Četvrtak, 14 Travanj 2016 12:43

Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

U „Narodnim novinama" broj 23 od 13.04.2016. objavljen je natječaj za imenovanje na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

Web-stranica „Narodnih novina" je: narodne-novine.nn.hr.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u „Narodnim novinama" počinje teći rok od 15 dana za podnošenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada, 28.04.2016., posljednji dan roka.

Opis poslova radnog mjesta pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša:
- upravlja radom upravnog tijela u skladu sa zakonom i drugim propisima,
- organizira i usklađuje rad upravnog tijela,
- odgovara za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela,
- nalaže obavljanje određenih poslova i zadataka svakom pojedinom službeniku po njegovom djelokrugu radnog mjesta, neophodnih za uredan i pravodoban rad upravnog tijela,
- stručno se osposobljava i uključuje se u organizirane oblike stručnog usavršavanja,
- obavlja upravne, stručne i druge poslova po nalogu Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,9, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.488,75 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, praktičnu provjeru znanja i intervju.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
- Zakon o komunalnom (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14),
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13),
- Zakon o gradnji (NN 153/13),
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i 143/13),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15),
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15),
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09).

Provjera praktičkog rada sastoji se od testa računalne pismenosti koji se temelji na jednostavnijim zadacima iz područja koje uključuje: osnovna znanja korištenja računala (korištenja operativnog sustava Microsoft Windows 7), znanja i vještina upotrebe Microsoft Office paketa (obrada teksta, tablične kalkulacije), te upotrebu Interneta i elektroničke pošte.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. Intervju (razgovori) provest će se s kandidatima koji su s uspjehom položili pisani test i provjeru praktičnog rada.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju - manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za imenovanje navedene u natječaju (npr. stupanj obrazovanja, tj. stručna sprema i struka) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu imenovani.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Na ovoj web stranici bit će objavljivane i dodatne upute vezane uz natječaj, pri čemu će se novije objave nalaziti na vrhu ovog dokumenta.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

Natječaj možete preuzeti ovdje.

Pročitano 2772 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija