Petak, 20 Travanj 2012 08:09

Natječaj za davanje u zakup parkirališta

I. Daje se u zakup parkiralište, sa šest parkirnih mjesta, u Sv. Ivanu Zelini na Trgu A. Starčevića (ispred dvorane
„Ivana“), ukupne površine 90 m2 za namjenu: parkiranje kupaca odnosno gostiju.

II. Parkiralište iz točke I. daje se u zakup na određeno vrijeme do 31.12.2015. godine, i to petkom i subotom od 15,00
sati pa nadalje.
Zakupodavca ima pravo da, bez ikakve odgovornosti, u svako doba i prije isteka roka otkaže ugovor o zakupu bez
navođenja razloga otkaza i bez otkaznog roka.
III. Zakupljeno parkiralište ne smije se dati u podzakup.
IV. Početna cijena zakupnine za parkiralište iz točke I. iznosi 850,00 kuna mjesečno.
V. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe.
VI. Ponude se podnose u zatvorenim omotnicama zaključno s danom 27.04.2012. godine do 12,00 sati na adresu:
Grad Sv. Ivan Zelina, Povjerenstvo za davanje u zakup parkirališta, Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, uz naznaku
«ponuda /zakup dijela parkirališta/ - ne otvarati».
Do navedenog roka ponude moraju biti zaprimljene u Gradu Sv. Ivan Zelini, a ne u poštanskom uredu.
U ponudi je potrebno navesti cijenu zakupnine koju ponuditelj nudi za predmetnu lokaciju.
Uz ponudu je potrebno priložiti:
- osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, odnosno naziv, adresa, OIB)
- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe
- rješenje o upisu u registar obrtnika ili obrtnicu za fizičke osobe – obrtnike
- izvod iz sudskog, odnosno drugog registra za pravne osobe
- dokaz o nekažnjavanju fizičke osobe, odnosno direktora ili druge odgovorne osobe pravne osobe (uvjerenje suda,
odnosno izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika)
- potvrdu Porezne uprave iz koje je vidljivo da je izvršena obveza plaćanja gradskih poreza prema Gradu Sv. Ivanu
Zelini, ne stariju od 30 dana
- potvrdu Grada Sv. Ivana Zeline o izvršenoj obvezi plaćanja komunalne naknade.
Priložena dokumentacija može biti i u preslici, čija će se istovjetnost s originalom provjeriti prije zaključivanja ugovora
o zakupu lokacije.
VII. Javno otvaranje ponuda bit će 27.04.2012. godine u 12,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I
kat, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina.
Svi ponuditelji mogu biti nazočni kod javnog otvaranja ponuda.
Nepravovremene i nepotpune ponude, kao i ponude ponuditelja koji imaju nepodmireni dospjeli dug prema Gradu
neće se razmatrati.
VIII. Grad pridržava pravo ne odabrati ni jednog ponuditelja te pravo poništenja natječaja bez ikakve odgovornosti
prema ponuditeljima i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 01/2019-200; 2019-209.

KLASA: 363-02/12-01/2
UR.BROJ: 238/30-02/19-12-2
Sv. Ivan Zelina, 19. travanj 2012.

GRADONAČELNIK
Vlado Žigrović, dr. vet. med., v.r.

 

 

Pročitano 1570 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija