Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 63

 Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), članka 21. stavka 3. Statuta Gradska knjižnice Sveti Ivan Zelina, te Zaključka Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline, klasa: 013-03/13-01/15, ur.broj: 238/30-01/01-13-3 od 24. rujna 2013., Natječajno povjerenstvo raspisuje   NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina     Ravnateljem/icom Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina može biti imenovana osoba, koja osim općih zakonskih uvjeta, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci. Ravnatelja/icu se imenuje na razdoblje od četiri godine. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili u ovjerenoj preslici: -dokaz o hrvatskom državljanstvu  -dokaz o stečenoj stručnoj spremi -dokaz o položenom stručnom ispitu -dokaz o radu u knjižničarskoj struci -uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja) -prijedlog programa rada Gradske knjižnice za naredno četverogodišnje mandatno razdoblje  - životopis Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, s naznakom «natječaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice». Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatu natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.   KLASA: 013-03/13-01/15 URBROJ: 238/30-01/07-13-5 Sv.Ivan Zelina, 28. listopada 2013.            Natječajno povjerenstvo  

Temeljem članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) te članka 39. Statuta Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina, Upravno vijeće, sukladno svojoj  Odluci od 15. srpnja 2013.god., raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina


Za ravnatelja dječjeg vrtića  može biti imenovana osoba koja,osim ispunjavanja općih zakonskih uvjeta:
- ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja
- ima stručne i organizatorske sposobnosti
- nije pravomoćno osuđena na kaznu zatvoraniti se protiv nje vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 25. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- nije pravomoćno osuđenaniti se protiv nje vodi prekršajni postupak za prekršajna djela za nasilničko ponašanje iz članka 25. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Uz pisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN, br. 133/97, 4/98)
- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja
- uvjerenje o nekažnjavanju odnosno nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
- uvjerenje o nekažnjavanju odnosno nevođenju prekršajnog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
- domovnicu
- životopis
- prijedlog Programa rada i razvoja Dječjeg vrtića u narednom mandatnom razdoblju
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja na adresu : Dječji vrtića „Proljeće“ , Bocakova 7, 10 380 Sveti Ivan Zelina sa naznakom „natječaj za ravnatelja/icu“
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


                                                                                       UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA „PROLJEĆE“
                                                                                         

Na temelju članka 4. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 4/13) i članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst i 5/13), Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 10 Na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora ("Zelinske novine", br. 5/97, 2/03, 6/04 i 5/10) i članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 11/09 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

 

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora


N A T J E Č A J
za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava - kioska

I. Daju se u zakup sljedeće lokacije u Sv. Ivanu Zelini:
1. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 10,00 m2 za namjenu: prodaja tiska
2. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 12,00 m2 za namjenu: prodaja tekstila
3. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 13,00 m2 za namjenu: prodaja mesa
4. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 13,00 m2 za namjenu: prodaja cvijeća
5. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 21,00 m2 za namjenu: prodaja voća i povrća
6. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 15,00 m2 za namjenu: servis za skraćivanje i popravke
odjevnih predmeta
7. lokacija na javnoj površini (Ul. I. Gundulića kod ulaza na gradsko groblje), površine 8,00 m2 za namjenu: prodaja
cvijeća i svijeća
8. lokacija na novoj tržnici (Ul. braće Radića) površine 15,00 m2 za namjenu: prodaja tekstila
9. lokacija na novoj tržnici (Ul.braće Radića) površine 12,00 m2 za namjenu: frizerske usluge

Temeljem članka 8. Zakona o savjetu mladih («Narodne novine», broj 23/07.) i  članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline(«Zelinske novine», broj 9/07.) Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata/kinja  za izbor članova/ica
Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline

Utorak, 31 Srpanj 2012 06:37

Natječaj za davanje poslovnog prostora

 

Na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora ("Zelinske novine", br. 5/97, 2/03, 6/04 i 5/10) i članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 11/09 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I           Daje se u zakup, u viđenom stanju, neuređeni poslovni prostor površine 34 m2 (galerija 20 m2 i terasa 14 m2) u Sportskoj dvorani na adresi: Trg kardinala Alojzija Stepinca 1, Sv. Ivan Zelina, izgrađenoj na kčbr. 1834/1 k. o. Zelina:

- rok zakupa - određeno vrijeme od 5 (pet) godina, uz pravo zakupodavca da, bez ikakve odgovornosti (bez obveze naknade štete, odnosno bez obveze povrata uloženih sredstava i dr.), odustane od ugovora o zakupu i prije isteka tog roka u slučaju privođenja predmetnog prostora drugoj namjeni, iako zakupnik uredno izvršava sve svoje obveze

- početni iznos zakupnine za cjelokupni poslovni prostor (34 m2) je  555,00   kuna mjesečno

- iznos jamčevine:  555,00  kuna

- namjena: ugostiteljska djelatnost

Natemelju članka 11. Odluke o nagradama i priznanjima Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine",
broj 8/98, 10/04) Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J
za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Grada Svetog Ivana Zeline

I. Daje se u zakup parkiralište, sa šest parkirnih mjesta, u Sv. Ivanu Zelini na Trgu A. Starčevića (ispred dvorane
„Ivana“), ukupne površine 90 m2 za namjenu: parkiranje kupaca odnosno gostiju.

Utorak, 10 Travanj 2012 12:03

Subvencije Grada Sv. Ivana Zeline za 2012.

Na temelju članka 29. stavka 2. Odluke o subvencijama Grada Svetog Ivana Zeline za 2012. godinu („Zelinske novine“, br.3/12) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br.11/09 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 12. ožujka 2012. godine raspisuje

Stranica 26 od 27

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija