Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 63

Na temelju članka 19. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Svetom Ivanu Zelini za 2014. godinu („Zelinske novine",br.2/14) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 19. veljače 2014. godine raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za biljnu proizvodnju
u 2014. godini

1. Predmet natječaja
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za biljnu proizvodnju i podizanje višegodišnjih nasada u sljedećim sektorima:
1. Nabava loznih cjepova,
2. Nabava voćnih sadnica,
3. Nabava sadnica jagoda,
4. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
5. Nabava nove proizvodne opreme u grijanoj plasteničkoj proizvodnji
6. Analiza tla za sve poljoprivredne kulture

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2014. godine. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća, do utroška sredstava.
3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava za mjere potpore biljne proizvodnje u 2014. godini;
- Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u vinogradarski Registar – za saditelje
vinograda osim ako vinograd sade prvi put;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline;
- Kopija računa o nastalim troškovima po pojedinom sektoru i prema pojedinom Zahtjevu;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa.
Zahtjev se podnosi na obrascima MPG21 – za nabavu loznih cjepova; MPG22 – za nabavu voćnih sadnica; MPG23 – za nabavu sadnica jagoda; MPG24 – za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje; MPG25 - za nabavu nove proizvodne opreme u grijanim plastenicima; MPG26 – za analizu tla

Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41 ) ili www.zelina.hr.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja za pojedini sektor neće se razmatrati.

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Sv. Ivana Zeline:
Natječaju za mjere potpore u biljnoj proizvodnji Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da se poljoprivredne površine za koje se traži potpora nalaze na području Grada Svetog Ivana Zeline;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog Ivana Zeline

Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
Pojedina gradska potpora se korisnicima odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do utroška proračunskih sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom "Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju".

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec

Srijeda, 19 Veljača 2014 11:52

Natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12), članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 36.a stavka 1. točke 5. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst) te Zaključka gradonačelnika Grada Sv. Ivana Zeline, klasa: 406-09/14-01/04, ur.broj: 238/30-02/19-14-2 od 18.02.2014. god., gradonačelnik Grada Sv. Ivana Zeline raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine

1. PREDMET PRODAJE:
Grad Sveti Ivan Zelina javnim natječajem prodaje nekretninu u vanknjižnom vlasništvu i to:
- ½ dijela kčbr. 58/2 vinograd Ključica, ukupne površine 468 m2, upisana u zk. ul. br. 1725 k.o. Blaževdol.

Pravo podnošenja ponude imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.
Predmetna nekretnina može se razgledati u otvorenom roku za podnošenje pisanih ponuda, uz prethodnu najavu na telefon broj: 01/2019-200; 2019-209.

2. POČETNA CIJENA:
- 1.755,00 kuna

3. JAMČEVINA:
Ponuditelji su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na IBAN Grada Sv. Ivana Zeline: HR9023600001842900004 poziv na broj: HR68 7706-OIB ponuditelja, s naznakom «jamčevina za natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Blaževdol». Ista se može uplatiti i na blagajni prodavatelja - Grada.
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora, odnosno uplate kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

4. SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda mora sadržavati:
- oznaku nekretnine za koju se podnosi ponuda
- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene izraženu u kunama
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe, a za pravne osobe izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe,
presliku kartice tekućeg računa ili broja žiro-računa na koji se može vratiti jamčevina
- podatke o ponuditelju, (OIB, prebivalište, broj telefona i dr.)
- dokaz o nepostojanju duga prema Gradu Sv. Ivanu Zelini od strane ponuditelja, kao i od strane članova njegovog kućanstva, te tvrtki i obrta koji su bilo u vlasništvu ponuditelja, bilo u vlasništvu članova njegovog kućanstva.

5. UVJETI PRODAJE:
- nekretnina se prodaje po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi
- poreze i sve druge pristojbe u vezi s kupoprodajom snosi kupac
- kupac i članovi njegovog kućanstva, kao i tvrtke i obrti u njihovom vlasništvu ne smiju imati dugovanja prema Gradu Sv. Ivanu Zelini
- nekretnina se prodaje pod uvjetom jednokratne isplate ponuđene cijene u cijelosti
- prodavatelj zadržava pravo poništiti natječaj, pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, kao i pravo izabrati drugog najpovoljnijeg ponuditelja među prispjelim ponudama ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje (odustankom od kupnje smatra se nesklapanje ugovora u roku utvrđenom ovim natječajem, odnosno neplaćanje kupoprodajne cijene u roku utvrđenom ovim natječajem), a sve to bez ikakvog obrazloženja i odgovornosti prodavatelja prema ponuditeljima i njihovim troškovima.

6. NAJPOVOLJNIJA PONUDA:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta natječaja.
Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja, ponude isti iznos cijene, natječaj će se ponoviti.

7. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, s naznakom: «ne otvarati – ponuda za natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Blaževdol».
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 28.02.2014.god. do 12,00 sati (do tog roka ponuda treba stići na urudžbeni zapisnik prodavatelja – Grada, bilo poštom, bilo osobnom dostavom).
Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda bit će 28.02.2014.god. u 12,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I. kat, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, u nazočnosti ponuditelja, odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika.

8. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA I PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CIJENE:
Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o odabiru sklopiti kupoprodajni ugovor, te u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora platiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon broj: 01/2019-200; 2019-209.

GRADONAČELNIK:
Hrvoje Košćec, v.r.

 Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), članka 21. stavka 3. Statuta Gradska knjižnice Sveti Ivan Zelina, te Zaključka Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline, klasa: 013-03/13-01/15, ur.broj: 238/30-01/01-13-3 od 24. rujna 2013., Natječajno povjerenstvo raspisuje   NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina     Ravnateljem/icom Gradske knjižnice Sveti Ivan Zelina može biti imenovana osoba, koja osim općih zakonskih uvjeta, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci. Ravnatelja/icu se imenuje na razdoblje od četiri godine. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili u ovjerenoj preslici: -dokaz o hrvatskom državljanstvu  -dokaz o stečenoj stručnoj spremi -dokaz o položenom stručnom ispitu -dokaz o radu u knjižničarskoj struci -uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja) -prijedlog programa rada Gradske knjižnice za naredno četverogodišnje mandatno razdoblje  - životopis Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, s naznakom «natječaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice». Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatu natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.   KLASA: 013-03/13-01/15 URBROJ: 238/30-01/07-13-5 Sv.Ivan Zelina, 28. listopada 2013.            Natječajno povjerenstvo  

Temeljem članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) te članka 39. Statuta Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina, Upravno vijeće, sukladno svojoj  Odluci od 15. srpnja 2013.god., raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Proljeće“ Sveti Ivan Zelina


Za ravnatelja dječjeg vrtića  može biti imenovana osoba koja,osim ispunjavanja općih zakonskih uvjeta:
- ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja
- ima stručne i organizatorske sposobnosti
- nije pravomoćno osuđena na kaznu zatvoraniti se protiv nje vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 25. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- nije pravomoćno osuđenaniti se protiv nje vodi prekršajni postupak za prekršajna djela za nasilničko ponašanje iz članka 25. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Uz pisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN, br. 133/97, 4/98)
- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja
- uvjerenje o nekažnjavanju odnosno nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
- uvjerenje o nekažnjavanju odnosno nevođenju prekršajnog postupka (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
- domovnicu
- životopis
- prijedlog Programa rada i razvoja Dječjeg vrtića u narednom mandatnom razdoblju
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja na adresu : Dječji vrtića „Proljeće“ , Bocakova 7, 10 380 Sveti Ivan Zelina sa naznakom „natječaj za ravnatelja/icu“
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


                                                                                       UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA „PROLJEĆE“
                                                                                         

Na temelju članka 4. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 4/13) i članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst i 5/13), Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 10 Na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora ("Zelinske novine", br. 5/97, 2/03, 6/04 i 5/10) i članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 11/09 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

 

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora


N A T J E Č A J
za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava - kioska

I. Daju se u zakup sljedeće lokacije u Sv. Ivanu Zelini:
1. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 10,00 m2 za namjenu: prodaja tiska
2. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 12,00 m2 za namjenu: prodaja tekstila
3. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 13,00 m2 za namjenu: prodaja mesa
4. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 13,00 m2 za namjenu: prodaja cvijeća
5. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 21,00 m2 za namjenu: prodaja voća i povrća
6. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 15,00 m2 za namjenu: servis za skraćivanje i popravke
odjevnih predmeta
7. lokacija na javnoj površini (Ul. I. Gundulića kod ulaza na gradsko groblje), površine 8,00 m2 za namjenu: prodaja
cvijeća i svijeća
8. lokacija na novoj tržnici (Ul. braće Radića) površine 15,00 m2 za namjenu: prodaja tekstila
9. lokacija na novoj tržnici (Ul.braće Radića) površine 12,00 m2 za namjenu: frizerske usluge

Temeljem članka 8. Zakona o savjetu mladih («Narodne novine», broj 23/07.) i  članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline(«Zelinske novine», broj 9/07.) Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata/kinja  za izbor članova/ica
Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline

Utorak, 31 Srpanj 2012 06:37

Natječaj za davanje poslovnog prostora

 

Na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora ("Zelinske novine", br. 5/97, 2/03, 6/04 i 5/10) i članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 11/09 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I           Daje se u zakup, u viđenom stanju, neuređeni poslovni prostor površine 34 m2 (galerija 20 m2 i terasa 14 m2) u Sportskoj dvorani na adresi: Trg kardinala Alojzija Stepinca 1, Sv. Ivan Zelina, izgrađenoj na kčbr. 1834/1 k. o. Zelina:

- rok zakupa - određeno vrijeme od 5 (pet) godina, uz pravo zakupodavca da, bez ikakve odgovornosti (bez obveze naknade štete, odnosno bez obveze povrata uloženih sredstava i dr.), odustane od ugovora o zakupu i prije isteka tog roka u slučaju privođenja predmetnog prostora drugoj namjeni, iako zakupnik uredno izvršava sve svoje obveze

- početni iznos zakupnine za cjelokupni poslovni prostor (34 m2) je  555,00   kuna mjesečno

- iznos jamčevine:  555,00  kuna

- namjena: ugostiteljska djelatnost

Natemelju članka 11. Odluke o nagradama i priznanjima Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine",
broj 8/98, 10/04) Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J
za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Grada Svetog Ivana Zeline
Stranica 18 od 19

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina