Utorak, 25 Listopad 2011 07:52

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Sv. Ivana Zeline

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(NN, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10), članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 36.a. stavka 1. točke 5. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine, br. 11/09 – pročišćeni tekst) te Zaključka Gradonačelnika Grada Sv. Ivana Zeline, klasa: 944-07/08-01/01, ur.broj: 238/30-02/07-11-6 od 19. listopada 2011. god., Gradonačelnik Grada Sv. Ivana Zeline raspisuje

Natječaj
za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Sv. Ivana Zeline


1. PREDMET PRODAJE:
- kčbr. 2947, Ruškovica, oranica Lešćica, površine 1090 m2, upisana u zk. ul. br. 2421 k.o. Zelina.

Pravo podnošenja ponude imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.
Predmetna nekretnina može se razgledati u otvorenom roku za podnošenje pisanih ponuda, uz prethodnu najavu na telefon broj: 01/2019-200; 2019-209.

2. POČETNA CIJENA:
- 28.000,00 kuna za cjelokupnu predmetnu nekretninu

3. JAMČEVINA:
Ponuditelji su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na žiro-račun Grada Sv. Ivana Zeline, broj:
2360000-1842900004, model: 68, poziv na broj: 7706 – OIB ponuditelja, s naznakom «jamčevina za natječaj za prodaju nekretnine u k.o. Zelina». Ista se može uplatiti i na blagajni prodavatelja - Grada.
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora, odnosno uplate kupoprodajne
cijene, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

4. SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, osobni identifikacijski broj i adresu prebivališta; za Sv. Ivan Zelina, 16. prosinca 2005. godine ZELINSKE NOVINE strana 2 broj 17/05
SLUŽBENO GLASILO GRADA SVETOG IVANA ZELINE
pravne osobe: naziv tvrtke, osobni identifikacijski broj, adresu, rješenje o registraciji, odnosno drugi odgovarajući dokaz pravne osobnosti za pravne osobe koje stječu pravnu osobnost na drugi način – temeljem samog zakona i dr.)
- oznaku nekretnine za koju se podnosi ponuda
- iznos ponuđene cijene
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine.
- dokaz o nepostojanju duga prema Gradu Sv. Ivanu Zelini od strane ponuditelja, kao i od strane članova njegovog kućanstva, te tvrtki i obrta koji su bilo u vlasništvu ponuditelja, bilo u vlasništvu članova njegovog kućanstva.

5. UVJETI PRODAJE:
- nekretnina se prodaje po načelu «viđeno-kupljeno» što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi
- poreze i sve druge pristojbe u vezi s kupoprodajom snosi kupac
- kupac i članovi njegovog kućanstva, kao i tvrtke i obrti u njihovom vlasništvu ne smiju imati dugovanja prema Gradu Sv. Ivanu Zelini
- nekretnina se prodaje pod uvjetom jednokratne isplate ponuđene cijene u cijelosti
- kupcu će se dozvoliti upis vlasništva u zemljišne knjige po uplati kupoprodajne cijene u cijelosti
- prodavatelj zadržava pravo poništiti natječaj, pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, kao i pravo izabrati drugog
najpovoljnijeg ponuditelja među prispjelim ponudama ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje (odustankom od kupnje smatra se nesklapanje ugovora u roku utvrđenom ovim natječajem, odnosno neplaćanje kupoprodajne cijene u roku utvrđenom ovim natječajem) a sve to bez ikakvog obrazloženja i odgovornosti prodavatelja prema ponuditeljima i njihovim troškovima.

6. NAJPOVOLJNIJA PONUDA:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos
ponuđene cijene.
Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta natječaja.
Natječaj je valjan ako pristigne makar i samo jedna valjana ponuda.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja, ponude isti iznos cijene, natječaj će se ponoviti.

7. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A.
Starčevića 12, s naznakom: «ne otvarati – ponuda za natječaj za prodaju nekretnine u k. o. Zelina».
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 04. studeni 2011. god. do 14,00 sati (do tog roka ponuda treba stići na
urudžbeni zapisnik prodavatelja – Grada, bilo poštom, bilo osobnom dostavom).
Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda bit će 04. studenog 2011. god. u 14,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I. kat, na adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, u nazočnosti ponuditelja, odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika.

8. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA I PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CIJENE:
Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o odabiru sklopiti kupoprodajni ugovor, te u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora platiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon broj: 01/2019-200; 2019-209.

GRADONAČELNIK:
Vlado Žigrović, dr.vet.med., v.r.

Pročitano 2010 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija