Srijeda, 15 Veljača 2012 08:39

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Sv. Ivana Zeline

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10), članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 36.a. stavka 1. točke 5. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine, br. 11/09 – pročišćeni tekst) te Zaključka Gradonačelnika Grada Sv. Ivana Zeline, klasa: 406-09/12-01/02, ur.broj: 238/30-02/19-12-1 od 09.02.2012. god., Gradonačelnik Grada Sv. Ivana Zeline raspisuje

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Sv. Ivana Zeline

1. PREDMET PRODAJE:
- ¼ dijela kčbr. 1567, Malčevci, voćnjak Kolčić, ukupne površine 431 m2, upisana u zk. ul. br. 377 k.o. Zelina,
- ¼ dijela kčbr. 1586, Malčevci, oranica Kolčić, ukupne površine 62 m2, upisana u zk. ul. br. 377 k.o. Zelina
- ¼ dijela kčbr. 1596, Malčevci, dvorište i zgrada Fonduš, ukupne površine 98 m2, upisana u zk. ul. br. 377 k.o. Zelina

Pravo podnošenja ponude imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.
Ponuda se obavezno dostavlja za sve tri nekretnine iz ovog natječaja, odnosno nije moguće dostaviti ponudu samo za pojedinu nekretninu.
Predmetne nekretnine može se razgledati u otvorenom roku za podnošenje pisanih ponuda, uz prethodnu najavu na telefon broj: 01/2019-200; 2019-209.

2. POČETNA CIJENA:
- 22.000,00 kuna za sve tri nekretnine zajedno

3. JAMČEVINA:
Ponuditelji su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na žiro-račun Grada Sv. Ivana Zeline, broj: 2360000-1842900004,  model:  68,  poziv na broj: 7706 – OIB ponuditelja, s naznakom «jamčevina za natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Zelina». Ista se može uplatiti i na blagajni  prodavatelja - Grada.
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora, odnosno uplate kupoprodajne cijene, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

4. SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, osobni identifikacijski broj  i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv tvrtke, osobni identifikacijski broj, adresu, rješenje o registraciji, odnosno drugi odgovarajući dokaz pravne osobnosti za pravne osobe koje stječu pravnu osobnost na drugi način – temeljem samog zakona i dr.)
- oznaku sve tri nekretnine za koje se podnosi ponuda
- iznos ponuđene cijene
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine.
- dokaz o nepostojanju duga prema Gradu Sv. Ivanu Zelini od strane ponuditelja, kao i od strane članova njegovog kućanstva, te tvrtki i obrta koji su bilo u vlasništvu ponuditelja, bilo u vlasništvu članova njegovog kućanstva.

5. UVJETI PRODAJE:
- nekretnine se prodaju po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi
- poreze i sve druge pristojbe u vezi s kupoprodajom snosi kupac
- kupac i članovi njegovog kućanstva, kao i tvrtke i obrti u njihovom vlasništvu ne smiju imati dugovanja prema Gradu Sv. Ivanu Zelini
- nekretnine se prodaju pod uvjetom jednokratne isplate ponuđene cijene u cijelosti
- kupcu će se dozvoliti upis vlasništva u zemljišne knjige po uplati kupoprodajne cijene u cijelosti
- prodavatelj zadržava pravo poništiti natječaj, pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, kao i pravo izabrati drugog najpovoljnijeg ponuditelja među prispjelim ponudama ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje (odustankom od kupnje smatra se nesklapanje ugovora u roku utvrđenom ovim natječajem, odnosno neplaćanje kupoprodajne cijene u roku utvrđenom ovim natječajem), a sve to bez ikakvog obrazloženja i odgovornosti prodavatelja prema ponuditeljima i njihovim troškovima.

6. NAJPOVOLJNIJA PONUDA:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta natječaja.
Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja, ponude isti iznos cijene,  natječaj će se ponoviti.

7. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, s naznakom: «ne otvarati – ponuda za natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Zelina».
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 24.02.2012.god. do 12,00 sati (do tog roka ponuda treba stići na urudžbeni zapisnik prodavatelja – Grada, bilo poštom, bilo osobnom dostavom).
Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda bit će 24.02.2012.god. do 12,00  sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I. kat, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, u nazočnosti ponuditelja, odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika.

8. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA I PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CIJENE:
Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o odabiru sklopiti kupoprodajni ugovor, te u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora platiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon broj: 01/2019-200;  2019-209.

GRADONAČELNIK:
Vlado Žigrović, dr.vet.med., v.r.
Pročitano 1608 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija