Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 64

Petak, 21 Prosinac 2012 16:01

Natječaj za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnuh naprava - kioska


N A T J E Č A J
za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava - kioska

I. Daju se u zakup sljedeće lokacije u Sv. Ivanu Zelini:
1. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 10,00 m2 za namjenu: prodaja tiska
2. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 12,00 m2 za namjenu: prodaja tekstila
3. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 13,00 m2 za namjenu: prodaja mesa
4. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 13,00 m2 za namjenu: prodaja cvijeća
5. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 21,00 m2 za namjenu: prodaja voća i povrća
6. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 15,00 m2 za namjenu: servis za skraćivanje i popravke
odjevnih predmeta
7. lokacija na javnoj površini (Ul. I. Gundulića kod ulaza na gradsko groblje), površine 8,00 m2 za namjenu: prodaja
cvijeća i svijeća
8. lokacija na novoj tržnici (Ul. braće Radića) površine 15,00 m2 za namjenu: prodaja tekstila
9. lokacija na novoj tržnici (Ul.braće Radića) površine 12,00 m2 za namjenu: frizerske usluge

II. Lokacije iz točke I. daju se u zakup na određeno vrijeme do 31. prosinca 2014. godine, uz pravo zakupodavca da,
bez ikakve odgovornosti, u svako doba i prije isteka tog roka odustane od ugovora o zakupu bez navođenja razloga
odustanka.

III. Zakupljene lokacije ne smiju se dati u podzakup.

IV. Početna cijena zakupnine:
- za cjelokupnu lokaciju pod I.1. iznosi 131,00 EUR-a (protuvrijednost u kunama) mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.2. iznosi 72,00 EUR-a (protuvrijednost u kunama) mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.3. iznosi 78,00 EUR-a (protuvrijednost u kunama) mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.4. iznosi 104,00 EUR-a (protuvrijednost u kunama) mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.5. iznosi 126,00 EUR-a (protuvrijednost u kunama) mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.6. iznosi 90,00 EUR-a (protuvrijednost u kunama) mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.7. iznosi 48,00 EUR-a (protuvrijednost u kunama) mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.8. iznosi 90,00 EUR-a (protuvrijednost u kunama) mjesečno
- za cjelokupnu lokaciju pod I.9. iznosi 72,00 EUR-a (protuvrijednost u kunama) mjesečno.
U zakupninu nisu uključeni režijski troškovi, već sve režijske troškove, kao i naknade, odnosno poreze vezane uz
pojedinu predmetnu lokaciju snosi zasebno u cijelosti zakupnik.

V. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe za svaku lokaciju, ali u zakup im se može dati samo jedna lokacija
(bilo novim zakupcima, bilo dosadašnjim).

VI. Prvenstveno pravo zakupa imaju dosadašnji zakupnici predmetnih lokacija pod uvjetom da nemaju dospjelih dugovanja prema Gradu Sv. Ivanu Zelini, kao i pod uvjetom da prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine postignut na natječaju za predmetne lokacije.

VII. Ponude se podnose u zatvorenim omotnicama zaključno s danom 31. prosinca 2012. godine do 10,00 sati na adresu: Grad Sv. Ivan Zelina, Povjerenstvo za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih naprava, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, uz naznaku «ponuda /zakup lokacije/ - ne otvarati».
Do navedenog roka ponude moraju biti zaprimljene u Gradu Sv. Ivan Zelini, a ne u poštanskom uredu.
U ponudi je potrebno navesti za koju lokaciju se ponuditelj natječe, te navesti cijenu zakupnine koju nudi za tu lokaciju.
Uz ponudu je potrebno priložiti:
- osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, odnosno naziv, adresa, osobni identifikacijski broj)
- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe
- rješenje o upisu u registar obrtnika ili obrtnicu za fizičke osobe - obrtnike
- izvod iz sudskog, odnosno drugog registra za pravne osobe
- dokaz o nekažnjavanju fizičke osobe, odnosno direktora ili druge odgovorne osobe pravne osobe (uvjerenje suda, odnosno izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika)
- potvrdu Porezne uprave iz koje je vidljivo da nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu Sv. Ivanu Zelini s osnove obveze plaćanja gradskih poreza, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude
- potvrdu Grada Sv. Ivana Zeline iz koje je vidljivo da nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu Sv. Ivanu Zelini (s osnove plaćanja zakupnine, komunalne naknade i dr.), ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude.
Priložena dokumentacija može biti i u preslici, čija će se istovjetnost s izvornikom provjeriti prije zaključivanja ugovora o zakupu lokacije.
Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je kod zaključivanja ugovora o zakupu lokacije predati Gradu Sv. Ivanu Zelinu bjanko zadužnicu na iznos do 50.000,00 kuna, potvrđenu kod javnog bilježnika, kao osiguranje za uredno izvršavanje svih obveza iz tog ugovora.

VIII. Javno otvaranje ponuda bit će 31. prosinca 2012. godine u 10,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I kat, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina.
Svi ponuditelji mogu biti nazočni kod javnog otvaranja ponuda.
Nepravovremene i nepotpune ponude, kao i ponude ponuditelja koji imaju nepodmireni dospjeli dug prema Gradu neće se razmatrati.

IX. Grad pridržava pravo ne odabrati ni jednog ponuditelja te pravo poništenja natječaja bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 01/2019-200; 2019-209.

KLASA: 372-03//12-01/04
URBROJ: 238/30-02/07-12-2
Sv. Ivan Zelina, 18. prosinca 2012.

GRADONAČELNIK:
Vlado Žigrović, dr.vet.med,v.r

 

Pročitano 1183 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija