Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 64

Utorak, 08 Siječanj 2013 13:31

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 10 Na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora ("Zelinske novine", br. 5/97, 2/03, 6/04 i 5/10) i članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 11/09 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

 

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 

I. Daju se u zakup sljedeći poslovni prostori u Sv. Ivanu Zelini:

 

REDNI BROJ

ADRESA

OZNAKA POSLOVNOG PROSTORA

POVRŠINA U M²

NAMJENA

POČETNA MJESEČNA

ZAKUPNINA U KUNAMA

PO M²

POČETNA MJESEČNA

ZAKUPNINA

1.

Ulica braće Radića 8, 10380 Sv. Ivan Zelina

I.kat lijevo, ulaz 1

40

za djelatnost političkih stranaka

7,50

300,00

2.

Ulica braće Radića 8, 10380 Sv. Ivan Zelina

I.kat lijevo, ulaz 2

40

za djelatnost političkih stranaka

7,50

300,00

3.

Ulica braće Radića 8, 10380 Sv. Ivan Zelina

I.kat desno, kod stepeništa za II. kat

24

za djelatnost političkih stranaka

7,50

180,00

4.

Ulica braće Radića 8, 10380 Sv. Ivan Zelina

potkrovlje desno, soba br. 9

14

za djelatnost političkih stranaka

7,50

105,00

5.

Trg. A. Starčevića 13, 10380 Sv. Ivan Zelina

II. kat lijevo, ulaz 5

18

za djelatnost političkih stranaka

7,50

135,00

6.

Trg. A. Starčevića 13, 10380 Sv. Ivan Zelina

II. kat lijevo, ulaz 6

17

za djelatnost političkih stranaka

7,50

127,50

7.

Trg kardinala A. Stepinca 1, 10380 Sv. Ivan Zelina

prizemlje sportske dvorane

40

za djelatnost političkih stranaka

7,50

300,00

 

 

 

II. Uvjeti javnog natječaja:

Javni natječaj će se provoditi podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Poslovne prostorije daju se u zakup na određeno vrijeme do 5 godina, s mogućnošću njegova produljenja pod istim ili promjenjivim uvjetima.

Poslovne prostorije daju se u viđenom stanju, a mogu se razgledati radnim danom od 10:00 do 12:00 sati uz prethodnu najavu na telefon broj 01/ 2019 200.

Pisane ponude u zatvorenim omotnicama za zakup poslovnih prostorija podnose se jedinstveno za pojedinu poslovnu prostoriju.

Sve troškove vezane uz sklapanje ugovora o zakupu (solemnizacija i dr.) snosi zakupnik.

Ponuditelji koji sudjeluju na natječaju su dužni uplatiti jamčevinu u visini početnog mjesečnog iznosa zakupnine.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun broj: 2360000-1842900004, Proračun Grada Sv. Ivana Zeline s pozivom na broj 24-7242 – OIB ponuditelja, a može se uplatiti i u računovodstvu Grada (soba br. 37/I kat).

Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, jamčevina se uračunava u zakupninu, odnosno ukoliko odbije zaključiti ugovor o zakupu, jamčevina se ne vraća. Ostalim ponuditeljima jamčevina se vraća.

Za vrijeme trajanja ugovora mjesečna zakupnina može se izmijeniti Odlukom Gradonačelnika.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve političke stranke, ali u zakup im se može dati samo jedan poslovni prostor.

Ponuda mora sadržavati:

1. Puni naziv i sjedište političke stranke,

2. Original ili ovjerenu presliku izvatka rješenja o registraciji političke organizacije,

3. Original ili ovjerenu presliku potvrde nadležne porezne uprave da nema poreznih i drugih dugovanja,

4. Tabelarni redni broj poslovnog prostora,

5. Ponuđenu mjesečnu zakupninu, najmanje u visini početne natječajne zakupnine,

6. Dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 Sva priložena dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana od dana objave javnog natječaja.

 

III. Dostavljanje i javno otvaranje ponuda:

 Ponude se podnose u zatvorenim omotnicama zaključno s danom 18. siječanj 2013. godine do 9,00 sati, na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, uz naznaku "PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - ne otvarati".

Do navedenog roka ponude moraju biti zaprimljene u Gradu Sv. Ivan Zelini, a ne u poštanskom uredu.

Javno otvaranje ponuda istovjetno je roku za njihovo podnošenje, a izvršit će se danom 18. siječanj 2013. godine u 9,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I kat, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina.

Pisane ponude u zatvorenim omotnicama koje pristignu nakon utvrđenog roka odbacit će se kao nepravovremene i odmah vratiti ponuditeljima.

 

IV. Izbor najpovoljnije ponude:

 

Kao najpovoljnija pisana ponuda u zatvorenoj omotnici odabrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta javnog natječaja nudi najveću mjesečnu zakupninu.

Ukoliko 2 ili više ponuditelja ponude istu cijenu i ispunjavaju uvjete javnog natječaja, prioritet ostvaruje onaj ponuditelj čija je pisana ponuda u zatvorenoj omotnici ranije zaprimljena.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda Povjerenstvo za javni natječaj utvrdit će za koje su poslovne prostorije dostavljene pisane ponude u zatvorenim omotnicama, da li su te ponude potpune i pravovremene, da li udovoljavaju propisanim uvjetima javnog natječaja, te na temelju utvrđenja o zadovoljavanju uvjeta i visine ponuđene zakupnine, utvrditi će koju ponudu smatra najpovoljnijom.

Zakupodavac zadržava pravo da ne izabere nijednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez odgovornosti za bilo kakvu štetu sudionicima javnog natječaja.

 

KLASA: 372-03/13-01/02
URBROJ: 238/30-02/19-13-2Sv. Ivan Zelina, 08. siječanj 2013.

 GRADONAČELNIK:
Vlado Žigrović, dr.vet.med., v.r.

Pročitano 1106 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija