Ponedjeljak, 23 Rujan 2019 08:20

Pravilnik o korištenju službenih automobila

. Na temelju članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06-pročišćeni tekst, 9/09, 11/09-pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13-pročišćeni tekst, 4/18, 20/18-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline, donio je

PRAVILNIK
o korištenju službenih automobila

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje korištenje službenih automobila za službene potrebe Grada Svetog Ivana Zeline te prava i obveze gradskih dužnosnika (dalje u tekstu: dužnosnici), pročelnika, službenika i namještenika upravnih tijela Grada Svetog Ivana Zeline u vezi s korištenjem službenih vozila.
Pod službenim automobilima, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijevaju se automobili koji su u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline i automobili koje na temelju ugovora koristi Grad Sveti Ivan Zelina.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Službene automobile za potrebe Grada Svetog Ivana Zeline (dalje u tekstu: Grad) koriste dužnosnici te pročelnici, službenici i namještenici upravnih tijela Grada (dalje u tekstu: službenici), a iznimno i treće osobe po odobrenju Gradonačelnika.
Gradski dužnosnici imaju pravo na korištenje službenog automobila 24 sata dnevno, što se smatra korištenjem vozila u službene svrhe.
Gradski službenici mogu koristiti službene automobile ovisno o raspoloživosti istih, isključivo za potrebe obavljanja službe.
Gradonačelnik može pisanom odlukom odobriti korištenje službenog automobila i trećim osobama kada obavljaju službene poslove Grada.
Iznimno, Gradonačelnik može pisanom odlukom odobriti osobama iz stavaka 3. i 4. ovog članka korištenje službenog automobila 24 sata dnevno u službene svrhe.

Članak 3.

Za upravljanje dodijeljenim službenim automobilom, osobe iz članka 2. ovog Pravilnika moraju imati važeću vozačku dozvolu te su dužni pridržavati se odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje sigurnost na cestama kao i odredbi ovog Pravilnika.
Prilikom korištenja službenog automobila, korisnik je dužan postupati pažnjom dobrog gospodara te u skladu s uobičajenim načinom uporabe.
Radi osiguranja normalnog korištenja službenog automobila, korisnik je dužan prilikom preuzimanja službenog automobila izvršiti vizualni pregled istog. Svoje primjedbe dužan je bez odgode prenijeti Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika.
U slučaju prometne nezgode, oštećenja ili kvara službenog automobila, korisnik je dužan bez odgode obavijestiti Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika.
Ukoliko korisnik koristi službeni automobil dulje od 24 sata, dužan je samostalno poduzimati sve radnje koje su neophodne da bi službeni automobil ispravno radio te o svim uočenim nedostacima pravodobno izvijestiti Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Članak 4.

Za vrijeme korištenja službenog automobila na području Grada i na udaljenosti do 30 km od administrativnih granica Grada korisnici su obvezni voditi Evidenciju korištenja službenim vozilom u službene svrhe, a koja se nalazi u svakom službenom automobilu te dostavljati popunjenu Evidenciju u Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika.
Za korištenje službenog automobila na udaljenosti većoj od 30 km od administrativnih granica Grada korisnici su obvezni popuniti obrasce putnog naloga kojeg potpisuje Gradonačelnik.

Članak 5.

Osoba koja upravlja službenim automobilom odgovorna je za prometne prekršaje počinjene tijekom upravljanja službenim vozilom te snosi sankcije pred nadležnim tijelima sukladno posebnim propisima.
Osoba koja upravlja službenim automobilom dužna je platiti prekršajne kazne i troškove bespravnog parkiranja tijekom njegova korištenja službenog automobila.

Članak 6.

Ako se trošak štete koja je nastala na službenom automobilu ili trošak štete trećoj osobi ne može podmiriti iz osiguranja vozila zato što se osoba koja je upravljala službenim vozilom nije pridržavala propisanih pravila o sigurnosti prometa na cestama, osoba koja je upravljala službenim vozilom dužna je Gradu nadoknaditi trošak stvarno pretrpljene štete.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o korištenju službenih osobnih automobila KLASA: 406-05/09-01/02, URBROJ: 238/30-02-09-1.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u “Zelinskim novinama“, službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

KLASA: 406-05/19-01/07
URBROJ: 238/30-02/26-19-1
Sv. Ivan Zelina, 20. rujan 2019.


GRADONAČELNIK
Hrvoje Košćec, v.r.

 

Pročitano 279 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina