Srijeda, 30 Listopad 2019 07:41

Procedura o blagajničkom poslovanju

Na temelju članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06-pročišćeni tekst, 9/09, 11/09-pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13-pročišćeni tekst, 4/18, 20/18-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline, donio je

PROCEDURU O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

Članak 1.

Procedurom o blagajničkom poslovanju uređuje se blagajničko poslovanje Grada Svetog Ivana Zeline, poslovne knjige i dokumentacija u blagajničkom poslovanju, kontrola blagajničkog poslovanja, plaćanje gotovim novcem, kao i druga pitanja u vezi blagajničkog poslovanja.

Članak 2.

Gotovinu Grada Svetog Ivana Zeline čine:
-novčana sredstva naplaćena od fizičkih i pravnih osoba
-novčana sredstva podignuta s transakcijskog računa Grada Svetog Ivana Zeline
-novčana sredstva koja se nalaze u blagajni Grada Svetog Ivana Zeline – početna salda

Članak 3.

U Gradu Svetom Ivanu Zelini vode se tri blagajne:
- glavna blagajna
- salda-konti blagajna
- blagajna za naplatu naknade za uređenje voda


Članak 4.

Blagajničko poslovanje evidentira se preko:
-naloga za naplatu (uplatnica), i kodiranog naloga za nacionalna plaćanja
-naloga za isplatu (isplatnica)
-blagajničkog izvješća
Blagajničke poslove obavlja Referent – blagajnik i likvidator, a dužan - dužna je voditi evidenciju blagajničkog poslovanja (uplatnice, isplatnice, blagajničko izvješće) i popratne priloge ( račune, naloge, potvrde i dr.).
Blagajničko poslovanje se vodi putem programske aplikacije.

Članak 5.

Odgovornost za blagajničko poslovanje

Gotovinska novčana sredstva drže se u kasi blagajne. Referent - blagajnik i likvidator odgovoran-odgovorna je za naplate, isplate i stanje gotovine u blagajni. Kontrolu blagajničkog poslovanja obavlja Referent za knjigovodstvo, koji i knjiži blagajničko poslovanje u glavnoj knjizi.

Članak 6.

U glavnoj blagajni evidentiraju se sljedeće uplate:
-podignuta gotovina s transakcijskog računa,
-naknada za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo
-povremeni prihodi i primici koji nisu vezani uz evidenciju u sklopu programskog rješenja KOMIS i FAKTURIRANJE
U glavnoj blagajni evidentiraju se slijedeće isplate:
-polog gotovine na transakcijski račun Grada Svetog Ivana Zeline,
-plaćanje nabavljenih dobara i usluga,
-dnevnice i troškovi službenih putovanja,
-ostale isplate koje su vezane uz redovno poslovanje upravnih tijela Grada Svetog Ivana
Zeline.

U salda-konti blagajni evidentiraju se uplate po osnovi:
komunalne naknade
komunalnog doprinosa
naknade za korištenje javnih prostora
zakupa poslovnog prostora
refundacije materijalnih troškova
kazna
koncesija
te isplate po osnovi pologa gotovine na transakcijski račun Grada Svetog Ivana Zeline.

U blagajni za naplatu naknade za uređenje voda (prihod Hrvatskih voda) evidentira se: naplata naknade za uređenje voda
isplata po osnovu pologa gotovine na izdvojeni račun Hrvatskih voda

Članak 7.

Isplate i naplate koje se evidentiraju u glavnoj blagajni, mogu se obavljati samo na temelju prethodno izdanog dokumenta kojim se odobrava isplata (račun, nalog, odluka ili drugi važeći dokument), te važećeg dokumenta za naplatu.
Blagajnički izvještaj s dokumentima o isplati i naplati prije njegove predaje na knjiženje mora biti ovjeren od strane blagajnika.

Članak 8.

Svaki dokument u vezi s gotovinskom isplatom i uplatom mora biti numeriran i popunjen tako da isključuje mogućnost naknadnog dopisivanja.

Članak 9.

Glavna blagajna se vodi dnevno, a zaključuje se sa zadnjim danom tekućeg mjeseca, kad se utvrđuje stvarno stanje blagajne.
Salda - konti blagajna i blagajna za naplatu naknade za uređenje voda, vode se i zaključuju dnevno.

Članak 10.

Blagajnički maksimum iznosi 10.000,00 kuna što je određeno Odlukom
KLASA:401-01/19-01/01, URBROJ:238/30-02/13-19-1.
U svim situacijama u kojima je to propisano i moguće, obavlja se bezgotovinsko plaćanje putem transakcijskog računa Grada Svetog Ivana Zeline.

Članak 11.

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici grada Svetog Ivana Zeline.

KLASA: 400-01/19-01/02
URBROJ: 238/30-02/13-19-1
Sv. Ivan Zelina, 28. listopad 2019.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Košćec, v.r.

 

Pročitano 176 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina