Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 63

Utorak, 31 Srpanj 2012 06:37

Natječaj za davanje poslovnog prostora

 

Na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora ("Zelinske novine", br. 5/97, 2/03, 6/04 i 5/10) i članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 11/09 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I           Daje se u zakup, u viđenom stanju, neuređeni poslovni prostor površine 34 m2 (galerija 20 m2 i terasa 14 m2) u Sportskoj dvorani na adresi: Trg kardinala Alojzija Stepinca 1, Sv. Ivan Zelina, izgrađenoj na kčbr. 1834/1 k. o. Zelina:

- rok zakupa - određeno vrijeme od 5 (pet) godina, uz pravo zakupodavca da, bez ikakve odgovornosti (bez obveze naknade štete, odnosno bez obveze povrata uloženih sredstava i dr.), odustane od ugovora o zakupu i prije isteka tog roka u slučaju privođenja predmetnog prostora drugoj namjeni, iako zakupnik uredno izvršava sve svoje obveze

- početni iznos zakupnine za cjelokupni poslovni prostor (34 m2) je  555,00   kuna mjesečno

- iznos jamčevine:  555,00  kuna

- namjena: ugostiteljska djelatnost

 


 

II          Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati i sve režijske troškove, odnosno naknade za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga koje koristi.

Obračunavanje zakupnine i režijskih troškova, odnosno naknade za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga počinje od dana potpisivanja ugovora o zakupu, u kojem će se regulirati način, odnosno rokovi plaćanja istog a sukladno odredbama Zakona o zakupu  i kupoprodaji poslovnoga prostora.

Zakupnika će se osloboditi plaćanja zakupnine za određeno vremensko razdoblje do iznosa uloženih sredstava koji ne smije biti veći od 33.300,00 kuna, a za koja ulaganja mora imati prethodno pisano odobrenje zakupodavca te nakon izvršenog ulaganja zakupodavcu mora  predati dokaz o izvršenom plaćanju tog ulaganja.

Zakupnik može izvršiti u predmetni poslovni prostor i ulaganja veća od 33.300,00 kuna, ali samo uz prethodno pisano odobrenje zakupodavca s time da su ta ulaganja isključivi bespovratni trošak zakupnika i nisu osnova za oslobađanje od plaćanja zakupnine, odnosno ne kompenziraju se sa zakupninom.

U slučaju prestanka zakupa, bez krivnje zakupodavca, prije nego je uloženi iznos (maksimalno  33.300,00 kuna) pokriven kroz oslobađanje od plaćanja zakupnine, zakupnik nema pravo na razmjerni povrat tog uloženog iznosa.

Zakupnik na kojeg se ne odnosi zabrana davanja u podzakup iz čl. 58. st. 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, može dati u podzakup predmetni poslovni prostor, ali samo uz izričitu pisanu suglasnost zakupodavca.

Sve troškove vezane uz sklapanje ugovora o zakupu (solemnizacija i dr.) snosi zakupnik.

 

III.        Natjecati se mogu  fizičke i pravne osobe.

IV.       Ponude se podnose u zatvorenim omotnicama zaključno s danom 09. kolovoza           2012.  godine do 9,00 sati, na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, uz naznaku "ponuda (zakup prostora u Sportskoj dvorani) - ne otvarati".

Do navedenog roka ponude moraju biti zaprimljene u Gradu Sv. Ivan Zelini, a ne u poštanskom uredu.

Ponuda mora sadržavati:

1. osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, odnosno naziv, adresa, osobni

identifikacijski broj)

2. presliku osobne iskaznice za fizičke osobe

3. rješenje o upisu u registar obrtnika ili obrtnicu za fizičke osobe - obrtnike

4. izvod iz sudskog, odnosno drugog registra za pravne osobe

5. dokaz o nekažnjavanju fizičke osobe, odnosno direktora ili druge odgovorne

osobe pravne osobe (uvjerenje suda, odnosno izjava ponuditelja), ne stariji od 30

dana od dana podnošenja ponude

6. dokaz o prvenstvenom pravu za osobe iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

7. dokaz o financijskoj stabilnosti BON 1, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja

ponude

8. dokaz o solventnosti SOL 2, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude

9.  potvrdu Porezne uprave iz koje je vidljivo da nema duga po osnovi podmirenja

obveza po osnovi javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude

10. potvrdu Grada Sv. Ivana Zeline iz koje je vidljivo da nema duga prema Gradu Sv.

Ivanu Zelini,  ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude

11. izjavu ponuditelja da nema dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom

proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ne stariju

od 30 dana od dana podnošenja ponude

12. dokaz o uplaćenoj jamčevini

13. ponuđeni iznos zakupnine

Dokumentacija pod brojevima 3 do 12  može se  predati i u preslici, čija će s istovjetnost s izvornikom utvrditi prije zaključivanja ugovora o zakupu.

 

V         Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun broj: 2360000-1842900004, Proračun Grada Sv. Ivana Zeline s pozivom na broj 68-7706 – OIB ponuditelja, a može se uplatiti i u računovodstvu Grada (soba br. 37/I kat).

Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, jamčevina se uračunava u zakupninu, odnosno ukoliko odbije zaključiti ugovor o zakupu, jamčevina se ne vraća. Ostalim ponuditeljima jamčevina se vraća.

 

VI        Pravo na zakup ima ponuditelj koji uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja ponudi i najviši iznos zakupnine.

 

Ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude,  članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta RH najmanje 12 mjeseci,   imaju prednost pri zakupu poslovnog prostora sukladno odredbama čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja, ponude isti iznos zakupnine, natječaj će se ponoviti.

 

VII       Poslovni prostor može se razgledati svakog radnog dana od 09,00 - 13,00 sati, uz prethodnu najavu na tel.: 01/2019-209.

VIII      Javno otvaranje ponuda bit će 09. kolovoza 2012. godine  u 9,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I kat, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina.

Svi ponuditelji mogu biti nazočni kod javnog otvaranja ponuda.

Nepravovremene i nepotpune ponude, kao i ponude ponuditelja koji imaju nepodmireni dospjeli dug prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave neće se razmatrati.

IX        Grad pridržava pravo ne odabrati ni jednog ponuditelja te pravo poništenja natječaja bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. br. 01/2019-200; 2019-209.

 

 

 

GRADONAČELNIK:

 

Vlado Žigrović, dr.vet.med., v.r.

Pročitano 1435 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina