim novinama“ – službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Sv. Ivana Zeline i na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, s naznakom «natječaj za ravnatelja Učilišta – ne otvarati».
O rezultatu natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 013-03/18-01/05
URBROJ: 238/30-02/07-18-2
Sv. Ivan Zelina, 07. lipnja 2018.

NATJEČAJNO POVJERENSTVO

Pročitano 492 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina