• 18. Moto susret u Svetom Ivanu Zelini

  18. Moto susret u Svetom Ivanu Zelini

 • Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina

  Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina

 • Zgrada gradske uprave kreće u obnovu

  Zgrada gradske uprave kreće u obnovu

 • Kreće zamjena kompletne rasvjete novim LED svjetiljkama

  Kreće zamjena kompletne rasvjete novim LED svjetiljkama

 • Godišnji izvještaj 2018.

  Godišnji izvještaj 2018.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 63

Utorak, 20 Rujan 2011 06:57 ZELKOM i ZELPLIN na webu

ZELKOM i ZELPLIN na webu

Zelinske Komunalije d.o.o. društvo je u vlasništvu grada Sv. Ivana Zeline koje obavlja djelatnosti od općeg i zajedničkog interesa za grad Sv. Ivan Zelinu sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Poštivajući propise zadaća Društva je da komunalne usluge koje Društvo pruža budu što kvalitetnije i da njima budu zadovoljni građani Grada Sveti Ivan Zeline.

Sve informacije pronađite na www.zelkom.hr

Tvrtka „Zelina-plin“ d.o.o. je operator distribucijskog sustava za područje grada Sv. I. Zeline i općine Bedenica.

Sve informacije pronađite na www.zelplin.hr

 

 

Utorak, 20 Rujan 2011 06:41 Osnivanje LAG-a "Prigorje"

Osnivanje LAG-a "Prigorje"

U Križevcima je održan inicijalni sastanak osnivanja Lokalne akcijske grupe „Prigorje“ na kojoj su sudjelovali predstavnici gradova Križevci, Sv. Ivan Zelina, Vrbovec, te predstavnici pripadajućih općina.

Predstavljena je ideja osnivanja LAG-a koji bi okupljao lokalne samouprave sa područja Prigorja na kojem živi više od 90.000 stanovnika. LAG je zamišljen kao partnerska udruga svih sudionika kroz koje će se definirati strateški dokumenti za razvoj navedenog područja, a putem LAG-a se planiraju i definirati konkretni projekti koji bi se aplicirali na fondove EU. Provela bi se edukacija za sve zainteresirane kako bi se informacije o EU fondovima što više približile krajnjem korisniku.

Na sastanku je definiran ambiciozan plan osnivanja LAG-a „Prigorje“ do kraja kalendarske godine kako bi se LAG mogao kandidirati za operativno financiranje kroz projekt LEADER.

Grad Sv. Ivan Zelinu su predstavljali gradonačelnik Vlado Žigrović i njegov zamjenik Filip Ćurko koji su se složili s idejom i pružili operativnu podršku u osnivanju LAG-a „Prigorje“.

Utorak, 20 Rujan 2011 06:22 Natječaj - zakup poslovnog prostora

Natječaj - zakup poslovnog prostora

MJESNI ODBOR DONJA DRENOVA
Natječajno povjerenstvo
D. Drenova, 15. rujna 2011.

 N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I           Daje se u zakup, u viđenom stanju, poslovni prostor – prizemlje zgrade (Društvenog doma) izgrađene na kčbr. 3587/1 i 3587/2 k. o. Blaškovec  s pripadajućom garažom na adresi: Donja Drenova 50, ukupne površine 80,00 m2, uz obavezu zakupnika da vlastitim sredstvima uredi predmetni prostor sukladno postojećem troškovniku, odnosno ponudama, prema kojima je vrijednost potrebnog ulaganja 88.667,74 kuna  i to najkasnije u roku 8 mjeseci  od dana zaključenja ugovora o zakupu:

 - rok zakupa - određeno vrijeme od 10 (deset) godina

- početni iznos zakupnine za cjelokupni prostor je 750,00 kuna mjesečno

- iznos jamčevine: 750,00 kuna

- namjena: trgovina na malo mješovitom robom

II          Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati i sve režijske troškove predmetnog prostora.

Obračunavanje zakupnine i režijskih troškova počinje od dana potpisivanja ugovora o zakupu, u kojem će se regulirati način, odnosno rokovi plaćanja istog.

Zakupnik će se osloboditi plaćanja zakupnine za određeno vremensko razdoblje do visine uloženih sredstava za potrebne radove, odnosno usluge sukladno postojećem troškovniku, odnosno ponudama (koji će biti i sastavni dio ugovora o zakupu)  tj. do iznosa od 88.667,74 kuna, a za što mora zakupodavcu predati dokaz o izvršenom plaćanju tih izvedenih potrebnih radova.

Zakupnik može izvršiti i dodatna ulaganja koja nisu obuhvaćena postojećim  troškovnikom, odnosno ponudama, ali samo uz prethodno odobrenje zakupodavca s time da su takova ulaganja isključivi bespovratni trošak zakupnika i nisu osnova za oslobađanje od plaćanja zakupnine, odnosno ne kompenziraju se sa zakupninom.

U slučaju prestanka zakupa po bilo kojoj osnovi (osim u slučaju krivnje zakupodavca),  zakupnik nema pravo na povrat uloženih sredstava u predmetni poslovni prostor.

 Zakupnik na kojeg se ne odnosi zabrana davanja u podzakup iz čl. 58. st. 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, može dati u podzakup predmetni poslovni prostor, ali samo uz pisanu suglasnost zakupodavca.

 Sve troškove vezane uz sklapanje ugovora o zakupu snosi zakupnik.

III.        Natjecati se mogu  fizičke i pravne osobe.

IV.       Ponude se podnose u zatvorenim omotnicama zaključno s danom  29. rujna 2011.  godine do 10,00 sati, na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina (za Mjesni odbor D. Drenova) 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, uz naznaku "ponuda (zakup prostora u D. Drenovi) - ne otvarati".

Do navedenog roka ponude moraju biti zaprimljene u Gradu Sv. Ivan Zelini, a ne u poštanskom uredu.

Ponuda mora sadržavati:

1. osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, odnosno naziv, adresa, osobni

identifikacijski broj)

2. presliku osobne iskaznice za fizičke osobe

3. rješenje o upisu u registar obrtnika ili obrtnicu za fizičke osobe - obrtnike

4. izvod iz sudskog, odnosno drugog registra za pravne osobe

5. dokaz o nekažnjavanju

6. dokaz o prvenstvenom pravu za osobe iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

7. dokaz o financijskoj stabilnosti BON 1, ne stariji od 6 mjeseci

8. dokaz o solventnosti SOL 2, ne stariji od 6 mjeseci

9. potvrdu Porezne uprave iz koje je vidljivo da je izvršena obveza plaćanja gradskih

poreza prema Gradu Sv. Ivanu Zelini, ne stariju od 30 dana

10. potvrdu Grada Sv. Ivana Zeline o izvršenoj obvezi plaćanja komunalne naknade

11. dokaz o uplaćenoj jamčevini

12. ponuđeni iznos zakupnine

Dokumentacija pod brojevima 3 do 11 može se  predati i u preslici, čija će s istovjetnost s izvornikom utvrditi prije zaključivanja ugovora o zakupu.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je kod zaključivanja ugovora o zakupu predati Mjesnom odboru Donja Drenova bjanko zadužnicu na iznos do 50.000,00 kuna, kao osiguranje za uredno izvršavanje svih obveza iz tog ugovora.

V         Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun broj: 2360000-1101630567, Mjesni odbor Donja Drenova, model: 68,  poziv na broj 7706 – OIB ponuditelja.

Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, jamčevina se uračunava u zakupninu, odnosno ukoliko odbije zaključiti ugovor o zakupu, jamčevina se ne vraća. Ostalim ponuditeljima jamčevina se vraća.

VI        Pravo na zakup ima ponuditelj koji uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja ponudi i najviši iznos zakupnine.

Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta natječaja.

Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda.

Ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude,  članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta RH najmanje 12 mjeseci,   imaju prednost pri zakupu poslovnog prostora sukladno odredbama čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 VII       Poslovni prostor može se razgledati svakog radnog dana od 09,00 - 13,00 sati, uz prethodnu najavu na tel.: 01/2019-209.

 VIII      Javno otvaranje ponuda bit će 29. rujna  2011. godine  u 10,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I kat, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina.

 Svi ponuditelji mogu biti nazočni kod javnog otvaranja ponuda.

Nepravovremene i nepotpune ponude, kao i ponude ponuditelja koji imaju nepodmireni dospjeli dug prema Mjesnom odboru Donja Drenova, odnosno Gradu Sv. Ivanu Zelini neće se razmatrati.

 IX        Mjesni odbor Donja Drenova pridržava pravo ne odabrati ni jednog ponuditelja te pravo poništenja natječaja bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. br. 2019-209.
Petak, 16 Rujan 2011 07:34 Koncert HPD-a "Zelina"

Koncert HPD-a "Zelina"

HPD "Zelina“ će u srijedu, 28. rujna u dvorani „Kraluš“ u 20 sati, zajedno sa brojnim gostima održati koncert u sjećanje na dragog prijatelja Zorana Remenara - Črnka. Na repertoaru će se naći splet Črnkovih najdražih pjesama te plesne koreografije iz Zeline i Makedonije.

Osim HPD-a nastupaju:
Slomljena srca
Nikola Baričević
Prigorski kvartet
Složna braća
Orkestar bez naslova
Filipov i Cikijev bend
Cinkuši
Teta Liza
Antun i Josip Iveković

Cijena ulaznice je 30 kn.

Veselimo se Vašem dolasku!

Četvrtak, 15 Rujan 2011 07:29 U tijeku prijava izlagača na Dane hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebačke županije i Grada Zagreba

U tijeku prijava izlagača na Dane hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebačke županije i Grada Zagreba

Dani hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebačke županije i Grada Zagreba održat će se 15. i 16. listopada 2011. godine – od 10:00 do 19:00 sati u balonu Boćarskog doma (Prisavlje 2, Zagreb).

Svi zainteresirani izlagači mogu se prijaviti do 26. rujna ispunjavanjem prijavnice koja se nalazi ovdje. Prijavnice se šalju na adresu: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za p ..

Ponedjeljak, 12 Rujan 2011 07:03 «Svjetski dan prve pomoći»

«Svjetski dan prve pomoći»

Svake godine, u Hrvatskoj i svijetu, raste broj društava Crvenog križa koja prihvaćaju inicijativu Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i druge subote u mjesecu rujnu obilježavaju Svjetski dan prve pomoći. Cilj je privući pažnju javnosti i ukazati na važnost pravodobno i na pravilan način pružene prve pomoći. Kroz prvu pomoć nastoji se također izgraditi svijest o solidarnom pomaganju svima kojima je pomoć potrebna, bez razlike.

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina