Srijeda, 21 Ožujak 2012 14:01

Natječaj za zamjenu nekretnine

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10), Zaključka Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline, klasa: 360-01/11-01/02, ur.broj: 238/30-01/01-12-9 donijetog na 15. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2012. god., te članka 36.a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine, br. 11/09 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Sv. Ivana Zeline raspisuje

N A T J E Č A J
za zamjenu nekretnine

1. PREDMET I UVJETI ZAMJENE:
Grad Sv. Ivan Zelina provodi prikupljanje ponuda javnim natječajem za zamjenu nekretnine u svrhu izgradnje poslovne zgrade s tržnicom.
Predmet zamjene je nekretnina kčbr. 1773/3, Severovine, tržnica Severovine, površine 410 m2, upisana u zk. ul. br. 2421 k.o. Zelina. Navedena nekretnina mijenja se za dio poslovnog prostora tržnice u prizemlju poslovne zgrade koju će na istoj nekretnini izgraditi najpovoljniji ponuditelj prema Idejnom rješenju izrađenom od strane IPZ AR-PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Cvjetno naselje, Rugvička ulica 5 (dalje u tekstu: Idejno rješenje). Idejno rješenje čini sastavni dio natječajne dokumentacije.
Odstupanje od Idejnog rješenja moguće je samo uz suglasnost Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture odnosno Grada Sv. Ivana Zeline.
Prijenos prava vlasništva nekretnine kčbr. 1773/3 k.o. Zelina na ime najpovoljnijeg ponuditelja izvršit će istovremeno s prijenosom prava vlasništva dijela poslovnog prostora tržnice s pripadajućim sanitarnim čvorom na ime Grada Sv. Ivana Zeline.
Do trenutka uknjižbe vlasništva na nekretnini kčbr. 1773/3 k.o. Zelina na ime najpovoljnijeg ponuditelja odnosno na dijelu poslovnog prostora tržnice s pripadajućim sanitarnim čvorom na ime Grada Sv. Ivana Zeline, Grad Sv. Ivan Zelina će najpovoljnijem ponuditelju izdati potrebne isprave i/ili sklopiti s najpovoljnijim ponuditeljem posebni ugovor na temelju kojih će isti kao investitor moći ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za dozvolu izgradnje i početak korištenja poslovne zgrade s tržnicom.

Grad Sv. Ivan Zelina ima pravo prvokupa preostalog dijela poslovnog prostora tržnice.

Rok početka izgradnje poslovne zgrade s tržnicom je 31.12.2012. godine, a rok završetka izvođenja radova i ishođenja akta na temelju kojeg se građevina može početi koristiti je 31.12.2013. godine. Navedeni rokovi mogu se produžiti, uz suglasnost Grada Sv. Ivana Zeline.

Najpovoljniji ponuditelj oslobađa se od obveze plaćanje komunalnog doprinosa za izgradnju predmetne poslovne zgrade s tržnicom.

Obveze  najpovoljnijeg ponuditelja su:
- cjelokupno financiranje izgradnje poslovne zgrade s tržnicom sukladno Idejnom rješenju,
- rješavanje imovinskopravnih odnosa sa vlasnicima susjednih nekretnina,
- izrada Idejnog i Glavnog projekta,
- ishođenje akta na temelju kojeg se može početi s gradnjom građevine,
- ishođenje akta na temelju kojeg se građevina može početi koristiti (akt o uporabi),
- provedba postupka etažiranja,
- poslovni prostor tržnice s pripadajućim sanitarnim čvorom izvesti po sistemu „ključ u ruke“.

Pravo podnošenja ponude imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sv. Ivana Zeline, Trg Ante Starčevića 12, radnim danom od 7 do 15 sati, uz prethodnu najavu na telefon broj: 01/2019-200; 2019-210.

Predmetna nekretnina može se razgledati u otvorenom roku za podnošenje pisanih ponuda, uz prethodnu najavu na telefon broj: 01/2019-200; 2019-210.

2. OSTALI UVJETI ZAMJENE:
- nekretnina se zamjenjuje po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje naknadne prigovore ponuditelja po bilo kojoj osnovi
- poreze i sve druge pristojbe u vezi s zamjenom snosi ponuditelj
- ponuditelj ne smije imati dugovanja prema Gradu Sv. Ivanu Zelini
- Grad Sv. Ivan Zelina zadržava pravo poništiti natječaj, pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, kao i pravo izabrati drugog najpovoljnijeg ponuditelja među prispjelim ponudama ako najpovoljniji ponuditelj odustane od zamjene (odustankom od zamjene smatra se nesklapanje ugovora u roku utvrđenom ovim natječajem), a sve to bez ikakvog obrazloženja i odgovornosti Grada Sv. Ivana Zeline prema ponuditeljima i njihovim troškovima.

3. KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji u zamjenu, za predmetnu nekretninu, ponudi najveći broj kvadrata poslovnog prostora tržnice.
Početni odnosno minimalni broj kvadrata koji ponuditelj mora ponuditi u zamjenu, je 150m² poslovnog prostora tržnice, s time da ponuđeni broj kvadrata obavezno uključuje  pripadajući prostor sanitarnog čvora tržnice.

4. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE:
Ponuditelji su dužni dostaviti uz ponudu jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice do 10.000,00 kuna potvrđenu od javnog bilježnika.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora o međusobnim pravima i obvezama, gubi pravo na povrat jamstva za ozbiljnost ponude.
Ostalim ponuditeljima, jamstvo za ozbiljnost ponude, će se vratiti u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

5. SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, osobni identifikacijski broj i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv tvrtke, osobni identifikacijski broj, adresu, rješenje o registraciji, odnosno drugi odgovarajući dokaz pravne osobnosti za pravne osobe koje stječu pravnu osobnost na drugi način – temeljem samog zakona i dr.)
- oznaku nekretnine za koje se podnosi ponuda,
- broj ponuđenih kvadrata poslovnog prostora tržnice,
- bjanko zadužnica do 10.000,00 kuna potvrđenu od javnog bilježnika,
- dokaz o nepostojanju duga prema Gradu Sv. Ivanu Zelini od strane ponuditelja.

6. NAJPOVOLJNIJA PONUDA:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najveći broj ponuđenih kvadrata poslovnog prostora tržnice.
Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta natječaja.
Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja, ponude isti broj kvadrata poslovnog prostora tržnice, natječaj će se ponoviti.

7. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, s naznakom: «ne otvarati – ponuda za natječaj za zamjenu nekretnine».
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 06.04.2012.god. do 12,00 sati (do tog roka ponuda treba stići na urudžbeni zapisnik Grada, bilo poštom, bilo osobnom dostavom).
Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda bit će 06.04.2012.god. u 12,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I. kat, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, u nazočnosti ponuditelja, odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika.

8. SKLAPANJE UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA:
Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o odabiru sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon broj: 01/2019-200;  2019-210.

 

KLASA: 360-01/11-01/02
UR.BROJ: 238/30-02/19-12-10
Sv. Ivan Zelina, 20. ožujak 2012.

GRADONAČELNIK
Vlado Žigrović, dr.vet.med., v.r.

 

 

Pročitano 1678 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija