Ponedjeljak, 26 Lipanj 2017 11:56

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 26.06.2017. godine, objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, referenta za komunalne i druge javne naknade, te se daju upute kako slijedi:

 

Prijave na oglas podnose se zaključno sa 04.07.2017. godine.

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Opis poslova radnog mjesta – referent za komunalne i druge javne naknade

 

-       prati propise iz komunalnog gospodarstva i brine se za njihovu primjenu,

-       prati problematiku u vezi s komunalnim i drugim javnim naknadama na području Grada, izrađuje potrebna izvješća i predlaže mjere za unapređenje stanja,

-       vodi i ažurira evidencije obveznika komunalne naknade, komunalnog doprinosa te drugih gradskih i javnih naknada,

-       priprema rješenja komunalne naknade, komunalnog doprinosa te drugih gradskih i javnih naknada,

-       vodi evidencije o dugovanjima po osnovu komunalne naknade, komunalnog doprinosa te drugih gradskih i javnih naknada,

-       obavlja poslove u vezi s žalbenim postupkom i prisilnom naplatom nenaplaćenih dugovanja,

-       priprema i otprema poštu iz svog djelokruga rada,

-       stručno se osposobljava i uključuje se u organizirane oblike stručnog usavršavanja,

-       obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Gradonačelnika.

Podaci o plaći

 

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) plaću službenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Odlukom o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Svetog Ivana Zeline(„Zelinske novine“, br. 13/15) za radno mjesto referenta za komunalne i druge javne naknade propisan je koeficijent 1,6 dok je osnovica utvrđena Odlukom gradonačelnika i iznosi 4.488,75 kuna (bruto).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za kandidate prijavljene na oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje, provjeru praktičnog znanja i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na oglas.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provedenom pisanom testiranju i provjeri praktičnog znanja.

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti provest će Povjerenstvo za provedbu oglasa. O rezultatima pisanog testiranja i provjeri praktičnog znanja te vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.

Nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:

-       Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07,  36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst),

-       Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),

-       Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),

-       Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16),

-       Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13 154/14, 119/15 i 120/16) – čl. 13.-21. i čl. 72.,

-       Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09).

Provjera praktičkog znanja sastoji se od testa računalne pismenosti koji se temelji na jednostavnijim zadacima iz područja koje uključuje: osnovna znanja korištenja računala (korištenja operativnog sustava Microsoft Windows 7), znanja i vještina upotrebe Microsoft Office paketa (obrada teksta, tablične kalkulacije), te upotrebu Interneta i elektroničke pošte.

Postupak pisanog testiranja i provjere praktičnog znanja

Na pisano testiranje i provjeru praktičnog znanja potrebno je donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja ili provjere praktičnog znanja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da pisanom testiranju i/ili provjeri praktičnog znanja pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio pisanom testiranju i/ili provjeri praktičnog znanja povukao prijavu na oglas. 

Vrijeme trajanja pisanog testiranja i provjere praktičnog znanja – 60 minuta.

Za vrijeme pisanog testiranja i provjere praktičnog znanja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Poziv za testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici (www.zelina.hr) i oglasnoj ploči Grada Sv. Ivana Zeline.

Ostale upute

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u oglasu i to u obliku navedenom u oglasu budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u oglasu isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u oglasu.

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvijete za prijam u službu navedene u oglasu (npr. stupanj obrazovanja, propisana struka, broj godina radnog staža u struci) ne upućuju se u dalji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

Tekst oglasa nalazi se u prilogu.

Pročitano 1101 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina