Javna nabava

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Sveti Ivan Zelina

Naručitelj, Grad Sveti Ivan Zelina, pokrenuo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave "Izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Sveti Ivan Zelina".
Prethodno savjetovanje otvoreno je od 20. do 26. listopada 2017. godine

Dokumentacija za savjetovanje:

Poziv na prethodno savjetovanje
Knjiga 1 Dokumentacija o nabavi
Knjiga 2A Troškovnik grupa A
Knjiga 2B Troškovnik grupa B
Tehničke specifikacije

Izvješće o prethodnom savjetovanju

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Izrada projektne dokumentacije za bazenski kompleks / Aquapark u Sv. Ivanu Zelini

Naručitelj, Grad Sveti Ivan Zelina, pokrenuo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave ”Izrada projektne dokumentacije za bazenski kompleks / Aquapark u Sv. Ivanu Zelini”.
Prethodno savjetovanje otvoreno je od 26. do 31. srpnja 2017. godine.

Dokumentacija za savjetovanje:

Poziv za prethodno savjetovanje
Nacrt dokumnetacije o nabavi
Projektni zadatak
Idejni projekt
Troškovnik


Izvješće o prethodnom savjetovanju

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu  Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

 Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2 točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), objavljujemo da Grad Sveti Ivan Zelina nije u sukobu intresa u smislu članka 76. stavka 2 točke 1 istog Zakona.

  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. stavku 4 Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), javni naručitelj Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

 

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina