Petak, 28 Lipanj 2013 14:12

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora za djelatnost političkih stranaka

Na temelju članka 4. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 4/13) i članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst i 5/13), Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 

I. Daje se u zakup sljedeći poslovni prostor u Sv. Ivanu Zelini:

 

ADRESA

OZNAKA POSLOVNOG PROSTORA

POVRŠINA U M²

NAMJENA

POČETNA MJESEČNA ZAKUPNINA U KUNAMA PO M²

POČETNA MJESEČNA ZAKUPNINA

Trg. A. Starčevića 13, 10380 Sv. Ivan Zelina

u zgradi izgrađenoj na kčbr. 1682/1, k.o. Zelina, II. kat lijevo, ulaz 6

17

za djelatnost političkih stranaka

7,50

127,50

 

 

II. Uvjeti javnog natječaja:

 

Javni natječaj će se provoditi podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme do 28. veljače 2018. godine, s mogućnošću njegova produljenja pod istim ili promjenjivim uvjetima.

Poslovni prostor daje se u viđenom stanju, a može se razgledati radnim danom od 10:00 do 12:00 sati uz prethodnu najavu na telefon broj 01/ 2019 200.

Sve troškove vezane uz sklapanje ugovora o zakupu snosi zakupnik.

Ponuditelji koji sudjeluju na natječaju su dužni uplatiti jamčevinu u visini početnog mjesečnog iznosa zakupnine.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun broj IBAN HR9023600001842900004, Proračun Grada Sv. Ivana Zeline s pozivom na broj 24-7706 – OIB ponuditelja, a može se uplatiti i u računovodstvu Grada (soba br. 37/I kat).

Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, jamčevina se uračunava u zakupninu, odnosno ukoliko odbije zaključiti ugovor o zakupu, jamčevina se ne vraća. Ostalim ponuditeljima jamčevina se vraća.

Za vrijeme trajanja ugovora mjesečna zakupnina može se izmijeniti Odlukom Gradonačelnika.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve političke stranke, osim političkih stranaka koje već imaju u zakupu poslovni prostor u vlasništvu Grada.

Ponuda mora sadržavati:

1. Puni naziv i sjedište političke stranke,

2. Original ili ovjerenu presliku izvatka rješenja o registraciji političke organizacije,

3. Original ili ovjerenu presliku potvrde nadležne porezne uprave da nema poreznih i drugih dugovanja,

4. Ponuđenu mjesečnu zakupninu, najmanje u visini početne natječajne zakupnine,

5. Dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

Sva priložena dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana od dana objave javnog natječaja.

 

 

 

III. Dostavljanje i javno otvaranje ponuda:

 

Ponude se podnose u zatvorenim omotnicama zaključno s danom 08. srpnja 2013. godine do 10,00 sati, na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, uz naznaku "PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - ne otvarati".

Do navedenog roka ponude moraju biti zaprimljene u Gradu Sv. Ivan Zelini, a ne u poštanskom uredu.

Javno otvaranje ponuda istovjetno je roku za njihovo podnošenje, a izvršit će se danom 08. srpnja 2013. godine u 10,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I kat, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina.

Pisane ponude u zatvorenim omotnicama koje pristignu nakon utvrđenog roka odbacit će se kao nepravovremene i odmah vratiti ponuditeljima.

 

IV. Izbor najpovoljnije ponude:

 

Kao najpovoljnija pisana ponuda u zatvorenoj omotnici odabrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta javnog natječaja nudi najveću mjesečnu zakupninu.

Ukoliko 2 ili više ponuditelja ponude istu cijenu i ispunjavaju uvjete javnog natječaja, natječaj će se ponoviti.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda Povjerenstvo za javni natječaj utvrdit će da li su pristigle ponude potpune i pravovremene, da li udovoljavaju propisanim uvjetima javnog natječaja, te na temelju utvrđenja o zadovoljavanju uvjeta i visine ponuđene zakupnine, utvrditi će koju ponudu smatra najpovoljnijom.

Zakupodavac zadržava pravo da ne izabere nijednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez odgovornosti za bilo kakvu štetu sudionicima javnog natječaja.

 

KLASA: 372-03/13-01/02

URBROJ: 238/30-02/19-13-22

Sv. Ivan Zelina, 28. lipanj 2013.

 

GRADONAČELNIK:

 

Hrvoje Košćec

Pročitano 969 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija