Srijeda, 27 Rujan 2017 09:26

Dopunska odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama, odnosno drugim organizacijama civilnog društva za provedbu programa/projekata u 2017. godini

Na temelju članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“ br.8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06-pročišćeni tekst, 09/09, 11/09-pročišćeni tekst, 5/13, 12/13-pročišćeni tekst), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i Natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama, odnosno drugim organizacijama civilnog društva za provedbu programa/projekta u 2017. godini (Klasa: 402-08/17-01/01, ur,br:238/30-02/07-17-2) Gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline je dana 27. rujna 2017. na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava udrugama, donio:

Dopunsku odluku o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama, odnosno drugim organizacijama civilnog društva za provedbu programa/projekata u 2017. godini

Pročitano 481 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina