Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 63

Srijeda, 21 Ožujak 2012 15:01

Natječaj za zamjenu nekretnine

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10), Zaključka Gradskog vijeća Grada Sv. Ivana Zeline, klasa: 360-01/11-01/02, ur.broj: 238/30-01/01-12-9 donijetog na 15. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2012. god., te članka 36.a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine, br. 11/09 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Sv. Ivana Zeline raspisuje

N A T J E Č A J
za zamjenu nekretnine

1. PREDMET I UVJETI ZAMJENE:
Grad Sv. Ivan Zelina provodi prikupljanje ponuda javnim natječajem za zamjenu nekretnine u svrhu izgradnje poslovne zgrade s tržnicom.
Predmet zamjene je nekretnina kčbr. 1773/3, Severovine, tržnica Severovine, površine 410 m2, upisana u zk. ul. br. 2421 k.o. Zelina. Navedena nekretnina mijenja se za dio poslovnog prostora tržnice u prizemlju poslovne zgrade koju će na istoj nekretnini izgraditi najpovoljniji ponuditelj prema Idejnom rješenju izrađenom od strane IPZ AR-PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Cvjetno naselje, Rugvička ulica 5 (dalje u tekstu: Idejno rješenje). Idejno rješenje čini sastavni dio natječajne dokumentacije.
Odstupanje od Idejnog rješenja moguće je samo uz suglasnost Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture odnosno Grada Sv. Ivana Zeline.
Prijenos prava vlasništva nekretnine kčbr. 1773/3 k.o. Zelina na ime najpovoljnijeg ponuditelja izvršit će istovremeno s prijenosom prava vlasništva dijela poslovnog prostora tržnice s pripadajućim sanitarnim čvorom na ime Grada Sv. Ivana Zeline.
Do trenutka uknjižbe vlasništva na nekretnini kčbr. 1773/3 k.o. Zelina na ime najpovoljnijeg ponuditelja odnosno na dijelu poslovnog prostora tržnice s pripadajućim sanitarnim čvorom na ime Grada Sv. Ivana Zeline, Grad Sv. Ivan Zelina će najpovoljnijem ponuditelju izdati potrebne isprave i/ili sklopiti s najpovoljnijim ponuditeljem posebni ugovor na temelju kojih će isti kao investitor moći ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za dozvolu izgradnje i početak korištenja poslovne zgrade s tržnicom.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10), članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 36.a. stavka 1. točke 5. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine, br. 11/09 – pročišćeni tekst) te Zaključka Gradonačelnika Grada Sv. Ivana Zeline, klasa: 406-09/12-01/02, ur.broj: 238/30-02/19-12-1 od 09.02.2012. god., Gradonačelnik Grada Sv. Ivana Zeline raspisuje

N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Sv. Ivana Zeline

1. PREDMET PRODAJE:
- ¼ dijela kčbr. 1567, Malčevci, voćnjak Kolčić, ukupne površine 431 m2, upisana u zk. ul. br. 377 k.o. Zelina,
- ¼ dijela kčbr. 1586, Malčevci, oranica Kolčić, ukupne površine 62 m2, upisana u zk. ul. br. 377 k.o. Zelina
- ¼ dijela kčbr. 1596, Malčevci, dvorište i zgrada Fonduš, ukupne površine 98 m2, upisana u zk. ul. br. 377 k.o. Zelina

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(NN, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10), članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 36.a. stavka 1. točke 5. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine, br. 11/09 – pročišćeni tekst) te Zaključka Gradonačelnika Grada Sv. Ivana Zeline, klasa: 944-07/08-01/01, ur.broj: 238/30-02/07-11-6 od 19. listopada 2011. god., Gradonačelnik Grada Sv. Ivana Zeline raspisuje

Natječaj
za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Sv. Ivana Zeline


1. PREDMET PRODAJE:
- kčbr. 2947, Ruškovica, oranica Lešćica, površine 1090 m2, upisana u zk. ul. br. 2421 k.o. Zelina.

Petak, 10 Lipanj 2011 09:54

Poziv na pismeno testiranje

Na temelju čl. 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i po­dručnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, dana 10. lipnja 2011., objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Četvrtak, 26 Svibanj 2011 12:13

Javni natječaj za imenovanje

  U „Narodnim novinama" broj 57 od 25.05.2011. objavljen je natječaj za imenovanje na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

 Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

 Od dana objave u „Narodnim novinama" počinje teći osmodnevni rok za podno­šenje prijava na natječaj. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada 02.06.2011. posljednji dan roka.

Četvrtak, 07 Travanj 2011 11:26

Subvencije Grada Sv. Ivana Zeline za 2011.

Na temelju članka 23. stavka 2. Odluke o subvencijama u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline za 2011. godinu („Zelinske novine“,br.2/11) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br.11/09 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 23. ožujka 2011. godine raspisuje 11 natječaja za subvencije u poljoprivredi za 2011. godinu kako slijedi:
 

Četvrtak, 22 Travanj 2010 11:39

Natječaji Grada u 2010. godini

Na temelju članka 23. stavka 2. Odluke o subvencijama u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline u 2010. godini („Zelinske novine“, br. 2/10) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br.11/09 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 16. ožujka 2010. godine raspisano je 11 natječaja.

Stranica 36 od 36

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija