Ponedjeljak, 24 Travanj 2017 12:54

Javni natječaj za dodjelu na korištenje nekretnine u k.o. Zelina udrugama, odnosno drugim organizacijama civilnog društva koje provode programe/projekte od interesa za opće dobro

Grad Sveti Ivan Zelina raspisuje

Javni natječaj za dodjelu na korištenje nekretnine u k.o. Zelina udrugama, odnosno drugim organizacijama civilnog društva koje provode programe/projekte od interesa za opće dobro

 

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD SVETI IVAN ZELINA GRADONAČELNIK    KLASA: 406-09/17-01/12 URBROJ: 238/30-02/07-17-4 Sv. Ivan Zelina, 24. travnja 2017.

JAVNI NATJEČAJ  ZA DODJELU NA KORIŠTENJE NEKRETNINE U K.O. ZELINA  UDRUGAMA, ODNOSNO DRUGIM ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE PROVODE PROGRAME/PROJEKTE OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO  

1. VRSTA NEFINANCIJSKE PODRŠKE

Dodjela na korištenje kčbr. 3129/1, Ruškovica (šuma Raciljnak, put Raciljnjak, livada Raciljnjak) ukupne površine 9717 m2 , na određeno vrijeme od 10 godina, bez naknade, kao nefinancijska podrška u nekretninama udrugama (organizacijama civilnog društva) koje provode programe/projekte od interesa za opće dobro.

Prijavitelj može na ovaj Natječaj prijaviti više svojih programa/projekata.

2. PRIORITETNO PODRUČJE AKTIVNOSTI ZA PRIJAVU PROGRAMA/ PROJEKATA

a) očuvanje i unapređivanje okoliša i prirode, biljne i životinjske raznolikosti

3. UVJETI PRIJAVE

Na Natječaj se mogu prijaviti udruge, odnosno druge organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: udruge) čije je sjedište na području Grada Svetog Ivana Zeline (u daljnjem tekstu: Grad), koje su registrirane u Registru udruga, odnosno drugom odgovarajućem registru i u Registru neprofitnih organizacija, koje su uskladile, odnosno podnijele zahtjev za usklađenje statuta sa Zakonom o udrugama (NN, br. 74/14), koje su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora s Gradom Svetim Ivanom Zelina, čija djelatnost obuhvaća prioritetno područje aktivnosti utvrđeno ovim Natječajem te je od općeg/javnog interesa i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske.

Ovaj Natječaj ne odnosi se na udruge s kojima se, sukladno članku 6. stavku 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15), sklapaju ugovori o izravnoj dodjeli podrške.

4. ROK I NAČIN PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava programa/projekata je: 24. svibnja 2017. godine.

Svi zainteresirani prijavitelji koji ispunjavaju uvjete Natječaja prijavljuju svoje  programe/projekate na propisanom obrascu uz prilaganje potrebne dokumentacije.

Svaki program/projekt prijavljuje se zasebno, s time da podnositelj više prijava prilaže istovjetnu dokumentaciju samo uz jednu prijavu, a u ostalima navodi uz koju je prijavu predana dokumentacija.

Obrazac prijave može se dobiti u Gradu ili se preuzima na službenim stranicama Grada: www.zelina.hr 

Prijave se dostavljaju Gradu, putem pošte ili osobnom dostavom na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, Povjerenstvo za dodjelu nekretnine na korištenje udrugama, Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina (Uredovno vrijeme pisarnice Grada od 7.00 do 15.00 sati).

Pojašnjenja/informacije vezane uz Natječaj mogu se dobiti na tel. 01/2019-209.

5. PREGLED I OCJENJIVANJE PRIJAVA, DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI NEKRETNINE NA KORIŠTENJE I UGOVARANJE

Sve pristigle prijave proći će kroz sljedeću proceduru: - zaprimanje prijava, - pregled prijava u odnosu na propisane formalne uvjete natječaja, - ocjenjivanje prijava koje su zadovoljile formalne uvjete natječaja,  te izrada prijedloga Odluke o dodjeli nekretnine na korištenje udruzi za provedbu programa/projekata (u daljnjem tekstu: Odluka o dodjeli nekretnine na korištenje), - zaprimanje dodatne dokumentacije, - donošenje i objava Odluke o dodjeli nekretnine na korištenje, - ugovaranje.

Provjeru formalnih uvjeta Natječaja te ocjenjivanje programa/projekata i izradu prijedloga Odluke o dodjeli nekretnine na korištenje obavlja Povjerenstvo za dodjelu nekretnine na korištenje udrugama (dalje: Povjerenstvo) sastavljeno od tri člana imenovanih od Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline (dalje: Gradonačelnik).  Članovi Povjerenstva potpisuju posebne izjave o nepostojanju sukoba interesa.

Prijavljeni program/projekt mora zadovoljavati sljedeće formalne uvjete natječaja: • prijava je podnijeta u propisanom roku, • prijavitelj je upisan u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar, uskladio je, odnosno podnio zahtjev za usklađenje statuta sa Zakonom o udrugama (NN, br. 74/14), sjedište mu je na području Grada, a djelatnost vezana uz prioritetno područje  aktivnosti iz ovog Natječaja, što se dokazuje preslikom izvatka iz registra te dokazom o podnijetom zahtjevu za navedeno usklađenje statuta  • prijavitelj je upisan u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,  • prijava je podnijeta na ispunjenom propisanom obrascu koji treba biti ovjeren službenim pečatom i potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i voditelja programa/projekta kako je naznačeno na obrascu.

Od prijavitelja čije prijave imaju manje nedostatke koji ne utječu na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave, tražit će se naknadno dopunjavanje, odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima u roku od 5 dana od zaprimanja zahtjeva za nadopunu prijave.

Za prijavitelje koji u tom dodatnom roku dostave tražene podatke ili priloge smatrat će se da su podnijeli potpunu prijavu.

Nakon provjere zaprimljenih prijava Povjerenstvo će izraditi popis udruga koje su zadovoljile propisane opće (formalne) uvjete Natječaja, a svi oni prijavitelji čije prijave nisu zadovoljile opće (formalne) uvjete bit će o tome obaviješteni pisanim putem.

U roku od osam dana od primitka obavijesti udruge mogu uložiti prigovor.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora.

Prigovor ne odgađa nastavak provedbe Natječaja.

Važeće prijave (koje su zadovoljile opće/formalne uvjete Natječaja) ocjenjuju se prema sljedećim kriterijima:

a) kvaliteta, izvornost i inovativnost projekta (0 – 10 bodova), b) stupanj korisnosti za lokalnu zajednicu, dosadašnja suradnja udruge s Gradom, te usklađenost sa Strategijom razvoja Grada (0 – 10 bodova), c) troškovi i održivost projekta (0 – 5 bodova), d) vrijeme djelovanja udruge te institucionalna sposobnost udruge (iskustvo, stručnost, kadrovi, tehnički i prostorni uvjeti) (0 – 5 bodova), e) dosadašnji postignuti rezultati u radu udruge, odnosno dobivena odličja/priznanja (0 - 5 bodova), f) broj članova udruge (0 – 5 bodova), g) uključenost volontera, djece i mladih u provedbu projekta (0 – 5 bodova).

  Odluku o dodjeli nekretnine na korištenje donosi Gradonačelnik na temelju prijedloga Odluke koji izrađuje Povjerenstvo na osnovi ostvarenja najvećeg broja bodova.

Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Grada: www.zelina.hr 

Prijavitelji čije prijave programa/projekata nisu prihvaćeni za dodjelu nekretnine na korištenje dobit će u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o dodjeli nekretnine na korištenje pisanu obavijest o rezultatima Natječaja s naznakom razloga o neprihvaćanju programa/projekta. 

Prijavitelj može uputiti pisani prigovor na navedenu Odluku u roku od 8 radnih dana od dana primitka obavijesti o rezultatima Natječaja.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora na rezultate Natječaja.

Kako bi se izbjegli dodatni nepotrebni troškovi prilikom prijave na Natječaj, Grad/Povjerenstvo će dodatnu dokumentaciju tražiti isključivo od onog prijavitelja čiji je program/projekt ušao (temeljem ostvarenja najvećeg broja bodova) u prijedlog Odluke o dodjeli nekretnine na korištenje.

Obavezna dodatna dokumentacija obuhvaća: • Uvjerenje o nekažnjavanju (dokument kojim se potvrđuje da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja ne vodi kazneni postupak), ne starije od šest mjeseci od datuma prijave na Natječaj, • Potvrdu porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja; u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja ugovora, • Izjavu o nepostojanju već dodijeljene nekretnine na korištenje za predmetni odabrani program/projekt.

Rok za dostavu dodatne dokumentacije je 5 dana od dana primitka poziva na dostavu iste.

Ukoliko prijavitelj ne dostavi u navedenom roku dodatnu dokumentaciju, te ukoliko se provjerom iste ustanovi da prijavitelj ne ispunjava sve tražene uvjete Natječaja, njegova prijava brisat će se iz prijedloga Odluke o dodjeli  te će se u istu uvrstiti prijavitelj koji je sljedeći po visini ostvarenih bodova.

U roku od 30 dana od donošenja Odluke o dodjeli nekretnine na korištenje Grad će sklopiti ugovor s odabranom udrugom (koja, na traženje Grada, mora omogućiti uvid u izvornike svih dokumenata dostavljenih u preslikama) o korištenju nekretnine u kojem će se detaljno regulirati međusobna prava i obveze kao što su rok korištenja od 10 godina, namjensko korištenje, korištenje pažnjom dobrog gospodara, mogućnost prijevremenog raskida u slučaju nepoštivanja preuzetih obveza iz ugovora i drugo.

Obrazac prijave na Natječaj možete preuzeti ovdje.

                                                                                                  GRADONAČELNIK                        

                                                                                                  Hrvoje Košćec, v.r.

Pročitano 897 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina